Page 53 - Packaging 6/2021
P. 53

LOGISTIKA / OPTIMALIZACE
    nebo ji má na starosti její plánovač
či logistik, který si v lepším případě rozložení kreslí na milimetrový papír či v tom horším vše odhaduje podle kubických metrů určených k přepravě. Ač tento způsob plánování může být vhodný pro menší nakládky, pro ty složitější je zdlouhavý a neefektivní.
V dnešním moderním světě však exis- tují nástroje, které jsou schopny tuto práci výrazně ulehčit – softwary pro plánování nakládky.
Na trhu jich můžete najít opravdu hodně a při výběru toho správného rozhoduje, jaký typ nakládek budete optimalizovat a jak kvalitní výstup očekáváte. Exis- tují takové, které jsou dostupné úplně zdarma či za symbolický poplatek. Tyto softwary slouží jako skvělý doplněk právě plánovačům, kteří se nezabývají složitějšími typy nakládek. Kvalita jejich výstupů není zdaleka tak dobrá, avšak pro ověření, zda se přepravované zboží do kamionu či kontejneru vejde, jsou postačující. Další kategorií jsou placené softwary. Můžete se setkat s různými typy plateb, od jednorázových, kdy
si zakoupíte licenci a software vám je navždy k dispozici, přes předplatné, kdy za software pravidelně platíte. Také výše
ceny se liší – můžete si zakoupit levnější, které jsou vhodné i pro menší podniky
s omezeným rozpočtem, nebo dražší, které jsou většinou poskytovány v rámci kompletního robustního řešení firemní logistiky.
Pokud vás odrazuje strach ze složitosti softwaru a nezačlenění do podniko- vých procesů, bát se nemusíte. Dnešní moderní programy jsou velice intui- tivní a nabízejí různá výuková videa
či technickou podporu v případě, že si nevíte rady. Také na začlenění do pod- niku je brán ohled. Většina softwarů nabízí úplnou či částečnou automatiza- ci skrz integraci přes API s vaším ERP, WMS či TMS.
I na našem trhu najdete ryze české řešení. Jmenuje se EasyCargo a řadí se
k těm levnějším, ale funkcionality mu rozhodně nechybí. Celý proces nakládky je v softwaru velice jednoduchý. Do apli- kace vložíte položky, které chcete přepra- vit (ať už manuálně, importem z Excelu nebo automaticky skrze API z vašeho systému), vyberete si kontejner nebo kamion, do kterého je chcete naložit, přidáte různá omezení, jako například zákaz stohování, otáčení či naklápění,
a následně spustíte výpočet. Výsledkem
je nakládkový plán ve 3D, který si může- te prohlížet, exportovat do PDF, vytisk- nout nebo třeba sdílet s kolegy pomocí vygenerovaného odkazu. Pokud se vám výsledný plán nelíbí, je zde možnost manuálně položky upravit podle vašich potřeb. Software umí vypočítat i zátěž na jednotlivých nápravách nákladního vozu, což využijí zejména firmy přepra- vující v kamionech.
Mezi nedávno představené novinky patří například tiskový report krok za krokem, který ukazuje jednotlivé kroky nakládky pomocí 3D animace nebo v tisknutelném PDF reportu, další je možnost vytváření přesahů nákladového prostoru pro přepravu nadrozměrného nákladu. Aplikace je dostupná ve 12 jazycích, mezi které patří samozřejmě i ten český.
Ať už se rozhodnete pro řešení do- stupné zdarma či pro sofistikovanější software, věřte, že vašim plánovačům a logistikům značně ulehčíte práci
a budete zase o krok napřed před konkurencí.
1 High freight rates cast a shadow over econo-
mic recovery | UNCTAD. (2021). Retrieved 29 November 2021, from https://unctad.org/news/ high-freight-rates-cast-shadow-over-economic-recovery)
 MARKETÉR ROKU již posedmnácté
Česká marketingová společnost vyhlásila 17. ročník soutěže Marketér roku za rok 2021. Přihlaste své kandidáty do soutěže!
Vyhlášení této význam- né odborné i společen- ské události proběhlo v rámci odborného semináře PŘICHÁZÍ NOVÝ MARKETING?, který pořádala Česká marketingová společnost spolu s Klubem učitelů marketingu a mediálním partne- rem ACTIVE RADIO v atraktivním prostředí Restaurace Atelier Petřín
v Praze dne 9. listopadu 2021. Slavnostního aktu se za Českou marketingovou společnost zúčastnili čestná prezidentka společnosti Jitka Vysekalová, prezident Tomáš David, Petr Uchytil z ACTIVE RADIO a další členové prezidia. Tradičně podpořil vyhlášení soutěže svým osobním sdělením prof. Philip Kotler, osob- nost světového marketingu. Jedním
z hlavních cílů České marketingové
společnosti je podpora marketingu jako nezbytného faktoru rozvoje a kon- kurenceschopnosti naší ekonomiky. Mezi cestami k jeho dosažení získala významnou roli soutěž o Marketéra roku, která vstupuje již do sedmnáctého ročníku. Oceňujeme významné osob- nosti, které realizovaly marketingové projekty odpovídající pravidlům soutě- že z hlediska inovativnosti, efektivnos- ti, rozvoje metod a současných principů marketingu včetně etického přístupu
a příspěvku ke společenské odpověd- nosti firem. Vítěz získá cenu Velkého modrého delfína, který je symbolem moudrosti, aktivity, komunikativnosti i pozitivního pohledu na okolní svět. Souběžně probíhá soutěž Mladý delfín pro vysokoškoláky studijních oborů zaměřených na marketing. Uzávěrka přihlášek je 15. dubna 2022.
Podrobnosti o soutěži, zejména
o způsobu podávání přihlášek, jsou k dispozici na www.cms-cma.cz, případně je možno směrovat další dotazy na e-mail: info@cms-cma.cz.
   PACKAGING 6/2021 53


   51   52   53   54   55