Page 42 - Packaging 6/2021
P. 42

VPK
Belgická soukromá skupina VPK za- hajuje přestavbu průmyslového areá- lu DA Alizay v Normandii na výrobu obalů z recyklovaného papíru. Thaj- ský investiční holding Double A jí
v červnu odprodal za nezveřejněnou cenu areál, kde vyráběl nenatíraný bezdřevý a recyklovaný papír na jed- nom stroji s kapacitou 300 000 t/r. Nyní zde firma Inova Pulp and Paper bude recyklovat 650 000 t/r sběrové- ho papíru na odbarvenou vlákninu, kterou bude prodávat papírnám vyrábějícím hygienické, kancelářské a balicí papíry. Zdejší závod VPK Paper z ní bude na Valmetem přesta- věném stroji s kapacitou 450 000 t/r a se šířkou 8,8 m vyrábět tenké suro- vé materiály k výrobě vlnité lepenky o hmotnosti 70–135 g/m2. Přestavba bude provedena ve II. pol. 2022
a rozjezd se plánuje na konec téhož roku. Z těchto surových materiálů bude zdejší zařízení VPK Packaging vyrábět harmonikově skládanou vlnitou lepenku, kterou bude před- nostně dodávat vlastním závodům na zpracování obalů ve Francii
a Británii. Obaly pro e-commerce budou určeny konkrétně pro okolní distribuční centra. Provoz zvlňovací-
ho stroje bude zahájen ve III. Q 2022. Elektrárna spalující biomasu (s vý- konem 50 MW, instalovaná v lednu) zužitkuje místní odpad a bude dodá- vat páru a elektřinu všem závodům a také energii do rozvodné sítě.
Společnost VPK Packaging Polska otevřela v červnu po téměř roční výstavbě nový závod ve zvláštní eko- nomické zóně Skarbimierz u polské- ho Brzegu. V zařízení na ploše 22 000 m2 je instalováno mnoho zpracovatel- ských strojů, aby se zvýšila produkce pro zákazníky dosud zásobované ze závodu v Radomsku. Také zkracuje vzdálenost do jihozápadního Polska
a představuje příležitost navázat spo- lupráci s firmami z České republiky
a Německa. Jacek Kryszkiewicz, jed- natel VPK Polska: „Umožní nám zvýšit výrobu pro odběratele z Polska i zahrani- čí o 60 mil. m2.“ Bartosz Nimsz, ředitel závodu VPK Brzeg: „Nové linky jsou plně automatizované. Dopravníky znač- ky Minda přenesou lepenku ze zvlňova- cího stroje přímo do zpracovatelského zařízení, nepotřebujeme k tomu pale- tové vozíky. Zvyšuje se tak bezpečnost provozu a optimalizuje tok surovin, díky tomu omezujeme nadbytečné skladovací prostory.“ Nyní v závodě pracuje 120
osob, dalších 60 má přibýt s rozvojem strojového parku.
Pulp Mill Holding
Rakouský holding má v úmyslu in- vestovat přes 160 mld. rublů (50 mld. Kč) do modernizace svých výrobních zařízení v Rusku. Prioritou bude
za 105 mld. výstavba nového závodu na sulfátovou lepenku (čtvrtá linka) se třetím strojem na lepenku (BM3) s kapacitou 700 000 t/r, jejíž produk- ce je určena k vývozu. Závod bude postaven v areálu papírny a lepen- kárny Archangelsk (APPM), jejíž dosavadní kapacita se dvěma stroji je 600 000 t/r. V souvislosti s jeho rozjezdem skupina Titan, hlavní dodavatel dřeva pro APPM, zvětší objem dostupného řeziva ze 6 na 11 mil. m3 a mj. postaví novou pilu. APPM hodlá během pěti let zvýšit roční produkci celulózy až na 1,7 mil. t a surových materiálů na vlni- tou lepenku až na 1,3 mil. t.
Valmet získal kontrakt na instalaci vybavení pro delignifikaci při výrobě buničiny v APPM. Celý projekt má hodnotu 5,5 mld. rublů a jedná se
o logický krok při přechodu na tech- nologii ECF (bez elementárního chlóru). Současná spotřeba vody
se nezmění, ale výrobní kapacita stoupne a znečišťující látky budou omezeny o 2,5 %. Do roku 2030 celulózka plánuje omezit vypouštění znečišťujících látek do Severní Dviny o 45–55 %. Dlouhodobý ekologický program v rámci APPM zahrnuje přes 20 opatření a vyžádá si 18,2 mld.
APPM odpustila společnosti Žilkom- servis (největší správa nemovitostí
v Novodvinsku) dluh 42 mil. rublů za paliva a energie, který se nasčítal od počátku tisíciletí, časů perestrojky. Vladimir Krupčak, ředitel pro investi- ce, holding Pulp Mill: „Děláme to proto, že většina obyvatel města je nějak spoje- na s APPM. Doufáme, že to Žilkomservi- su umožní poskytovat obyvatelům lepší
DODAVATELÉ / PAPÍRNY
  Rušný rok papírenského průmyslu (3. díl)
    42 PACKAGING 6/2021
VPK

   40   41   42   43   44