Page 43 - Packaging 6/2021
P. 43

služby při údržbě a opravách bytového fondu.“
Archbum (pobočka APPM) spustil začátkem září první linku ve svém novém závodu v Uljanovsku, v pro- vozu je zvlňovací stroj BHS na pě- tivrstvou vlnitou lepenku, sklad lepenky a zušlechťovací linky. Irina Šerstneva, CEO, Archbum: „Vladimir Krupčak, ředitel pro investice v holdingu Pulp Mill, rozhodl o souběžné výstavbě druhé a třetí linky, závod dosáhne plné kapacity v roce 2023.“ S nimi by měly přibýt i další sklady surovin a hoto- vých výrobků (celkově přes 20 000 m2), jakož i nové vybavení (zušlech- ťovací linky, paletizátory, dopravníky či další zvlňovač na sedmivrstvou lepenku). Celkové náklady na projekt se odhadují na 4,7 mld. rublů, z toho 1,7 mld. za strojní vybavení. Roční výrobní kapacita zařízení bude 192 mil. m2. Nejprve zaměstná 150 osob, po spuštění všech šesti plánovaných zpracovatelských linek se počet zvýší na 250.
V lednu zástupci Archbumu a Ulja- novské oblasti podepsali tzv. dohodu o podpoře a ochraně investic. Hlav- ním účelem těchto dohod, zavede- ných na federální úrovni v roce 2020, je zaručit investorovi neměnnost fe- derální a oblastní legislativy v zájmu dlouhodobé předpověditelnosti okol- ností za obtížného období pandemie. Po dobu šesti let by se neměly změnit podmínky (stabilizační doložka) pro daně (ze zisku, z majetku, silniční, platby a vratky DPH), určení pozem- ků a městské plánování, součástí
je i náhrada nákladů na výstavbu infrastruktury.
Pro svou novou továrnu na vlnitou lepenku ve Verchňodniprovsku, jež patří spadá pod Kyjevskou lepenkár- nu a papírnu (KKPK), získal holding nový zvlňovací stroj BHS. Umožňuje výrobu pětivrstvé lepenky max. rychlostí 300 m/min. KKPK investuje přes 20 mil. € do přestavby tamějšího areálu bývalého radiotechnického zá- vodu na integrovanou výrobu obalů z vlnité lepenky. Očekává se vytvo- ření 250 pracovních míst, první pro- dukty by měly být uvedeny na trh v I. Q 2022. Lepenka v objemu až 15 mil. m2 za měsíc se má dodávat zákazní- kům na střední a východní Ukrajině, vyvážet se nebude. Ve druhé fázi se
zvažuje rozšíření na západní a jiho- západní Ukrajinu. Igor Oleščuk, před- seda představenstva KKPK: „V rámci naší rozvojové strategie plánujeme posílit naši přítomnost v oblasti a během ná- sledujících pěti let zdvojnásobit výrobu. V plánu je výrazně modernizovat výrobu lepenky. To umožní zvýšit objem testli- neru a flutingu o 30 % a dodat našim závodům na vlnitou lepenku vlastní vysoce kvalitní suroviny.“
Eco Pack Ural
Eco Pack Ural vloží 752 mil. rublů (230 mil. Kč) do výstavby závodu
na vlnitou lepenku v průmyslové zóně Jižní v jekatěrinburském rajonu Čkalovskij. Dokončení výstavby se očekává v roce 2023, vzniknout by mělo 100 pracovních míst.
Heinzel
Skupina Heinzel buduje z papírny Laakirchen jeden z největších vý- robních areálů na recyklovaný balicí papír v Evropě. Jako součást investič- ního programu v hodnotě přes 100 mil. € bude PM11, který nyní vyrábí superkalandrovaný časopisový papír, přestavěn na produkci 550 000 t/r tenkých surových recyklovaných materiálů k výrobě vlnité lepenky. Od poloviny roku 2023 zde budou vznikat testlinery a flutingy pod názvem Starboard se šířkou 8,9 m
a hmotností od 70 g/m2 výše, které jsou obzvlášť vhodné pro e-commer- ce, ale použitelné i v průmyslovém balení a balení zemědělských či spotřebních výrobků. Kurt Maier, CEO, skupina Heinzel: „Se dvěma PM
s kapacitou přes milion tun se Laakir- chen stane jedním z největších výrobních zařízení tohoto druhu v celé Evropě.“ Franz Baldauf, CFO, Laakirchen Pa- pier: „To také znamená, že v roce 2023 se kompletně stáhneme z trhu s publi- kačními papíry.“ Přeměna vyžaduje mj. výstavbu dodatečné anaerobní úpravny odpadních vod k produk-
ci bioplynu, který sníží spotřebu fosilních paliv. Dodávky recyklova- né vlákniny zajistí Bunzl & Biach, obchodník s recyklovaným papírem ze skupiny Heinzel. Papíry budou prodávány spolu s výrobky Raubling Papier ve vlastní síti heinzelsales
(v ČR Europapier, pozn. překl.).
Volga
Celulózka a papírna Volga plánuje 1,5–2krát zvýšit výrobu balicích materiálů a udržet si pozici na trhu s novinovým papírem. V květnu 2020 dokončila dvě velké investice za více než 1,5 mld. rublů: Spustila linku Andritz na termomechanic- kou vlákninu s kapacitou 60 000 t/r a rekonstruovala turbíny v oblastní elektrárně kvůli zvýšení výkonu.
V rámci projektu, zahájeného v roce 2018, mj. došlo k rozšíření pronájmu lesních porostů ve Varnavinském rajonu, vzniklo 240 pracovních míst a bylo upraveno přes 150 km silnic.
V září 2020 díky půjčce 394 mil. rub- lů od federálního Fondu průmyslo- vého rozvoje uvedla do provozu nový závod na novinový papír. Součástí byl nákup a instalace dvou odvodňova- cích linek Bellmer za víc než 1 mil. €. Protože se kvůli změně výroby
DODAVATELÉ / PAPÍRNY
      Volga
PACKAGING 6/2021 43

   41   42   43   44   45