Page 44 - Packaging 6/2021
P. 44

 DODAVATELÉ / PAPÍRNY
  změnily také podmínky spalování odpadu, byly letos v květnu provede- ny úpravy a zkoušky kotle. Společnost převede stroj PM6 v Ba- lachně v Nižněnovgorodské oblasti
z výroby novinového papíru na su- rové materiály na vlnitou lepenku. Přestavbu provede Andritz a zároveň dodá novou linku na zpracování použitých obalů z vlnité lepenky (OCC). Balicí papír bude vznikat
ze směsi recyklované a termome- chanické vlákniny (TMP). Protože
v současnosti používá jenom TMP, nové řešení bude šetřit zdroje. Stroj na tenký fluting a testliner v rozsahu 65–120 g/m2 s klížením ve hmo-
tě i na povrchu bude mít kapacitu 140 000 t/r při rychlosti až 720 m/ min. Budou tu vznikat nejen suro- viny na tří- a pětivrstvou lepenku, ale i tenké a ultratenké testlinery
a flutingy pro e-commerce a distri- buci. Rozjezd je plánován na jaro 2023, do konce toho roku vzroste produkce Volgy z 320 000–330 000 na 370 000–380 000 t a do konce roku 2024 až na 470 000 t. Volga zde investuje 5 mld. rublů, z toho 499 mil. poskytne jako půjčku Fond průmyslo- vého rozvoje. V papírně vznikne 172 pracovních míst a spolu s OCC linkou přes 300.
Svenska Cellulosa Aktiebolaget
Evropská investiční banka poskytne SCA půjčku 300 mil. € na moderniza- ci papírny na sulfátový krycí karton
v Obbole u Umeå v severním Švédsku. Bude hospodárnější a zároveň omezí uhlíkovou stopu. Nové vybavení pro digitální integraci papírny v rámci papírenství 4.0 je v souladu s vizí EU o digitální transformaci a také kladně přispěje k místní ekonomice. Thomas
Östros, viceprezident, EIB: „Zdvoj- násobí využití recyklovaných vláken.“ Ulf Larsson, prezident a CEO, SCA: „SCA se v roce 2019 rozhodlo rozšířit výkon Obboly z 450 000 na 725 000 t/r a mj. při tom zrušit potřebu fosilních paliv v rozhodujících fázích zpracování. Výroba z recyklované vlákniny a obno- vitelných a udržitelných zdrojů dřeva je v souladu s cíli EU a EIB ke zmírnění klimatických změn.“
V roce 2019 SCA naplánovalo in- stalaci nového papírenského stroje na sulfátový krycí karton v hodnotě asi 7,5 mld. SEK (18,9 mld. Kč), jehož provoz má být zahájen v I. Q 2023. Financována má být hlavně provoz- ním cash flow a obvyklými finanč- ními aktivitami skupiny. U. Larsson: „Očekáváme, že bude zisková už během prvního roku povozu a kladně přispěje k návratnosti kapitálu z našich průmy- slových aktivit.“ Stroj se staví v nové budově vedle současného, který celou dobu poběží na plný výkon před přepnutím na nový v roce 2023. Náběh na plnou kapacitu potrvá asi tři roky. Do celkové částky 7,5 mld. je započítána cca 1 mld. na ekologická vylepšení, včetně omezení spotřeby ropy o 8 000 m3/r a zvýšení kapacity v úpravně vody. Poté bude vlastní průmyslový provoz SCA z 97 % bezfosilní.
V září úspěšně zahájila provoz mo- dernizovaná linka Valmet ve zdejší celulózce, denní produkce vzduchem sušené vlákniny vzrostla z 850
na 1 100 t a promývání spotřebuje méně vody.
Smurfit Kappa
Smurfit Kappa vloží přes 1 mld. rublů (300 mil. Kč) z vlastních fondů do roz- šíření výroby v areálech Kommunar
a Vsevoložsk v Leningradské oblasti. Zahájení prací směřujících ke zvýšení výroby vlnité lepenky do roku 2025
z 220 na 260 mil. m2/r bylo napláno- váno na léto 2021.
Stora Enso
Stora Enso se na základě výsledků studie proveditelnosti pro svou papír- nu ve Skoghallu ve Švédsku (viz naše aktualita Severské papírny přecházejí od publikačních papírů na lepenky) rozhodla nerozšiřovat výrobu buniči- ny, nýbrž vynaloží 97 mil. € na seg- menty, jako je lepenka na balení tekutin a natíraný nebělený sulfátový papír. Dokončení se očekává ve II. pol. 2023, poté by zdejší výroba obalové lepenky mohla vzrůst o cca 100 000 na celkem 900 000 t/r. Dosáhne toho úpravou jedné ze stávajících linek
ve dvou krocích v rámci plánovaných odstávek na údržbu.
Po úspěšné konverzi linky ve finském Oulu (viz tamtéž) se Stora rozhodla zahájit studii proveditelnosti pře- stavby tamější druhé, nyní odstavené linky. Měla by vylepšit flexibilitu
a konkurenceschopnost areálu díky integrované celulózce, dalším úspo- rám fixních a proměnných nákladů a využití přilehlého hlubokomořské- ho přístavu. Studie bude dokončena začátkem roku 2022.
Gofrotorg
Výrobce obalů z vlnité lepenky Go- frotorg z ruského Kemerova obdržel půjčku 74 mil. rublů (23 mil. Kč),
za niž hodlá modernizovat své vy- bavení. Do konce roku 2021 zamýšlí zvednout výrobu o 20 % a zvýšit pří- jmy na 231 mil. rublů. Nové vybavení má být uvedeno do provozu ke konci roku 2022, pak se očekává nárůst výroby o 75% a příjmů až na 400 mil. V roce 2023 pak o dalších 75 % proti roku 2022 a příjmy až 700 mil. Společnost také zahájí výrobu obalů z lepenky s mikrovlnou a pětivrstvé vlnité lepenky.
Kama
Skupina Kama zahájila v červenci výrobu oboustranně natírané lepen- ky Kama Bright na stroji č. 9 v Kras- nokamsku v Permském kraji. První výrobky mají hmotnost 250 g/m2
a jedná se o typ GC1 (jednostranně natíraný bílobílý karton z chemoter- momechanické buničiny).
     Papírna Laakirchen
44 PACKAGING 6/2021




































































   42   43   44   45   46