Page 40 - Packaging 6/2021
P. 40

VELETRHY / HANNOVER MESSE 2022
  Největší proměna od doby průmyslové revoluce
HANNOVER MESSE 2022 (25.–29. 4. 2022): veletrh se uskuteční, po dlouhé pauze způsobené pandemií, v dubnu jako fyzický veletrh.
Digitalizace a udržitelnost – to jsou stěžejní témata veletrhu HANNOVER MESSE 2022. Tímto
si vůdčí strojírenský
veletrh stanovil jasné impulzy pro ochranu klimatu v hospo-
dářství a průmyslu. A objasňuje, jaký přínos mohou poskytnout digitalizace, automatizace a obnovitelné energie
ve vzájemném propojení.
„Stojíme před největší proměnou od doby průmyslové revoluce – směrem k šetrné, klimaticky neutrální a udržitelné výrobě,“ říká Dr. Jochen Köckler, předseda představenstva společnosti Deutsche Messe AG.
„Digitalizace, automatizace, inovativní technologie a obnovitelné energie: Tyto již existující trendy jsou dynamické pohony k dosažení klimatických cílů. Přitom musejí spolupůsobit všechny oblasti technologií a iniciovat konstruktivní dialog mezi průmyslem, politikou, vědou a společností.“
Veletrh HANNOVER MESSE 2022
s jeho globálním a tematickým zamě- řením nabízí ideální platformu k osob- nímu setkání a prezentaci novinek. Pod hlavním tématem průmyslové transformace dokazují vůdčí firmy
z oblasti výroby strojů a zařízení, elektrotechniky, logistiky a ener- getického hospodářství stejně jako
z oblasti software a IT, jak se může přeměna k digitalizované, obnovitelné a klimaticky neutrální výrobě zdařit. Významné osobnosti vědy a průmyslu uvádí konkrétní příklady řešení, díky kterým se může tento historický počin vydařit.
Podniky z energetického průmyslu ukazují například, jak se může udrži- telně vyrobit „zelený vodík“ a jaký na- bízí potenciál pro energeticky náročné výrobní průmyslové podniky. Kli- maticky neutrální mobilita je dalším
z témat energetického průmyslu. Průmyslové podniky nabízejí techno- logie pro snížení CO2 a ukazují, jaký
přínos může mít energetická účinnost k dosažení klimatické neutrality. Digitalizace a automatizace mohou vytvářet propojená zařízení, která vyrábějí efektivněji a šetrněji. Inova- tivní technologie, jako 3D tisk, vytvá- řejí komponenty na míru a snižují tak zásoby a šetří přírodní zdroje. Globální dodavatelské řetězce byly
v době pandemie koronaviru velmi zranitelné, proto mohly být části výrobního řetězce relokovány a při- spět tak k redukci CO2. Pro logistické podniky je téma energie rovněž jedna z nejdůležitějších oblastí řešení, zejmé- na proto, že elektrifikované produkty v segmentu interní logistiky a vyso- kozdvižných vozíků tvoří stále větší podíl a nahrazují spalovací motory.
U digitalizace jde zejména o témata jako propojení, Data Analytics, internet věcí, platformy, umělou inteligenci nebo ky- bernetickou bezpečnost. Kdo chce dnes obstát na globálním trhu, musí využít příležitosti a využívat digitalizace, aby mohl produkty rychleji a efektivněji vyvíjet, vyrábět a distribuovat.
V popředí zájmu HANNOVER MESSE je fyzický veletrh. Vystavovatelé a ná-
vštěvníci se po přestávce způsobené pandemií koronaviru těší na osobní setkání, vyzkoušení výrobků a řeše- ní naživo, stejně jako na intenzivní propojení s průmyslovou komunitou. Jako doplněk k fyzické účasti budou nabídnuty různé virtuální možnosti prezentace.
„HANNOVER MESSE nabízí to nejlepší z obou světů a rozšiřuje tak jedinečnou nabídku fyzické účasti na veletrhu o ino- vativní digitální možnosti účasti. Tímto se stává HANNOVER MESSE pro vystavo- vatele z celého světa ještě cennější, protože nabízí možnost získání dalších potenciál- ních zákazníků přes digitální platformu,“ říká Jochen Köckler.
Portugalsko je partnerskou zemí veletrhu HANNOVER MESSE 2022. Pod mottem „Portugal Makes Sense“ se představí tato země na veletrhu
a také na fórech a seminářích. Stěžejní témata jsou průmyslové dodávky, digi- tální platformy stejně jako energetická řešení. V těchto oblastech existuje mnoho synergií mezi Portugalskem
a Německem a také potenciál pro nová partnerství.
      40 PACKAGING 6/2021
HANNOVER MESSE
25 – 29 APRIL 2022   38   39   40   41   42