Page 38 - Packaging 6/2021
P. 38

DODAVATELÉ / ROBOTIZACE
  Digitální továrny budoucnosti budou robotizované
„Pandemie nám ukázala, jak zranitelný je náš globálně propojený svět, a zároveň nám naznačila příležitosti a potřebu nových technologií. Robotizace zvyšuje kvalitu výrobních procesů a snižuje náklady.“ Hovořili jsme s Jindřichem Vaňousem, Country managerem CZ&SK společnosti KUKA.
   Jste připraveni na vý- zvy, které před prů- myslem v současnosti stojí?
Jsme připraveni na ši-
roké nasazení robotů
v různých oblastech prů-
myslu. V našem portfoliu
nabízíme standardní roboty
s nosnostmi od 2 kg do 1300 kg
s dosahy ramen až 4 m. Kromě standardních robotů máme řešení
i v oblasti vysoce senzitivních robotů pro spolupráci robota s člověkem, a to jsme schopni rozšířit pracovní prostor robota vlastními lineárními pojezdy. Naší odpovědí na stále vyšší flexi- bilitu výroby jsou nové inteligentní autonomní platformy, které ji umožní zvýšit v dosud nepředstavitelném měřítku.
Co považujete za konkurenční výhodu robotů nesoucích označení KUKA?
Výhodou naší nabídky pro uživatele je vysoká flexibilita, standardizace, snadné nasazení, široké portfolio, podpora kolaborativních a mobilních aplikací a řada dalších kladů. Podstat- ná je také skutečnost, že prostřednic- tvím našich TechCenter a aplikačních programátorů dokážeme modifikovat řešení tak, aby v maximální míře od- povídala potřebám zákazníků a byla rychle a bezproblémově uvedena
do provozu. Naším cílem je dosáh- nout ideálního spojení mezi moder- ními informačními technologiemi
a stávající výrobní infrastrukturou.
Budoucností průmyslové výroby
je digitalizace a robotizace. Jak konkrétně?
Digitalizace přetváří současnou po- dobu průmyslu. Internet věcí se stále ve větší míře stává nedílnou součástí průmyslové výroby. Již dnes dokáže téměř každý elektronický přístroj komunikovat po internetu. Naše průmyslové roboty jsou standardně vybaveny sběrnicí Ethernet, lze je
tak snadno připojit k internetové síti a naše nové roboty nabízí standard- ně propojení i do 5G sítí. Digitálně propojené procesy s využitím robotů umožní vyrábět výrobky flexibilněji, s menší energetickou náročností, vyšší mírou šetření přírodních zdrojů a také autonomně. A to vše za přízni- vou cenu.
A pokud jde o nasazení robotů?
Vývoj robotiky mění svět podobně jako internet a informační
technologie. Dnes jsou roboty klíčovým prvkem
automatizace výrobních procesů, který přináší nové výrobní možnosti a poskytuje
odpovědi na výzvy naší doby, jako jsou úbytek přírodních zdrojů, vysoké požadavky na flexibilitu výroby a de- mografický vývoj společnosti v prů- myslových zemích. V České republice je zejména automobilový průmysl
na vysokém stupni robotizace. Roboty jsou ale čím dál tím více nasazovány
i v jiných odvětvích, jako například
v potravinářském průmyslu, logistice, slévárenství a ostatně již v úvodu zmí- něná pandemie covid-19 ukázala, že
i ve zdravotnictví je zajímavý poten- ciál pro robotické aplikace.
Bez nadsázky je možné říci, že společnost KUKA spoluvytváří směr, jímž se bude robotizace ubírat. Na co se především zaměřují výzkum
a inovace v oboru?
Vývoj cílí k tomu, že roboty jsou stále rychlejší, přesnější, s menší spotřebou energie, snadno připojitelné k nava- zujícím perifériím. Velký důraz je kladen na snadné uvedení do provo- zu a tomu pomáhá i možnost velmi reálné simulace s využitím virtuální reality a digitálních dvojčat. Díky tomu je uvedení do provozu snadněj- ší a bezproblémové.
  38 PACKAGING 6/2021


   36   37   38   39   40