Page 62 - Packaging 5/2021
P. 62

VZDĚLÁVÁNÍ / VÝROČÍ
  „Papírenka“ pětasedmdesátiletá
Přeneseme-li se v čase zpět do poválečných let, zjistíme, že se tehdy československé papírenství nenacházelo v právě ideální kondici. Ne snad, že by nebylo na čem a kde papír vyrábět, chyběly spíše, jak se dnes říká, lidské zdroje. A není divu. Papírny, a že jich v té době bylo po naší zemi rozeseto kolem dvou stovek, byly z velké většiny
v držení německých či českých, zhusta židovských majitelů. Řada jich byla Němci zlikvidována během války a němečtí nežidovští majitelé odsunuti byli po válce. A bylo jich hodně, většina oněch papíren se nacházela v pohraničí čili v Sudetech. O narozeninách „papírenky“ píše papírák tělem i duší, kpt. Petr Novotný.
 Vpapírnách, které do- sud nebyly znárodně- ny (psal se konec roku 1945), chyběli zejména odborníci, schopní plá- novat a řídit výrobu. Takovými lidmi jsou v naší branži zejména směnoví mistři (většina papíren již „jela“ ve dvousměnném, třísměnném, nebo dokonce nepřetrži- tém provozu), technologové a vedoucí výroby. Ani úředníků nebylo, na roz- díl od pozdějších dob, dost a i těch bylo zapotřebí. Vždyť bylo nutné vyrobený papír prodat, případně i vy- vézt do zahraničí, najmout a zaplatit zaměstnance atd.
Velmi brzy se začal projevovat tlak stá- tu a hlad po papírenské produkci. Ne- bylo divu. Nově se rozbíhající zemská zřízení – úřady, továrny, zemědělství, zdravotnictví, státní správa, ti všichni potřebovali papír a potřebovali jej hod- ně. Válka byla minulostí a bylo nutno
psát, tisknout, balit i udržovat hygienu. Proto byla naše tehdejší vláda požádá- na o povolení zřídit odborné středisko pro výchovu a vzdělání takovýchto odborníků. Vláda souhlasila, a tak byla počátkem roku 1946 zahájena výuka ve dvouleté státní odborné škole v Hostinném. V této souvislosti nelze nevzpomenout jedné zvláště vý-
Budova internátu a škola v roce 1947
razné osobnosti. Ing. Bohuslav Preclík, legendární postava československého papírenství to byl, kdo přišel s myšlen- kou zřídit u nás komplexní papírenské školství, a to od výchovy učňovské mládeže v OU Štětí, přes Střední prů- myslovou školu papírenskou v Hostin- ném až po Katedru papíru a celulózy na VŠCHT Pardubice, nyní Univerzitě Pardubice.
V Hostinném se začalo studovat
v září 1945, pro nedostatek vhodných místností, v klubovně hotelu Central. Od 14. října se učilo v prostorách zá- vodu KRPA 01 a teprve 6. ledna 1947 se škola usídlila v budově adaptova- né bývalé továrny firmy Hofmann. Studenti byli ubytováni nejprve
v budově starého divadla, pak přímo ve školní budově, a teprve později
v bývalém klášteře Voršilek v těsné blízkosti školy. Do prvního ročníku se přihlásili 34 žáci, kteří měli vesměs tovární praxi a ani v letech následu- jících se počet zájemců nesnižoval,
      62 PACKAGING 5/2021
Laboratorní práce v roce 1958
   60   61   62   63   64