Page 59 - Packaging 5/2021
P. 59

VZDĚLÁVÁNÍ / ŠKOLITEL
    rokou klientelu jako školitel soft skills. Svět obalů je velmi široký, a i když se ve své praxi okrajově zabývám i řadou dalších materiálů, obalů a technolo- gií, a určitě mě asi nikdy nepřestane bavit zabývat se okrajově prakticky čímkoli, co s obaly souvisí. Ve svých školeních se soustřeďuji především
na obaly lepenkového typu, tedy jak
z vlnitých, tak i hladkých lepenek. Školeními se zabývám něco přes 15 let, tedy téměř – s roční mezerou, která vznikla v době pandemie. V této době byl spíše zájem o kratší webiná- ře, konzultace apod. Vedle různých prezentací, obrázků, případových studií či videoukázek, se mi osvědčilo vozit s sebou velké množství vzorků, které jsou větším názorným příkla- dem než jen fotografie na plátně. Tyto vzorky nezahrnují jen materiálové vzorníky či zajímavé konstrukce obalů, ale i funkční makety například výsekových či vylupovacích desek, reálné tiskové formy atd. Dobrými příklady jsou i negativa – tedy chybně zvolený materiál, obrácená vlna, špat- ný potisk apod., na kterých lze dobře demonstrovat různé chyby. V tzv. technologických školeních se zabývá- me především materiálem, konstrukcí obalů i fixací, výrobou (především výsek, lepení, tisk, zušlechťování atd.), ale i obecnými teoretickými znalost- mi (katalogy FEFCO, ECMA atd.). Druhý typ školení je určen především pro zájemce při práci s konstrukčním SW. Dobrých konstruktérů obalů je na trhu poměrně nedostatek a často jsou rekrutováni i z jiných/příbuz- ných profesí. Prvním krokem je samozřejmě mít technickou předsta- vivost, druhým, a to je to lehčí, naučit se pracovat (a tím ztvárňovat své vize) s příslušným SW. I když jsem
v minulosti školila i různé jiné SW,
v současnosti se setkávám ve své pra- xi především se zájmem o ArtiosCAD (Esko) či EngView Package Designer.
Klient obalového školení
Opět samozřejmě jen ze svých vlast- ních zkušeností. O SW školení mají pochopitelně zájem více méně jen samotní obaláři. Typickým příkladem je, že do firmy nastoupí na pozici konstruktér nový zaměstnanec a je potřeba ho rychle zaškolit na pří- slušném SW. Vedle tohoto příkladu, kdy se obvykle jedná o minimálně dvoudenní školení, se na mě obracejí
občas firmy ohledně poradenství, tedy jakési porovnávání různých SW v závislosti na jejich potřebách (pře- devším jde o představení možností různých SW, doporučení nejvhodněj- ší modulové konfigurace vzhledem
k vybavení a potřebám firmy apod.). Prostě to, co jim před nebo po mně prezentuje obchodník se SW. Tím, že osobně žádný SW produkt neprodá- vám, jsem pro ně více „nezávislá“.
Co se týče výše popsaných techno- logických školení, je to z hlediska nadefinování mé klientely poněkud složitější. Zatímco v minulosti jsem většinou školila jen obalové firmy (obvykle dva typy školení – základní školení pro nové zaměstnance a ško- lení sestavené na míru podle poža- davků cílové skupiny), později jsem se dostala často do tiskáren, které svůj sortiment začaly rozšiřovat směrem do oblasti packagingu, a v současnosti dost často školím „na druhé straně“, tedy na straně klienta obalových firem (např. výrobci elektroniky, spotřebního zboží atd.). Důvody
jsou opět různé. Často je důvodem zlepšení komunikace mezi klientem
a obalovým producentem. Dalším důvodem, a to je především v případě obalových center, obalového oddělení, pozice obalového technika či oddělení nákupu, ev. obchodu, je přímo práce
s obaly a vyvarování se různých chyb (např. při skladování, ložení atd.). Za- jímavá často je i samotná objednávka školení – buď mě kontaktuje samotná firma, například na základě referencí, v jiných případech vzdělávací agentu- ra (často zastřešuje i více typů školení realizovaných i z peněz EU a externí školitele si najímá), eventuálně mě
na školení k výrobci zboží doporučí samotní obaláři, tedy jejich vlastní dodavatelé obalů.
Na začátku je důležitá komunikace aneb pro koho a o čem
I když řada školení má stejný obsaho- vý základ, úplně stejná rozhodně být nemohou. Aby školení splnilo svůj účel, je potřeba ho dobře nadefino- vat. Jinými slovy, vždy je důležité komunikovat nejenom co by ve ško- lení mělo být, ale i pro koho (jakou cílovou skupinu) je určeno. Vedoucí pracovník, HR či majitel firmy chce například proškolit na stejný typ ško- lení nové zaměstnance z výroby, kon- strukce, nákupu a obchodu. Můžeme se dohodnout, že některé moduly ško- lení mohou být pro všechny stejné, ale např. specifičtější práci ohledně konstrukce, práce s materiálem apod. využije pro svou práci asi lépe kon- struktér než obchodník. Pokud to lze, tak v tomto případě je lépe rozdělit například školení na výrobně-kon- strukční sféru a sféru obchodní. Samozřejmě, že se, jako určitě i jiní školitelé, setkávám s požadavky pro- školení jen jednoho, případně dvou zaměstnanců (nejčastěji v případě SW školení). V takovémto případě je potřeba školení maximálně individu- álně přizpůsobit a často i modifiko- vat za chodu, aby bylo co největším přínosem.
Další specifikací je přizpůsobení školení příslušnému sortimentu, tedy například oblasti e-commerce, POS, přepravnímu balení atd. Specifickou formou školení pak jsou různé typy přednášek, ty jsou obvykle směřová- ny směrem k trendům na trhu.
 PACKAGING 5/2021 59
   57   58   59   60   61