Page 58 - Packaging 5/2021
P. 58

VZDĚLÁVÁNÍ / ŠKOLITEL
  Ze zkušeností odborné školitelky...
I když to zní jako klišé, ve skutečnosti se jedná o holou pravdu: V současnosti rozhodně neplatí, že co se kdo ve škole naučí, s tím vystačí po celý život. Píše zkušená školitelka a pedagožka, Ing. Jana Žižková.
  Mění se technologie, materiály i vkus spotřebitele. A zů- stává boj o zákaz- níka a tlak na cenu, což bývá občas
i v rozporu. Ale ať již firma připravuje krátkodobou či dlouhodobou vizi, je potřeba k jejímu naplnění disponovat i kvalitním lidským potenciálem. Odborníky, kteří disponují praktický- mi i teoretickými zkušenostmi a tyto znalosti si během svého profesního života udržují a rozšiřují.
Nikdy nekončící proces vzdělávání
v sobě zahrnuje různé typy výuky
na školách, kurzů, stáží, školení
i konzultací. Trh přeje připraveným – a ani toto není prázdná fráze. Nejde
o to, že všechny poznatky, které se při školení zaměstnanec dozví, uplatní. Některé samozřejmě ano, proto se ostatně školení koná, některé naopak mohou sloužit jako startovací můstek pro budoucnost či jako jedna z mož- ností probíraných na různých typech brainstormingu.
Měkké i tvrdé dovednosti spolu souvisejí
Obecně jsou zaměstnanci nejčastěji proškolováni ve dvou typech ško- lení. Tím prvním jsou tzv. měkké dovednosti (soft skills). I když se tyto dovednosti dají velmi špatně měřit, nesnižuje to jejich důležitost. Člověk, který ovládá soft skills, je výkonnější, pracuje efektivněji a má kvalitnější vztahy s okolím. Měkké dovednosti tvoří soubor metod, způsobů, cest, technik, schopností, dovedností, jak získat a rozvíjet tvrdé dovednosti (hard skills), což jsou v podstatě znalosti a dovednosti, které se přímo
uplatňují při výkonu povolání. I když se samozřejmě při pohovoru obvykle příslušný personalista či HR zajímá primárně pro danou pozici o hard skills (odborné znalosti a dovednosti, jazykové znalosti, digitální gramotnost atd.), hned na druhém místě často ná- sleduje i prověření dovedností, schop- ností a návyků, které zaměstnanec vy- užívá k interakci s dalšími pracovníky, klienty, zákazníky, dodavateli atd. Mezi ně patří hlavně efektivní komu- nikace, schopnost týmové spolupráce, ev. leadership, komunikační dovednos- ti, organizaci práce a úkolů, kritické myšlení, prezentační dovednosti, ale
i loajalita či pracovní morálka, práce ve stresových situacích a mnohé další. Školení tohoto typu může probíhat různým způsobem, asi nejlepší z nich je kombinace teoretických a praktic- kých postupů. Jinými slovy: vysvětle- ní situace, stanovení výsledného cíle a možnosti jeho dosažení. Na základě praktického příkladu pak již dochází
k aplikaci znalostí do praxe. Často
je oceňována i forma zážitkového vzdělávání, kdy si klienti vše na mís- tě vyzkouší, třeba i odlehčeným či zábavným způsobem.
Oproti soft skills, jsou hard skills většinou mnohem lépe měřitelné. Stručně řečeno se jedná o dovednosti získané prostřednictvím vzdělávání a praktického tréninku požadova-
né pro zastávání určité práce nebo úkolu. Je možné si je osvojit studiem či školením a samozřejmě později
i praxí. I když je hlavním měřitelným výsledkem úspěch v odborné činnos- ti, kterou zaměstnanec vykonává, ta- kovým předběžným „měřidlem“ bývá například vysvědčení o způsobilosti, diplom, certifikát o absolvování apod.
Školení tvrdých dovedností ve světě obalů
Školitel tvrdých dovedností, tedy i já sama, se nemůže soustředit na tak ši-
   58 PACKAGING 5/2021

   56   57   58   59   60