Page 50 - Packaging 5/2021
P. 50

Celkem 420 účastníků diskutovalo o aktuálních problémech a výzvách spojených s obalovým průmyslem. Hlavní motto kongresu znělo Tři dimen-
ze obalu. „Je několik důležitých funkcí obalu, ale vypíchli jsme tři, které v součas- nosti mnoho firem pokládá za naprosto klíčové – ochrana, marketing a cirkularita. V podstatě ve všech přednáškách nebo panelových diskusích byly tyto tři dimenze obalu přítomné,“ říká Jeffrey Osterroth, generální ředitel pořádající společnosti Atoz Group. 3D pojetí bylo umocněno trojdimenzionální grafikou, všudypří- tomnými 3D brýlemi nebo simulátory virtuální reality ve večerní části progra- mu. Součástí kongresových dnů byly Ceremonie Obal roku, Obalový Business Mixer a Balení v akci.
Den ve víru obalů
Hlavní konferenční program odstar- toval Ladislav Špaček. Mistr etikety se tentokrát zaměřil na jiné etikety, než jsou obaloví profesionálové zvyklí, totiž náš osobní obal. Velmi přesvěd-
čivě a zároveň vtipně předestřel fakta o tom, jak nás lidé vnímají při osobním jednání, jak můžeme budovat vztahy typu win-win a proč ztrácíme klien-
ty. Mnohé je spojeno s naší schop- ností kultivovaného společenského vystupování.
Následovala prezentace, která byla takříkajíc zásahem na komoru. Přední obalový odborník a někdejší předse-
da německého obalového institutu Thomas Reiner se pustil do klíčového tématu současnosti – udržitelnosti. Obalový průmysl čelí obrovským výzvám, které souvisejí s ekologickou udržitelností. Na příkladu konkrétních firem Thomas Reiner ukázal, že někteří jsou při přechodu na udržitelnější obaly hodně daleko, ale některé firmy stojí teprve na začátku. Nutnost značných změn v následujících letech bude celý průmysl tlačit k velkým investicím
a inovacím. Přednášející však připo- mněl, že stále existuje velké množství nevyřešených problémů – technických, technologických, legislativních, spole- čenských i ekonomických. Stejně tak
nelze ztratit ze zřetele nutnou balanci všech funkcí obalu.
V panelové diskusi nazvané Tři dimenze obalu sdíleli informace a své názory Petr Chvojka (Rohlik Group), Jannis Samaras (Kofola ČeskoSlo- vensko), Martin Jahoda (Emco), Pavla Cihlářová (GS1 Czech Republic), Ivo Benda (Greiner Packaging Slušovice)
a Martin Hejl (Thimm pack’n’display). Jádrem diskuse byla debata o vyváže- nosti různých funkcí obalů. Diskutující se shodli na tom, že navzdory potřebě velkých změn na obalovém trhu nelze rezignovat na to, proč tu obaly vlastně jsou. Mají především chránit a zajistit bezpečný transport. Zástupci jednotli- vých společností také uvedli konkrétní příklady svých obalových inovací.
Po uplynutí dopoledního programu byla i letos zařazena networkingová platfor- ma BizPack. Uskutečnilo se několik desí- tek předem připravených schůzek mezi potenciálními obchodními partnery. Jsou koncipována jako krátká, přibližně desetiminutová setkání, během nichž
si mohou obě strany sdělit základní in- formace a poznat, zda má smysl navázat hlubší obchodní jednání.
Odpoledne si účastníci mohli vybrat, které téma je jim bližší. Technologie
a transport, nebo marketing a design – podle toho pak volili účast na jednom
ze dvou takto nazvaných workshopů. Technologická sekce zahrnovala pří- spěvky z oblasti digitální výroby etiket (Jaroslav Vidra, Litograf; Peter Lauko, Tomáš Kugler, oba Konica Minolta), blockchainu (Petr Čermák, Blockchain Connect | Czech Alliance) nebo automa- tizované přípravy tiskových dat (Dana Kilárska, Purgina; Anton Puškár, M & P). Závěr workshopu patřil panelové diskusi o paletovém trhu, kdy debatovali Pavel
KONGRES / OBALKO 9
  Kongres OBALKO 9 restartoval život obalové komunity
Po dlouhém pandemickém období bez kongresů naživo se opět setkala obalová komunita. Příležitostí k tomu byl kongres Obalko 9, který se uskutečnil ve dnech 14. a 15. října v Aquapalace Hotelu Prague.
    50 PACKAGING 5/2021


   48   49   50   51   52