Page 40 - Packaging 5/2021
P. 40

Papír z mangových slupek a slámy
Pšeničná sláma a mangové slup- ky běžně končí na skládkách nebo se zkrmují, ale mohou po-
skytnout výchozí polymery a antioxi- danty k výrobě levných, udržitelných, obnovitelných, organicky rozložitel- ných a netoxických aktivních obalů na potraviny. Na katedře procesního inženýrství Univerzity Stellenbosch v JAR vyvinuli a optimalizovali jejich extrakci a jako první je integrovali
do biokompozitní fólie. Z té pak vyro- bili obalový materiál a zkoušeli jeho stabilitu v kontaktu s potravinami
a potenciál uvolňovat antioxidanty
v průběhu času v porovnání s LDPE fólií. Vlastnosti extraktů lze upravo- vat podle žádané aplikace. Badatelka pracovala s finanční podporou Orga- nizace pro ženy ve vědě v rozvojovém světě; Švédské agentury pro meziná- rodní rozvojovou spolupráci (SIDA); Státní nadace pro výzkum; minis- terstva pro vědu a inovace a Rady
pro vědecký a průmyslový výzkum odpadu.
Papír ze skořápek kakaových bobů
Mars Wrigley UK ve 350 brit- ských obchodech Tesco zkou- šel v červenci prodejní displej
ze skořápek kakaových bobů – celo- světově první v kategorii cukrovinek. Materiál nazvaný Bean Board tvoří ze 70 % vlákna recyklovaného papíru a ze 30 % skořápky. Displeje byly zpracovány ve spolupráci s kolekti- vem odborníků na obaly Medoola, nadací Earth Climate Ocean Research a DS Smith. Podle vyhodnocení život- ního cyklu vyžadují suroviny oproti běžnému ekvivalentu z vlnité lepen-
ky o 93 % méně orné půdy – a žádná primární dřevní vlákna.
Papír ze zemědělského odpadu a trav
Britský start-up Tensei vede data- bázi skoro 400 možných zdrojů vláken, která by jinak přišla
nazmar, a některé používá k výrobě papírových obalů, včetně potravinář- ských. Nedávno zkoušel svoje pod- ložky ze zemědělského odpadu a trav F-Pads v 150 000 košíčcích borůvek s pěstiteli Berry Gardens a supermar- kety Morrisons. „Podložky jsou sice
o něco dražší než běžné plastové, ale
to vykompenzují úspory na poplatcích za plastový odpad.“
F-Pads nyní zkoušejí s pečivem, pizzou a masem. Test následoval
po podobném experimentu s recyklo- vatelnými košíčky na jahody pro druž- stevní prodejny. Tensei také uvažuje
o dalších zdrojích, jako jsou avokádové slupky, a vyvíjí tenký nenatíraný nepromastitelný papír, také testuje laminované papíry na balení křupek
a oříšků, jež by byly recyklovatelné
z tříděného komunálního odpadu.
Papír z rajčatových lodyh, jehličnanů a listnáčů
V
pěstitelem rajčat Lušt na náhradě plastových pytlů na jeho výpěstky. Rozbor potvrdil, že kvalita a kvantita celulózových vláken z rajčatových stonků jsou vhodné pro výrobu papí- ru (přes 40 % obsahu, snadno frakcio- novaná běžnou sulfátovou deligni- fikací). Materiál má dobrou pevnost
a odolnost vůči vodě/páře. S přídav- kem organických aditiv – jako jsou škrobová lepidla a bio tiskové barvy, aby byl kompostovatelný v domácích podmínkách a v souladu s nařízení- mi pro materiály v kontaktu s potra- vinami – proběhla výroba prvních
25 000 papírových pytlů. Logickým dalším krokem byl vývoj nových obalů – tedy vlnité lepenky. Ústav zhotovil na svém papírenském stroji 110g liner a fluting. V zájmu dobrých mechanických vlastností obsahují
50 % vláken z rajčat a zbytek jsou ko- merčně dostupná vlákna z jehličnanů a listnáčů. Vlnitá lepenka z nich byla také vyrobena ve Slovinsku a nyní probíhá optimalizace jejích mecha-
nických vlastností. Produkt je zcela recyklovatelný, organicky rozložitelný a bezpečný pro kontakt s potravi- nami. Ústav má v databázi přes 60 dalších potenciálních zdrojů surovin. Asi 30 nejslibnějších – např. pšeni-
ce, sláma, chmel, ječmen, kukuřice, prořezaná městská zeleň a invazní rostliny (křídlatka japonská, zlatobýl, akát) nebo průmyslový odpad (piliny, jutové pytle) – je laboratorně studo- váno co do chemických a morfologic- kých struktur a vyhodnocováno co
do oběhovosti, souladu s legislativou a požadavky trhu.
Papír z cukrovky
Papírna Crown Van Gelder
z Nizozemska uvedla začátkem roku na trh papír z odpadu
z holandské cukrové řepy, jako první na světě v průmyslovém měřítku.
Je výsledkem dvou let výzkumu
a vývoje ve spolupráci se zeměděl- ským družstvem Royal Cosun. Papír Crown Native tvoří z 20 % řepná vláknina z místních zdrojů. Díky nižšímu obsahu dřevních vláken má na životní prostředí o 16 % menší vliv oproti běžnému papíru, a to i díky menší spotřebě vody při výrobě. Také je v souladu s FDA, schválený pro kontakt s potravinami. „Je ideální pro balení výrobků, nákupní tašky a reklam- ní tiskoviny.“
TECHNOLOGIE / PAPÍR A OBALY
      Lublani Ústav celulózy a papí- ru v roce 2018 začal spolupra-
covat s největším slovinským
  40 PACKAGING 5/2021   38   39   40   41   42