Page 42 - Packaging 5/2021
P. 42

 TECHNOLOGIE / PAPÍR A OBALY
  Obal z kukuřičného
a bramborového škrobu Výrobce mražených potravin
Lamb Weston zavádí u dvou
svých výrobků obal částečně vyrobený z kukuřičného a brambo- rového škrobu, vedlejšího produktu
z výroby hranolek. V laminovaném sáčku z orientovaného polypropylenu jím nahradil spojovací vrstvu z LLD- PE čili 16 % celkové struktury. 75μm LLDPE fólie s 20 hm. % biomateriálu představuje celkem redukci o 4 tuny PE, 6,5 t ekvivalentu CO2 anebo 14 barelů ropy ročně. Jeho tým strávil vývojem dva roky. „Museli jsme se pře- svědčit, že konstrukce bude plnit všechny naše kvalitativní a provozní požadavky. Dobrá těsnost, odolnost proti průrazu
a roztržení jsou klíčové. Pracujeme
na rozšíření koncepce na plně recyklova- telnou konstrukci.“
celulózy z ní je dvakrát levnější než z klasických rostlinných druhů – lnu a konopí.
Nové zpracování ligninu
Univerzita aplikovaných věd Hof v Německu pomocí oza- řování elektrony mění zbytky
materiálů z papírenského průmyslu na organicky odbouratelné bioplasty, jež lze zpracovat na všechny druhy výrobků. Výzkumný projekt LigNutz se soustředí na lignin. „Sulfátový lig- nin z papírenského průmyslu činí 85 % světové produkce ligninu a jen kolem
5 % se nyní využívá např. jako přísada do cementu, krmiv pro domácí zvířata nebo granulí Tecnaro Arboform na vstři- kované díly. Ze zbytku se přinejlepším generuje energie. Sulfátový lignin nelze jednoduše tavit, a tudíž ani odlévat nebo zpracovávat. Nyní existuje několik způsobů, jak měnit jeho strukturu. Samozřejmě chemická úprava zůstává mimo diskusi, protože produkt musí zůstat biodegradabilní. My jsme povrch ligninu ozářili elektrony různé síly.
Jako výsledek se na povrchu vytvořily volné radikály, které se během míchání kombinují s jinými bioplasty.“ Postup umožnil vyvinout tepelně stabilní směs s žádoucími vlastnostmi: „Nyní ho lze vytlačovat. Takto můžeme u nás
v ústavu vyrábět hadicové fólie.“ Pro- dukt má dobré mechanické vlastnosti, jako vysokou pevnost v tahu a/nebo prodloužení při přetržení. „I v této podobě lehce zapáchá po spálenině, není tedy vhodný pro všechny výrobky, proto výzkum půjde dál touto cestou.“
Balicí papír z proteinů, vosků a antioxidantů
Projekt BioActiveMaterials bada- telů z Fraunhoferova ústavu pro procesní inženýrství a balení
IVV a Fraunhoferova ústavu pro fázová rozhraní a biotechnologii IGB představil proteiny, vosky a antioxi- danty k výrobě typických a funkčních materiálů na opakovaně uzavíratelné sáčky či balicí papír. „Proteiny fungují jako kyslíková bariéra nebo zabraňují pronikání minerálních olejů z recyklova- ného papíru do potraviny. Vosky tvoří bariéru proti vodní páře a brání např.
v rychlém vysychání. Bioaditiva mají antioxidační a antimikrobiální účinky proti rychlému kažení masa a ryb. Jsou vhodné i pro chlazené, resp. mražené zboží. Nátěr je organicky rozložitelný
a neovlivňuje proces recyklace.“ Tým IVV také zajistil, aby bylo možné ná- těry aplikovat na kotoučový materiál z vodné disperze pomocí válečků.
Obaly z korýších krunýřů, tymiánů, skořice, brusinek aj.
P
doby, které se týkají využití chitosanu (polysacharid vyráběný deacetylací chitinu, vyskytujícího se například
v krunýřích korýšů).
Badatelé z íránských univerzit
Tabríz a Orumíja spolu s Guelphskou univerzitou z Kanady vyvinuli jedlé tenké bioaktivní chitosanové fólie laminované elektrostaticky zvlák- ňovanými netkanými textiliemi, jež obsahují esenciální oleje z rostliny Zataria multiflora (příbuzná tymiá- nu) a skořice. Dvouvrstvé fólie pro balení potravin vykazovaly zlepšené antimikrobiální i fyzikální vlastnosti. Výzkumné organizace sdružené ko- lem Lisabonské univerzity připravily fólie chitosanu a z výtažku z bru- sinky jako aktivní balicí materiály, které vykazují pozoruhodné vlast- nosti při ochraně potravin včetně toho, že zabraňují tvorbě biofilmu E.coli a S.aureus, tedy prodlužují skladovatelnost.
Několik evropských univerzit (Leeds, Neapol a Vigo ve Španělsku) spolupra- cuje s Univerzitou Ťiang-su na vývoji kompozitní fólie z chitosanu, želatiny a kyseliny gallové, která vykázala vylepšené mechanické a bariérové vlastnosti, zvýšenou bioaktivitu, potlačila vysychání a hnědnutí roz- říznutých jablek. Kyselina posloužila jako síťovací činidlo a jako aktivní substance k vylepšení antioxidačních schopností a ochrany proti UV záření. Různí badatelé usazení v Šanghaji
a Ta-lienu pomocí fotodynamické inaktivace (PDI) vytvořili kompozitní fólii z chitosanu a riboflavinu pro antibakteriální, organicky odbou- ratelné potravinářské balení. PDI je novátorská technika sterilizace, která se ukazuje účinná v medicíně, studie se zaměřila na její aplikaci na potra- vinové obaly. Fólie byla připravena odléváním roztoku. Vykazovala dobré bariérové vlastnosti proti UV
a značnou průhlednost. Byla vy- hodnocována při balení lososů, kde zabránila růstu bakterií.
  Celulóza z ozdobnice
VRusku v Tulské oblasti
s podporou podniků a bank vybudovali Středisko kompe- tencí a udržitelného rozvoje v ob- lasti agroindustriální a potravinové bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Zde bude probíhat pilotní projekt pro masivní výsadbu trávy ozdobnice jako suroviny k výrobě ce- lulózy. Ozdobnice je trvalka příbuzná obilninám. Je nenáročná, může růst v málo úrodné půdě, vydrží sucha, mrazy i záplavy, přitom zabraňuje erozi. Její hlavní výhodou je vysoký obsah celulózy, hemicelulózy, ligninu a nízký obsah vlhkosti. Ekologové se o ni zajímají jako o náhradu dřeva
k výrobě papíru, protože získání
ortál Oborového sdružení pro aktivní a inteligentní obaly AI-
PIA shrnul výzkumy z nedávné
  42 PACKAGING 5/2021   40   41   42   43   44