Page 24 - Packaging 5/2021
P. 24

SOUTĚŽ / NĚMECKÁ OBALOVÁ CENA
  FACHPACK 2021 – obalová ocenění
15× Gold-Awards za vynikající inovace
Již více než 50 let uděluje Deutsche Verpackungsinstitut Berlin (dvi)
v rámci mezinárodní soutěže a pod záštitou ministerstva hospodářství
a energetiky ceny za obalová řešení. Tentokrát živě na veletrhu FACHPACK. Od Moniky Kaßmannové.
 Ceněny jsou každoroč- ně řešení od zdánlivě malého, ale důležitého detailu, po průlomo- vé inovace. Výherci německé soutěže jsou
současně, tak jako v případě českého ocenění „Obal roku“, nominováni
do světového klání o WorldStar ná- sledně udělovaného World Packaging Organisation (WPO).
Reprezentativní přehlídka branže v rámci FACHPACKu
Hned první den znovu live–otevře- ného veletrhu bylo oceněno 52 řeše- ní v oblasti digitalizace, funkčnosti a přívětivosti, designu a zušlechtění, logistiky, udržitelnosti, nových materiálů, balicích strojů, prezen- tace výrobků, hospodárnosti a také úspěšné kreativnosti nastupující ge- nerace – mladý talent. Bylo jednotli- vě představeno 15 řešení oceněných zlatou cenou Gold-Award. Setkání
u příležitosti předání cen otevřela Heike Slottová, ředitelka veletrhu NürnbergMesse. Vysvětlila, že v rám- ci aktuálního veletržního tématu „ekologicky šetrných obalů“ je nyní opět možné osobně prezentovat ino-
vace a nové přístupy k udržitelným řešením obalů a diskutovat o nich napřímo se zákazníky. Generální ředitel společnosti dvi, Winfried Batzke, podtrhl rozmanitost před- ložených soutěžních inovací a zdů- raznil celkově silné pole účastníků, které působivě dokládá výkonnost daného odvětví.
Zlatá ocenění za vynikající výsledky
V letošním roce získalo Zlaté ceny 13 společností se sídlem v Německu a po jedné společnosti z Lotyšska
a Švýcarska.
Níže uvádíme 15 zlatých vítězů.
Kategorie Digitalizace
Vítěz: Hello Fresh Se.
Systém správy dat, který automa- tizuje příslušná data pro obsazení přepravních boxů zákazníků a zpří- stupňuje je pro proces následného balení.
Kategorie Udržitelnost
Vítěz ze Švýcarska: Mirabelle Group ve spolupráci s LanzaTech
a MigrosEin.
Proces přeměny CO2 na ethanol, který tvoří základ mnoha recyklovatelných plastů a již prvních lahví vyrobených tímto způsobem.
Vítěz: Gaplast GmbH
Hybridní obal šetřící zdroje skládající se z nádoby s tuhou vnější vrstvou PE a flexibilního, extrémně tenkého vnitřního vaku vyrobeného z nového PE (bag-in-bottle).
Vítěz: Tailorlux GmbH und Fis- chbach KG
NIR značkovač na plastové kartuše, který řeší problém ne zcela vyprázd- něných plastových kazet v procesu recyklace jejich separací.
Vítěz: Smurfit Kappa.
Řešení obalu z jednoho přířezu vlnité lepenky s reverzibilní výplní pro fixaci čerpadla a podobných výrobků, které působí jako ochranný tlumič nárazů.
      24 PACKAGING 5/2021
   22   23   24   25   26