Page 23 - Packaging 5/2021
P. 23

DODAVATELÉ / ZPRACOVATELSKÉ STROJE
  uživatel už na první pohled vidět, kdy a co má větší prioritu, proč dochází
k pozastavení zpracování zakázky, kolik času stráví obsluha nastavením katru a jaká je dostupnost jednoho každého stroje.
Zünd Connect přichází
Webový monitorovací nástroj po- skytne kdykoliv během dne uživa- teli přehled o výkonu katru. Vždy jsou k dispozici spolehlivé a klíčové ukazatele výkonu, které uživatelům pomáhají maximalizovat produkti- vitu výroby. Systém zaznamenává úrovně produktivity za časové období definované uživatelem, a to prostřed- nictvím sběru dat ze softwaru Zünd Cut Center – ZCC (Verze 3.4 nebo no- vější). Data poskytují uživateli dosta- tek informací pro další rozhodování. Tento celkový přehled produkčních dat poodhalí často přehlížená spojení. Zünd Connect dodává cenné a klíčové ukazatele pro hodnocení efektivity fungování řezacích systémů. Aby bylo dosaženo vyšší produktivity katru, musejí být rozpoznány potenciální oblasti zlepšení. Potenciál spočívá především v samotné technologii,
ale i ve způsobu jejího používání. Zünd Connect se skládá z několika ovládacích panelů se specifickými možnostmi vyhodnocování dat: Overview – Tento ovládací panel po- skytuje údaje o zpracovaných zakáz- kách a indikuje kupříkladu výkyvy při využití stroje. Uživatel si může zvolit několik zobrazení a přepínat mezi různými indexy pro celkovou účinnost zařízení (OEE), dostupnost,
i kapacitu. Rovněž lze využít filtr
k porovnání výkonu při vícesměn- ném provozu.
Job list – Ukazuje seznam zpraco- vaných úloh, jejich obsah, čas nutný
k jejich zpracování i délku řezu těchto úloh. Dále diagramy zobrazují čas nutný pro zpracování jednotlivých materiálů, metodu zpracování zvole- ným nástrojem a modulem. Sloupcové grafy například zobrazí dobu zpraco- vání jednotlivých použitých materiálů během zadaného časového období. Loss detection – Tento pohled zob- razuje ztráty z hlediska času, kupří- kladu kdy se obvykle přeruší proces zpracování. Loss detection (detekce ztrát) umožňuje uživateli vyhodnotit jednotlivé faktory, jako jsou konkrét- ní časové rámce, materiály a nástroje, u kterých je největší pravděpodobnost přerušení zpracování zakázky. Interruption statistics – Zde jsou
uvedeny důvody takových přeru- šení. Uživatel si je může filtrovat podle denní doby, materiálu, metody, nástroje, nebo modulu. Zobrazená statistika ukáže uživateli, jakou dobu nebyly řezací katry schopny produkce během zadaného období, a to kvůli přerušení výroby na katru.
Zünd Connect je dostupný ve verzích „Monitor“ a „Analyzer“. Jak vyplývá
z názvu, „Monitor“ se skládá z gra- fického zobrazení celkové účinnosti zařízení a je k dispozici všem uživa- telům ZCC zdarma. Na druhé straně „Analyzer“ umožní provádět násled- nou analýzu a určit ztráty produkti- vity. „Analyzer“ poskytuje uživateli potřebné nástroje pro vyhodnocení výrobního procesu a jeho následné vylepšení.
Více na www.zund.com www.neotec.cz
nebo email: info@neotec.cz
              145/164
    
      Rapida 145/164                      
Koenig & Bauer (CEE) Sp. z o.o.  
     we’re on it. cz.koenig-bauer.com
                 


   21   22   23   24   25