Page 22 - Packaging 5/2021
P. 22

DODAVATELÉ / ZPRACOVATELSKÉ STROJE
  Dvě novinky
u společnosti Zünd
Zünd PreCut Center – ZPC a Zünd Connect, to jsou dvě novinky, které bylo, mimo jiné, možno najít na letošním veletrhu FACHPACK ve stánku společnosti Zünd, známé u nás především svými plotry. NEOTEC, spol. s r. o., Petr Kopecký a jeho tým firmu Zünd zastupují na českém trhu.
   Zünd PreCut Center – ZPC umožňuje jednoduchou a efektivní přípravu řezacích souborů
S PreCut Center přináší Zünd software, který usnadňuje přípravu souborů
pro řez nepotištěných materiálů. Díky sotfware PreCut Center lze připravit řezací data do stroje během několika jednoduchých kroků. Software výrazně snižuje pracovní zátěž s přípravou dat, nastavuje optimální využití materiálu a omezuje chybovost.
Nové softwarové řešení společnosti Zünd zjednodušuje pracovní postup při přípravě dat pro následný řez. PreCut Center usnadňuje přípravu
a výstupní data, také uživateli umož- ňuje výběr úrovně automatizace, a to na základě individuálních požadavků vlastní produkce. K vytvoření souboru postačí několik jednoduchých kroků. Ať uživatelé upřednostňují manuální či plně automatizovaný proces, soft- ware umožňuje takový výběr zpraco- vání úlohy, který poskytuje danému postupu výroby optimální výsledky. Po importu požadovaných tvarů Zünd PreCut Center – ZPC tyto přiřadí k odpovídajícím receptům. Recepty jsou v podstatě „mapy tras“ pro vytvoření řezných dat na základě konkrétních parametrů. Tyto recepty lze importovat nebo vytvářet podle potřeby uživatele. Další krok obsahu- je definici materiálů a jejich para- metrů. Tento proces vede k optimální výtěžnosti materiálu s minimálním odpadem a zkrácením doby výroby. PreCut Center – ZPC navíc umožňuje uživateli vložit vybraná metadata. Informace, vytištěné společně se samotnou úlohou, usnadňují sledo- vání této úlohy a po dokončení řezání na plotru umožňují rovněž rychlé
a přesné přiřazení vyřezaných dílů
ke konkrétním zakázkám. PreCut Center je k dispozici ve dvou varian- tách – Basic a Pro. Uživatelé se mohou podle svých požadavků rozhodnout pro některou variantu a s tím souvise- jící funkcionalitu. Otevřená architek- tura Zünd PreCut Center umožňuje import řezných dat a tvarů z více zdrojů. PreCut Center Pro poskytuje jednoduše plně automaticky možnost rozložení stisknutím tlačítka a poté uživatelům umožní editovat jednotli- vě vložené vrstvy a řezací cesty. V po- sledním kroku Zünd PreCut Center vygeneruje řezaný soubor ve formátu .zcc a umožní jeho následný import do Zünd Cut Center – ZCC. Rovněž existuje možnost výstupu do souborů formátu .dxf.
Předplatné softwarové licence je
ke stažení na https://my.zund.com/ shop, kde si je můžete ihned stáh- nout. Licence jsou aktivní po dobu jednoho roku.
Optimalizace produktivity – automatický monitoring výroby prostřednictvím Zünd Connect Zünd Connect shromažďuje výrobní data ze systému Zünd do srozumi-
telných a smysluplných ukazatelů výkonu, kterými jsou například kapacita katru, jeho dostupnost a cel- ková účinnost. Zünd Connect přináší přehledné statistiky a odkrývá další možnosti pro optimalizaci výrobního procesu na digitálních katrech. Nejúspěšnější společnosti jsou ty, které zvládnou vyrobit co nejvíce výrobků v co nejkratší době. Vysoká disponibilita a produktivita stroje jsou klíčové vlastnosti pro výnosné řezání a finalizaci výrobku. V kaž- dodenním výrobním procesu to není maličkost, jakkoliv to může znít jednoduše. Odkud pocházejí relevant- ní klíčové ukazatele výkonnosti? Jsou k dispozici data umožňující moni- toring? A v neposlední řadě, jak jsou sestavována data pro jejich přesnou
a spolehlivou interpretaci?
Existuje mnoho cest, jak optimali- zovat proces výroby na digitálním katru a zajistit maximální produk- tivitu. Z tohoto důvodu švýcarská společnost Zünd nabízí monitorovací nástroj Zünd Connect, který pomá- há rozpoznat tento skrytý potenciál
a umožňuje zvýšit produktivitu. Prostřednictvím Zünd Connect může
 22 PACKAGING 5/2021
   20   21   22   23   24