Page 15 - Packaging 5/2021
P. 15

DODAVATELÉ / ROBOTIKA
    našich technologií vedoucích k vylepšení standardních produktů. Dnes používáme v našich vlastních továrnách více než 4000 robotů. Tyto roboty běží nepřetrži- tě a plní různé úkoly. Například v jedné z našich továren, roboty montují nové roboty. Jsme pravděpodobně jediným dodavatelem robotů, který plně využívá vlastních robotů pro jejich další výrobu.“ Roboty společnosti Fanuc pracují
v řadě dalších výrobních odvětví. Čím dál více závodů napříč celým strojíren- ským průmyslem i oborem služeb se automatizuje, což znamená i zvýšený podíl robotizace pracovišť. Dá se říci, že roboty nalézají uplatnění ve všech odvětvích, nejen v průmyslu, ale také například ve zdravotnictví. A tento trend automatizace bude pokračovat. Důležitou součástí inteligentních továrních projektů je digitalizace
a zapojení IOT (resp. IIOT) a jeho prvků ve výrobních procesech a ope- racích. Fanuc pro efektivní použití výrobních dat vyvinul platformu IOT pod názvem Field System a stejně jako mnoho dalších softwarových řešení tento systém plně využívá
ve svých závodech a u velké řady svých zákazníků. Field System je otevřenou platformou. To znamená, že nejen Fanuc, ale také zákazníci, vývojáři aplikací a systémoví integrá- toři mohou využít tuto platformu IOT k vývoji nových softwarových řešení pro specifické výrobní požadavky. To vede ve výrobě ve velmi krátkém čase k vyšší produktivitě.
Fanuc navázal úspěšnou spolupráci
s dalšími společnostmi při vývo-
ji nových produktů, např. s NTT
a FUJITSU a některými rychle se rozvíjejícími softwarovými společ- nosti, zejména v oblasti informačních podnikových systémů. Již pracuje
s mnoha evropskými partnery v roz- voji aplikací a buduje tuto infrastruk- turu na své platformě IOT.
      Stroje pro výrobu luxusní potahované kartonáže
jednoduchá obsluha
žádné výměnné přípravky pro změnu výroby
Plzeňská 2561/164, 150 00 Praha 5, tel:. +420 257 224 475, fax: +420 257 210 565 e-mail: info@sigloch-kolbus.cz, www.sigloch-kolbus.cz

   13   14   15   16   17