Page 13 - Packaging 5/2021
P. 13

TECHNOLOGIE / ETIKETY
     nemohu nákup takové technologie tiskárně, která s etiketami chce začít, rozhodně doporučit. Navíc se jedná o technologii, která je určena přede- vším pro větší zakázky, které jako začátečníci zřejmě nebudete mít.
Druhou možností je pořízení digi- tálního tiskového stroje. Zde odpadá nutnost používání flexotiskových štočků a tisk je prakticky stejně jednoduchý, jako na jiném digitálním stroji, který zcela určitě ve vašem provoze už máte. Etalonem v této oblasti jsou tiskové stroje HP Indigo. Již řadu let jsou tyto tiskové stroje pevnou součástí vybavení speciali- zovaných etiketových tiskáren nejen u nás, ale po celém světě. Ideálním řešením pro tisk etiket je stroj HP Indigo 6K, který disponuje tiskovou šíří 320 mm a ve kterém se nejčastěji používá materiál šíře 330 mm. Jedná se o nejpoužívanější rozměr, který vy- hovuje prakticky všem požadavkům na trhu etiket. Stroj je vybaven sedmi barevníky, a kromě nejpoužívanějších barev CMYK a bílé, je pro tento stroj
k dispozici široká nabídka speciál- ních barev, včetně Pantone. Jedná se o univerzální stroj, který dokáže kro- mě etiket, tisknout také shrinksleeve a flexibilní obaly. Je to tedy univerzál- ní řešení, které není omezeno pouze na tisk jednoho typu produkce. Pro firmu, která s tiskem etiket začíná, bych jednoznačně doporučil nákup této technologie, vzhledem k její „jed- noduchosti“, univerzálnosti a vysoké kvalitě tisku.
Dokončení etiket
Výstupem z tiskového stroje je role potištěného materiálu, kterou je
potřeba dále zpracovat. V minulém odstavci jsem napsal, že je možné kro- mě klasických etiket tisknout i jiné typy zakázek, nyní se ale vzhledem
k tématu článku zaměřím pouze
na dokončování etiket.
Prakticky každá etiketa se buď lakuje nebo laminuje, s tím, že lakování
je výrazně rozšířenější a vzhledem
k požadavkům na ekologii jeho podíl dále narůstá. Dokončovací stroj musí tedy tyto operace umět. Další ne- zbytnou technologií je výsek etiket
a odtažení mřížky, a dále rozřezání role na jednotlivé kotoučky s přísluš- ným počtem etiket a délkou návinu. Na rozdíl od ofsetového provozu zde mohou všechny tyto operace pro- běhnout v jednom zařízení, během jednoho průchodu materiálu strojem. Uvedené operace jsou při výrobě zce- la nezbytné a musíte je být schopni zvládnout. Ideálním zařízením pro ně je stroj ABG Digicon 3 Lite, který při své poměrně krátké délce (okolo tří
metrů), dokáže vykonat všechny tyto operace. Jeho obsluha je jednoduchá. Prostřednictvím těchto dvou zaříze- ní jsem schopen vyřešit kompletní dokončení etiket. Jediným omezením tohoto stroje je, že má pevně danou konfiguraci, která umožňuje v bu- doucnu pouze minimální rozšíření. Je ale také nutno přiznat, že na takovém stroji jste schopni dokončit převážnou většinu zakázek, které budou vaši klienti poptávat.
Druhým řešením je nákup stroje, který umožňuje i další dokončovací operace. Může se jednat například o horkou ražbu, sítotisk a další.
V daném případě se nabízí stroj ABG Digicon 3, který může být vybaven prakticky jakoukoliv technologickou jednotkou a vzhledem k tomu, že se jedná o modulární systém, je možné zařízení rozšiřovat podle růstu poža- davků vašich zákazníků. Na začátku je tedy možné stroje koupit v základní konfiguraci a další moduly postupně dokupovat. Tyto stroje však díky mo- dularitě mohou dosáhnout značných délek a jsou proto vhodné spíše pro střední zakázky. Ideálním řešením je zakoupit jako první stroj Lite a pokud budete ve výrobě etiket úspěšní, mů- žete dokoupit ještě druhý modulární dokončovací stroj. Tisk etiket v jedné směně na digitálním tiskovém stroji vám stejně dokáže „nakrmit“ dvě směny v dokončovacím zařízení.
Nezabývali jsme se softwarem, jistou odlišností práce grafického studia, ale to všechno jsou věci, které jsou řešitelné snadněji a kde jste schopni více využít vaše stávající zkušenosti z ofsetového provozu.
Nezbývá tedy než začít.
 PACKAGING 5/2021 13
   11   12   13   14   15