Page 17 - Packaging 5/2021
P. 17

VELETRHY / FACHPACK 2021
    pro návštěvníky připravenou bohatou nabídku.
Malá ochutnávka
NAVETECH – KAMA
Firma Kama vystavovala na veletr-
hu novou generaci strojů pro výsek
a zušlechťování tiskovin v jednom pracovním procesu. Jednalo se o stroj Kama ProCut 76 foil spolu s výlu- povou jednotkou. Formát je 760 × 560 mm, tedy B2, ale může být zvět- šen i na 600 mm. Tento formát byl zvolen proto, neboť odpovídá velikosti většiny tiskových strojů, vyhovuje výrobcům papíru a osvědčil se. Jednou ze změn u nového modelu Kamy je oddělení pohonu naklada-
če, který má nyní svůj servomotor. Nakládání je šupinové, velmi přesné. Stroj má zvýšený tlak na 190 tun oproti minulým 165 tunám. Výho- dou vlastního pohonu je i možné prodloužení doby kontaktu raznice, raženého substrátu a ražební fólie při nesnížené rychlosti stroje, dosahuje se kvalitnějšího přesného přenesení ražené vrstvy na substrát.
Nový systém uchopení archu, který může mít zákazník jako opci, umož- ňuje uchopení archu až o tloušťce
2 mm (dříve 1,7 mm). Narozdíl od pů- vodního systému, který se rozevíral nůžkovým způsobem, tento je dělený a otevírá se sloupcově svisle. Autore- gistr plus se savkami prostřednictvím CCD kamery dokáže vyrovnávat naložené archy ve třech směrech. Ne- zanedbatelná je i automatická korekce tlaku. I u horké ražby je řada změn,
ve standardu se nyní nabízejí tři servomotory na návin a odvin fólie, což umožňuje značnou úsporu ve vy- užití fólie, která je drahá. Každá tyč se může odvíjet jinou rychlostí v závis- losti na velikosti a četnosti ražených motivů. Obsluha stroje všechno ovlá- dá z hlavního displeje, další ovládací panel je ještě na vykladači.
Další změny doznal rovněž i vykladač a výlup.
Zünd – Neotec
Kromě komplexního portfolia řezaček a ukázek možností manipulace
s materiálem společnost Zünd nabízí řadu softwarových řešení pro mnoho různých aplikací. Návštěvníci FACH- PACKu mohli prozkoumat PrimeCen- ter, řídicí centrum pro generování dat pro tisk a výsek. Dalším zajímavým
nástrojem je webová aplikace Zünd Connect, která shromažďuje klíčová data o výkonu a dostupnosti integro- vaných řezacích systémů a vypočítá- vá celkovou účinnost systému (OEE). Zünd Connect pomáhá detekovat zdroje ztrát účinnosti a produktivity. Uživatel získá klíčové ukazatele, které lze použít k další optimalizaci pra- covního postupu digitálního řezání. O novinkách se také dočtete v samo- statném článku na stránce 22.
Colognia Press
Kompostovatelnost a cirkulární ekonomika versus samolepicí a jiné etikety, a to celé versus ekonomika. Zastavili jsme se na veletrhu i u naší české firmy, kolínské společnosti Colognia Press. Na stánku bylo rušno, ale Jiří Havránek, produktový ma- nažer společnosti, si na nás vyhradil chvilku, aby nám odpověděl na pár otázek.
Ekologická likvidace produktů je oblast, o níž se dnes hodně hovoří. Etikety jsou vícedruhový produkt
– nosná podložka, lepidlo, etiketa (možná i zušlechtěná). Co z toho lze ekologicky zlikvidovat?
To je velmi dobrá otázka. Začnu trošku obecně, ze široka. Pokud jde o etikety, po- užívá se na ně celá řada materiálů a tím pádem je celá řada řešení, jak s kterým nakládat.
Téma recyklace je v rámci cirkulární ekonomiky podstatné. Pro mě je důležitý začátek celého procesu – tedy člověk, který definuje požadavky na obal a podle nich jej navrhuje. Právě v této fázi by se mělo dít to zásadní. Totiž přemýšlet nad obalem již při jeho navrhování i z pohledu jeho budoucí recyklace. Máme celou řadu způsobů, jak umožnit a usnadnit recyk- laci. Je potřeba umět využívat zdroje opa- kovaně. Snažit se, aby produkt byl pokud možno jednodruhový, to usnadňuje jeho recyklaci. Například vše z PP fólie, jak
  PACKAGING 5/2021 17
   15   16   17   18   19