Page 18 - Packaging 5/2021
P. 18

VELETRHY / FACHPACK 2021
    samotný obal, tak i etiketa. I etikety by měly umožňovat recyklaci, například aby byly smývatelné. Konkrétně mohu uvést příklad recyklace PET lahví v kombinaci s materiálem CleanFlake. Ve vodní lázni se etiketa odlepuje bez zbytků lepidla,
a protože je lehčí než PET, stoupá vzhůru a čistý PET klesá dolů.
Máme i materiály kompostovatelné v na- šem případě převážně průmyslově. Jsou to etikety, které se při průmyslové recy- klaci rozpadnou (ale ne na mikroplasty!) a vstřebají. Cesta zavedení do praxe je ale obtížná.
Nosné podložky pro samolepicí mate- riály. Opět je zde více typů. Jsou PET podložky, které se snadno recyklují,
a můžeme mít i „papírové“ podložky. Ty jsou opatřeny vrstvou silikonu. Tyto pod- ložky jsou využitelné v dalším procesu
a je možné je tedy separovat, zákazníci je mohou za určitých podmínek shro- mažďovat a následně předávat k jejich dalšímu využití. Existují firmy, které se jejich likvidací zabývají.
Které etikety vaší produkce považu- jete za ze všech nejvíc ekologické? Vždy záleží na komplexním řešení obalu. My u nás můžeme vyrobit například kompostovatelnou etiketu, pokud se však aplikuje na obal, který je z jiného, nekompostovatelného materiálu, samotná kompostovatelná etiketa tu ztrácí smysl.
Jde ekonomika ruku v ruce
s ekologií?
Samozřejmě jsme pořád v situaci, kdy ekologické materiály jsou ve valné většině dražší než standardní, běžně používané. Záleží na typu materiálu a na tom, co nazýváme ekologické. Například mate- riály, obsahující určitý podíl recyklátu, jsou z hlediska ekonomiky příznivější.
Mnohdy je to pozitivní i u takzvaného reduce efektu. Tedy, kdy materiál je vyvi- nut v „tenčí“ verzi, dochází tady k úspoře materiálu, i to je přínosem.
Jsou zákazníci ochotni připlatit
na ekologické etikety?
Toto je dobrá otázka a zasloužila by
si anketu. Z naší zkušenosti vyplývá,
že ano. Zákazníci si uvědomují i svoji odpovědnost v tomto řetězci a je to pro ně velké téma.
Cardbox Packaging
Novinkou je, že vývojovému oddělení společnosti Cardbox Packaging se podařilo nahradit plastový povlak lepenky disperzním nátěrem na vodní bázi, který zajišťuje 100% recyklova- telnost. Nedávný zákaz jednorázových plastových příborů vyvolal mimořád- ný zájem o jejich produktovou řadu lžiček. Nejnovější řešení, lžička Karlo (Karlo spoon), představená rovněž porotě v Obalu roku, dokonce získala ocenění European Carton Excellence Award za rok 2021 v kategorii Inovace. Lžičky mají nános nízkomigračního laku na vodní bázi, a jsou certifiková- ny pro kontakt s ústy i slinami a tes- továny pro studené i horké produkty, například pro různé mléčné výrobky
a hotové pokrmy. Lžička Karlo byla vytvořena ve spolupráci se společností Greiner Packaging.
Klaus Timber
Společnost Klaus Timber se zaměřuje na výrobu jednorázových atypických dřevěných palet, europalet a dalších dřevěných obalů s IPPC certifikací. Vše vyrábí na míru podle požadav- ků zákazníků. Díky uzavřenému výrobnímu cyklu je pod kontrolou
vše od přípravy řeziva až po expedici. Novinkou, podle zástupců firmy, je náhrada laserového značení palet inkjetovým, což výrazně zrychlilo výrobní proces.
Viking Mašek
Viking Mašek je výrobce balicí tech- niky pro primární a sekundární bale- ní. Kompletní balicí linky vč. detekce kovu, kontrolního vážení, ukládání sáčků do krabice pracují po celém světě. Balicí linky Viking Mašek jsou výkonné, rychlé, spolehlivé a bezpeč- né. Jejich vývojové oddělení získává zpětnou vazbu od zákazníků a stále inovuje.
Papírna Aloisov
Papírna Aloisov se na veletrhu pre- zentovala s novým produktem Travní tašky, což je udržitelná alternativa
ke klasickým papírovým taškám. Je tvořena ze 40% z trávy, 60% z ce- lulózy, tráva je z okolí Šumperka
a je sušená pouze sluncem. Travní tašky se rychle se rozkládají a je možné je jednoduše kompostovat. Firma deklaruje 80% úsporu energie při výrobě buničiny a 0,1 % úspory vody při výrobě buničiny. Projekt firmy, zahrnující dotace EU, nazvaný „Travní tašky“ navazuje na projekt EU „Papírové tašky“ z roku 2018.
Obalový institut SYBA
se účastnil veletrhu ve společné expozici EPIC (European Packaging Institutes Consortium). Iva Werbyn- ská, ředitelka institutu SYBA, vedla za obalový průmysl řadu jednání
a mimo jiné představila v rámci doprovodného programu Pack Box, videoprezentaci Alessandra Pasquale, CEO Mattoni 1873, o cirkularitě v ná- pojovém průmyslu.
Greiner Packaging
Lepenkový přebal kelímku K3® r100 bude snadněji oddělen již v systému třídění.
Původní plastový kelímek K3, který byl oceněn v mnoha obalových sou- těžích, prošel dalším inovačním vý- vojem společnosti Greiner Packaging. Jeho jednotlivé části se nyní snadněji oddělí již v samotném třídicím proce- su. Doposud se spoléhalo na spotře- bitele, že správně oddělí kartonový přebal od kelímku a vloží do správ- ného kontejneru. Ale nyní s inovací
 18 PACKAGING 5/2021   16   17   18   19   20