Page 59 - Packaging 4/2021
P. 59

PAPÍR / VÝROBA
  Staré papírenské rčení, že: „Papír se dělá v holandru“ tuto skutečnost jen potvrzuje.
Hadry a hadrovina včera a dnes
A máme hotovo! Hadry jsou vypráše- ny, vytříděny, nasekány, hadrovina uvařena, vyprána, vybělena a na- mleta. V zásobních nádržích nyní čeká na ruční síto mistra papírníka, nebo na to, až bude načerpána na síto papírenského stroje. Možná se vám zdá, protože jsme naše pojednání
o hadrech a hadrovině začali v hloubi sedmnáctého století, že se zde zabý- váme jakousi historickou proceduru, která patří cele minulosti, neboť byla dávno nahrazena moderními techno- logiemi. Ale ono to tak není, věřte mi. Nejprve je třeba konstatovat, že papír, vyrobený ze správně připravené hadroviny, svou kvalitou vysoce před- čí papíry z ostatních surovin. Zejmé- na jeho pevnost je vynikající. Přestože je dnes tato výroba energeticky velmi náročná, jsou odvětví, která se bez pa- pírů, vyrobených z textilních vláken,
Třídění hadrů
neobejdou. Jeden z nich zná každý
z nás důvěrně – papír ceninový, čili bankovkový, z něhož jsou vyrobeny, alespoň u nás a ve většině evropských zemí, papírové peníze. A ani druhý „hadrový“ papír není mnohým z nás neznámý. Jde o papír na tabákové výrobky, běžně zvaný cigaretový. Ti
starší si vzpomenou i na papír uhlový, zvaný „kopírák“, a dodnes se běžně hadrovina přidává i do lepenek, zvláště do těch, ze kterých se vyrábějí pevné izolační asfaltované pásy. Ale co naopak historie pohltila, je způsob sběru textilu, a koneckonců i vlastní suroviny pro výrobu hadroviny, je jiný. Těžko bychom dnes na vesnici potkali „hadrníka“, navíc dnešní tex- tilie obsahují tolik umělých vláken,
že by se nám při zpracování spíše tavily, než vařily. Používá se proto například linters, což jsou méně kva- litní vlákna vypadávající z procesu zpracování bavlny, zbytky z přádelen lnu a podobně. Nebudeme tedy asi daleko od pravdy řekneme-li na zá- věr, že hadry, hadrovina a textilní vlákno vůbec, jsou u nás historicky nejdéle zpracovávanou papírenskou surovinou.
Pomocné prameny: Technologie papíru – Ing. Josef Šatoplet, Praha, 1923 Papírenský slovník – J. Filip, Ing. V. Rubeš, Praha, 1952 Papír – Historie řemesla a výrobní techniky – František Zuman
       Oddělení dřeva, celulózy a papíru Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice vyhlašuje 13. licenční studium
Základy technologie výroby vláknin,
papíru a lepenek a jejich zpracování
Studium je určeno pro další vzdělávání a rekvalifikaci pracovníků s vysokoškolským vzděláním, popř. se středoškolským vzděláním s maturitou, kteří pracují v celulózo-papírenském nebo zpracovatelském oboru. Přednášky zaměřené na základní poznatky z papírenské technologie budou obsahovat následující témata:
• Charakterizace vláknité surovinové základny a technologie výroby vláknin
Přehled surovin pro výrobu papírenských vláknin. Základy chemie a morfologie dřeva. Technologie výroby základních vláknin (dřevovina, mechanická buničina, chemická buničina, nové typy vláknin). Charakteristické vlastnosti vláknin. Úprava vláknin. Inženýrství chemického zpracování dřeva.
• Technologie výroby papíru, lepenek a procesy jejich zpracování
Charakterizace papírů a lepenek, jejich členění a základní požadavky na jejich vlastnosti. Princip procesů přípravy papíroviny (rozvlákňování, třídění, mletí, plnění, klížení, barvení). Formace papírů a lepenek na papírenských a lepenkových strojích včetně dokončovacích operací. Papírenské zkušebnictví, normalizace a ISO normy včetně praktických cvičení v laboratořích. Teoretické základy procesů výroby papíru. Základní technologické principy procesů povrchového zušlechťování papíru. Přehled zpracovatelských operací při výrobě obalů a dalších výrobků z papíru a lepenky včetně základních principů polygrafického zpracování.
• Environmentální a výrobní problémy celulózo-papírenské výroby v praxi
Přehled nejčastějších technologických problémů při výrobě vláknin a papíru, rozbor příčin jejich vzniku a možná technologická řešení. Ekologické aspekty výroby vláknin, papíru a zpracovatelských procesů. Zpracování druhotných vláken a procesy jejich zušlechťování. Problematika čištění odpadních vod.
Licenční studium je třísemestrové a zahrnuje 7 třídenních soustředění v Pardubicích.
Je zakončeno obhajobou závěrečné práce. Absolventům je vydáno osvědčení o absolvování licenčního studia.
Studium bude při dostatečném počtu zájemců zahájeno v únoru 2022. Přihlášky se přijímají do 31. 10. 2021. Předpokládané školné činí 25 000 Kč. Další náklady (stravné, ubytování a cestovné) si hradí účastníci sami.
Přihlášky ke studiu přijímá a další informace poskytuje prof. Ing. František Potůček, CSc. (tel.: 466 038 016, e-mail: frantisek.potucek@upce.cz).
Další informace jsou na webových stránkách Univerzity Pardubice https://fcht.upce.cz/fcht/uchtml/odcp/informace-o-studiu/celozivotni-vzdelavani.html#collapse146588
  
   57   58   59   60   61