Page 53 - Packaging 4/2021
P. 53

DODAVATELÉ / OPTIMALIZACE LOŽENÍ
    vé řešení ve spojení s patentovanou technologií ImageID Vision. Kamery u nákladových bran pořizují snímky každé palety, přepravní klece či bed- ny nakládané do nákladních vozidel. Okamžitě detekují a ověří čárový
kód a vydají signál pro operátora nakládky (OK resp. STOP). To zabrání naložení nesprávných zásilek anebo odjezdu nákladního vozu s neúplnou dodávkou. Využívání SW uživatel nejenom získává 100% kontrolu při nakládce a tím výraznou redukci reklamací, ale díky jeho využívání se i zrychluje a zjednodušuje celý postup při nakládání.
Paletizační optimalizace
v návaznosti na robota Automatizace a robotizace je součas- ným velkým tématem, které se svou realizací začíná dostávat již dokonce od těch největších hráčů i směrem
k menším výrobcům. Zdaleka zde nejde jen o důvod zpřesnění a zefek- tivnění výroby, ale robotizace záro- veň řeší i problém s kvalifikovanou pracovní silou, které je nedostatek.
V obalové branži je robotika asi nejvi- ditelněji vnímána právě s paletizací. A je samozřejmostí, že i zde musí být robot nějak řízen/programován, proto řada paletizačních aplikací je vyvíje- na i samotnými výrobci robotů. K na- definování optimální konfigurace při paletizaci nabízí např. KUKA ino- vativní vlastní paletizační software KUKA.PalletTech, díky němuž může uživatel konfigurovat své paletizační aplikace i bez rozsáhlých znalostí
v oblasti programování. Výhodou je
i vysoká flexibilita tohoto řešení, kte- rá umožňuje software upravit podle speciálních požadavků zákazníka i je integrovat do stávající výroby. SW ap- likace dovoluje uživateli utvářet řadu jednoduchých paletizačních procesů – od instalace k výrobě – jen v něko- lika málo krocích. Navíc konfigurace každé kombinace uspořádání úrovní a stohů disponuje s intuitivní zpět- nou vazbou přes grafickou vizualizaci na KUKA.WorkVisual.
Obdobně lze využívat k simulaci pro- cesů i další SW aplikace od ostatních výrobců. ABB nabízí RobotStudio, což je v podstatě systém, kde virtuální robot má stejné chování jako reálný robot. Virtuální ovládací panel pak funguje jako panel skutečný. Robot- Studio umožňuje vyvíjet i modifi-
kovat různé varianty řešení. Pomocí výběrového menu si programátor
z knihovny vybere příslušného robo- ta, pomocí dalších nabídkových ikon poskládá pracoviště z jednotlivých komponentů (jsou zde např. kompo- nenty chapadel, dopravníků, zásob- níků palet, pásů, různých typů obalů, proložek atd.), definuje skladbu zboží na paletě a následně simuluje offline celý výrobní proces robota. V systé- mu lze vytvořit veškeré pohybové dráhy, včetně případné detekce kolizí. Po následné kontrole a optimalizaci se výsledný soubor uloží do paměti
a používá přímo při výrobě.
SW aplikace v roli kontrolora zboží na paletě i ve skladu
WMS (Warehouse Management Sys- tem) nejsou úplně paletizačními SW, ale v rámci „SW působení“ směrem
k paletám by bylo nespravedlivé je nezmínit, protože patří k účinným řídicím nástrojům v moderních skladech, včetně skladování zboží
na paletách. Mezi hlavní výhody
SW řízeného skladu patří snížení chybovosti skladníků, odstranění papírových dokladů, minimalizace chyb a daleko vyšší přesnost všech skladových operací. WMS zlepšují využívání skladovacích ploch, snižují počet chyb a záměn při vyskladňo- vání. Slouží ke zlepšení identifikace
a vysledovatelnosti produktů i celých palet. Přitom veškeré řízení sklado- vých operací, včetně skladové eviden- ce, systémy zaznamenávají v reálném čase i v místě. Systémy nejen přesně evidují, kde se ve skladě zboží aktuál- ně nachází, ale i na kterých konkrét- ních paletách je umístěno. Veškeré
produkty jsou díky WMS ve spojení
s digitálními systémy (v návaznost
na čárové kody, RFID apod.) dobře vysledovatelné od příjmu zboží až
po jeho vyskladnění či vyřazení. Údaje jako druh zboží, množství, číslo šarže apod., systém porovnává s údaji na dodacím listu v elektronické podo- bě. Ve skladu je zboží obvykle ozna- čeno dalším čárovým kódem, který označuje údaje vztažené k vlastní ma- nipulační jednotce. Na základě tohoto vygenerovaného označení je jednotce určena pozice ve skladu. Naopak vyskladnění i vychystání je určováno pomocí vygenerované výdejky. Sys- tém po celou dobu umožňuje veškeré kontroly i celkové inventury.
A co samotná SW konstrukce palet?
Laikům připadá, že na samotné konstrukci palety se toho už moc vymyslet nedá, vždyť většina palet je standardizovaných. Ale to je opravdu jen velmi povrchní hledisko. Podobně jako i u ostatních produktů existuje řada firem, které se zabývají i samo- statnou konstrukcí palet na míru.
To se týká nejenom rozměrů, ale
i vhodného návrhu materiálů (dřevo, lepenka, nasávaná vláknina, dře- votříska, plasty, kovy atd.). Nejedná se o vůbec jednoduchou práci, naopak
s konstrukcí je v tomto případě potřeba mít velké zkušenosti, tedy nejenom znalost příslušného CAD SW. Konstruktér například u kovo- vých palet musí řešit řadu problémů nejen se samotným materiálem, ale
i spojovacími prvky, svařenci atd. Často je potřeba při vývoji zohled- ňovat kinematiku a mnohé další charakteristiky. A v neposlední řadě, stejně jako prakticky u jakéhokoliv ji- ného sortimentu, hraje roli všemocná ekonomika. Je tedy třeba navrhovat řešení s pokud možno optimálním poměrem kvality a ceny. A úplná tečka na závěr – zatímco při kon- strukci palet jsou využívány známé aplikace jako je Solid Works, Inventor a mnohé další, existují i méně známé aplikace na tak trochu jinou práci
s paletami. Řeč je o nábytku z pa-
let, který je v současnosti poměrně módní záležitostí a pokud se někte- rým kutilům nechce vymýšlet design stolku či křesla sestavených z palet, stačí si na webu stáhnout příslušnou aplikaci na GooglePlay a o zajímavou hru na večer je postaráno.
 PACKAGING 4/2021 53   51   52   53   54   55