Page 52 - Packaging 4/2021
P. 52

SW řešení v jakékoli čin- nosti usnadňují výrazně práci i náklady a nejinak je tomu v logistice. Progra- my pro logistické operace optimalizují množství
přepravovaných položek zboží, vylu- čují nadbytečné manipulační operace, výrazně snižují prostojové časy a pod- statně redukují náklady na skladová- ní zboží – optimalizace nákladových jednotek vyžaduje menší skladovací plochy. V oblasti balicích, distribuč- ních i přepravních operací bývají pro tvorbu nákladových jednotek větši- nou používány palety a právě tvorba paletizačních systémů tvoří základ většiny těchto SW. Vedle programů, které mají přímou návaznost na kon- strukční SW (jen obvykle na rozdíl od nich nepracují s vnitřními, ale vnějšími rozměry), se lze v případě paletizace setkat i se SW aplikacemi
v robotice, kde je možné nasimulovat na základě paletové optimalizace pohyb robotické ruky. Další možnost představují různé SW, které slouží
k bezproblémové vysledovatelnosti zboží na paletách, k jeho nakládání, vychystávkám či kontrolám. Paleti- zace, nakládka, skladování, přepra- va atd. tvoří často samostatné moduly či záložky i v ERP SW.
V hlavní roli CAD SW pro logistiku balení
Programy tohoto typu jsou velice snadno ovladatelné i pro průměrně zdatného uživatele, navíc práce v nich je uživateli usnadněna i jednoduchou vizualizací produktů ve 3D. Mezi CAD SW, které se uplatňují v řešení pro logistiku balení patří např. palOP- TI, TOPS® Pro, CAPE SYSTEMS, KOO- NA. Činnost je možné zahájit prací se
šablonami či nadefinováním vlastní konstrukce. Jednoduchým způsobem uživatel nadefinuje balený produkt – spotřebitelské balení z hlediska jeho hlavních vnitřních i vnějších rozmě- rů (L, B, H), tvaru (pravoúhlý, válcový či volně ložené a prokládané láhve)
a hmotnosti. Obdobným způsobem se definuje i balení skupinové či přepravní, které je většinou v podobě klopových krabic, tvarových výseků či tray dílů. Následuje optimalizace rozmístění krabic na paletě a pozděj- ší rozmístění paletových jednotek
na další ložné ploše – automobil, sklady apod. Velkou výhodou jsou rozsáhlé knihovny palet, kontejnerů či dopravních ploch. Samozřejmou součástí jsou i knihovny základních typů obalů (FEFCO). Pro estetickou srozumitelnost přispívá i možnost importu grafiky či vymodelování některých typů zboží – např. láhev Coca-Coly s etiketou apod. Etikety po- užívané velkými výrobci mohou být
dokonce i součástí knihoven či maker. SW logistické aplikace jsou obvykle dodávány samostatně, ale v podsta- tě jsou kompatibilní s řadou všech běžně používaných konstrukčních CAD SW. Další možností je, že mohou být i součástí konstrukčního progra- mu. Příkladem je plug in Cape pack, který pracuje jako modul ve známém prostředí konstrukčního SW Artios- CAD (ESKO).
Paletizační SW optimalizuje nakládku vozidel
Vedle paletizačních SW, které jsou na- vázány na konstrukční SW, existují
v logistice i aplikace, které zefek- tivňují kontrolu nakládky vozidel. Takovýmto nástrojem je například paletizační software ZetesMedea
od společnosti Zetes. V tomto případě se jedná o SW řešení v kombinaci
s přesným skenováním pomocí kamer. Jinými slovy – paletizační software využívá pokročilé kamero-
DODAVATELÉ / OPTIMALIZACE LOŽENÍ
  Palety, paletizace a SW aplikace
Správné a hlavně optimalizované ložení na paletách, v klecích, autech či kontejnerech šetří výrazně náklady a dávno se zde nejedná jen o praxí zvládnutou profesní činnost. Optimalizace ložení začíná obvykle jako virtuální řešení některé ze SW aplikací.
 TEXT A FOTO: JANA ŽIŽKOVÁ
   52 PACKAGING 4/2021   50   51   52   53   54