Page 47 - Packaging 4/2021
P. 47

Jako důležitý ukazatel toho, kam směřuje evropský oba- lový průmysl, je přirozené, že FACHPACK, který je naplá- nován na 28.–30. září tohoto roku, se také snaží ukazovat
trendy, díky nimž se průmysl dále rozvíjí. Abychom získali em- piricky podporované výsledky, byl
letos podruhé ve spolupráci s VEND Consulting sestaven „Radar trendů FACHPACK“. Výsledný dokument „white paper“ opět poskytuje fasci- nující přehled trendů v oblasti obalů v blízké budoucnosti a je k dispozici ke stažení na adrese www.pac- kaging-360.com/trendradar2021. „Bereme slogan FACHPACK ,Tvoříme budoucnost‘ doslovně a také doufáme, že průmysl získá skutečně přidanou hod- notu ve spojení s těmito trendy,“ komen- tuje Phillip Blass, ředitel FACHPACK, NürnbergMesse. „Proto jsme opět velmi rádi, že můžeme naší komunitě nabíd- nout empiricky zpracovanou ilustraci toho, jaké trendy můžeme v průmyslu očekávat a jejich rozšíření v příštích třech až pěti letech. To vše formou studie FACHPACK Trend Radar 2021.“
FACHPACK Trend Radar 2021: Návrh studie
K sestavení výsledků bylo prostřed- nictvím online dotazníku analyzo- váno celkem 21 vybraných trendů zástupci obalového průmyslu a od- borníky z hlediska atraktivity jednot- livých trendů pro obalový průmysl; rozsah změn a/nebo relevance trendů pro průmysl a časový rámec, ve kte- rém se každý jednotlivý trend stane vhodným pro masový trh. Online dotazník vyplnilo letos na jaře 108 odborníků na obaly a průmysl, větši- nou na manažerských pozicích. Asi 80 procent účastníků je součástí velké společnosti s nejméně 1 000 zaměst- nanci nebo středního podniku s 50 až 1 000 zaměstnanci. Téměř jedna třetina dotázaných pracuje v oba-
lových materiálech a příslušenství
a asi 10 procent v segmentech služeb pro obalový průmysl, tisk a povr- chovou úpravu obalů a balicí stroje. Bilance účastníků studie pochází ze spřízněných průmyslových odvět- ví, jako je logistika, potravinářský průmysl, profesní sdružení, výzkum a poradenství.
FACHPACK Trend Radar 2021:
Tři hlavní trendy
Analýza shromážděných údajů uka- zuje, že tři nejlepší budoucí trendy
v obalovém průmyslu mají úhel udržitelnosti. V horní části seznamu je nárůst používání recyklovaných materiálů. Recyklace plastového odpadu a používání recyklovaného plastu v nových výrobcích pomáhají minimalizovat použití primárních surovin. To představuje podstatné snížení emisí uhlíku ve srovnání
s těžbou ropy. Druhým vrcholným trendem, který byl identifikován, bylo použití monomateriálů ke zlepšení oddělitelnosti. Jednou z hlavních výzev v recyklaci je separace materiá- lů. Podle německé Spolkové agentury pro životní prostředí musí materiál obsahovat alespoň 95 procent hlavní složky, aby byl považován za mono- materiál. Přestože lze obaly skládající se ze směsi plastů stále recyklovat,
je proces více energeticky náročnější a vlastnosti recyklátu budou horší než vlastnosti monomateriálu. Tře- tím vrcholným trendem jsou podle
účastníků průzkumu obaly s nízkým dopadem na zdroje. Úspora materiálů pomocí tohoto obalu znamená, že se spotřebuje mnohem méně primár- ních zdrojů, což poskytuje význam- nou přidanou hodnotu z hlediska udržitelnosti obalů. Nové výrobní procesy jsou jen jedním dobrým způ- sobem, jak toho dosáhnout. Druhým jednoznačným cílem je však zajistit, aby si obal zachoval svoji funkčnost. Díky zvýšení materiálové účinnosti u plastových obalů se používání ma- teriálů po dobu 25 let snížilo napří- klad o čtvrtinu, což odpovídá úspoře 2,6 milionu tun.
FACHPACK Trend Radar 2021: Máte zájem vidět všechny výsledky? Kom- plexní bílá kniha o FACHPACK Trend Radar 2021 se všemi výsledky studií a analýzami je k dispozici ke stažení na adrese www.packaging-360.com/ trendradrar2021.
O veletrhu FACHPACK (28. – 30. 9. 2021, Norimberk)
FACHPACK je evropský veletrh obalů, technologií a procesů, kde vystavo- vatelé předvádějí své výrobky pro řetězec procesu balení průmyslové- ho a spotřebního zboží. Vystaveny budou obalové materiály, obaly
a příslušenství, balicí a plnicí stroje, etiketovací, označovací a identifikač- ní technologie, stroje a zařízení pro periferní obaly, tiskové a dokončovací systémy obalů, technologie paletizace, intralogistika a služby. Jako setká-
ní číslo 1 pro evropský trh s obaly přitahuje FACHPACK obchodní návštěvníky ze všech odvětví nároč- ných na balení, jako jsou potraviny
/ nápoje / luxusní potraviny, léčiva
/ kosmetika / chemikálie / zdravot- nictví, nepotravinářské / krmivo pro domácí zvířata / jiné spotřební zboží stejně jako automobilové / technické články / lékařská technologie a další průmyslové zboží.
VELETRHY / FACHPACK 2021
  FACHPACK Trend Radar 2021: Trendy, díky nimž průmysl tepe
Radar trendů FACHPACK zahrnuje průzkum odborníků a zástupců obalového průmyslu a odhalení, jaké trendy se na trhu udržitelnosti prosazují.
   PACKAGING 4/2021 47


   45   46   47   48   49