Page 36 - Packaging 4/2021
P. 36

DODAVATELÉ / PAPÍRNY
   dentka, papírenská divize, Stora Enso:
„Věříme, že Model bude dobrým vlast- níkem k zajištění dlouhodobého rozvoje papírny. Zákazníky budeme zásobovat původními produkty přinejmenším
do konce roku 2022.“
• Ve III. Q 2021 Stora Enso trvale uza- vře papírny s celulózkami Kvarnsve- den v Borlänge ve Švédsku a Veit- siluoto v Kemi ve Finsku. Obě jsou ztrátové a jejich ziskovost zůstane neuspokojivá. Sníží tím svou kapacitu o 565 000 t/r superkalandrovaného
a vylepšeného novinového papíru (Kvarnsveden), 260 000 t/r natírané- ho magazínového a 530 000 t/r bez- dřevého nenatíraného kancelářského papíru (Veitsiluoto). To představuje 35% pokles její produkce na 2,6 mil. t/r, snížení tržeb za papír o přibližně 600 mil. € a zlepšení provozního zis- ku asi o 35 mil. € ročně. V I. Q 2021 odepsala společnost náklady na pro- pouštění a restrukturalizaci 127 mil. €, ve II. Q 2021 to bude 104 mil. €. Kvarnsveden má dva papírenské stro- je a integrovanou celulózku na termo- mechanickou vlákninu z měkkého dřeva s kapacitou 900 000 t/r. Výroba skončí ve III. Q a provoz zákaznického centra do konce roku 2021. I nadále zůstane fungovat elektrárna, ale jen pro dálkové vytápění a udržování budov. Propuštěno bude 440 osob. Veitsiluoto má tři papírenské stroje, integrovanou celulózku na chemic- kou buničinu (360 000 t/r), brusírnu a závod na řezání archů. Zdejší pila bude fungovat i nadále pod divizí dřevařských výrobků a zaměstná asi 50 osob. Papírna se uzavře během
III. Q 2021, odejde 550 lidí (440
z papírenské divize a 110 z údržbář- ské společnosti Efora, z nich bude
21 převedeno do strojírenské firmy Etteplan). Další vývoj bude koordi- nován s ministerstvem hospodářství a práce, městem Kemi ad. Areál má mnoho výhod včetně hlubokomořské- ho přístavu.
Kati ter Horstová, výkonná vicepre- zidentka, papírenská divize, Stora Enso: „Na nalezení nového uplatnění pro propuštěné zaměstnance budeme úzce spolupracovat s jinými lokalitami Stora Enso, městy Kemi a Borlänge a ostatními zúčastněnými stranami. Také se aktivně zapojíme do diskusí o alternativní bu- doucnosti areálů.“ Annica Breskyová, předsedkyně a CEO, Stora Enso: „Jak
Papírna Stora Enso v Sachsenu
jsme oznámili vloni, zrevidovali jsme naši strategii a soustředíme se na obaly, stavební prvky a biomateriály, kde vidí- me silný růstový potenciál.“
• Do posílení konkurenceschopnosti areálů pro výrobu papíru a celulózy ve Švédsku a Finsku investuje Stora Enso 47 mil. €: 21 mil. nasměruje
do finského Anjala-Ingerois v zájmu snížení emisí a flexibilního využití různých paliv pro výrobu tepla. Za- hájení projektu bylo plánováno na II. Q 2021 a dokončení na III. Q 2023. Do druhé fáze modernizace výroby celulózy ve švédské Nymölle půjde 26 mil. Záměrem je zvýšit produk-
ci buničiny z měkkého dřeva z cca 220 000 na 245 000 t. Práce měly být zahájeny ve II. Q 2021 a dokončeny
v III. Q 2022.
DS Smith
• DS Smith investuje 16,7 mil. €
do rozšíření závodu v Arnstadtu
v Německu o moderní zvlňovací stroj a automatizaci vnitrozávodní pře- pravy. V rámci běžných kapitálových výdajů za provozu během 12 měsíců rozšíří a modernizuje areál, jenž zásobuje zákazníky v sektorech rych- loobrátkového zboží a e-commerce. Také podstatně sníží spotřebu energie a vznik odpadu, oproti minulosti klesnou emise CO2 o 154 t/r. V první fázi v roce 2021 rozšíří existující
halu a vybaví ji zvlňovačem s větší pracovní šířkou. Druhým krokem je instalace dvou nových automatizo- vaných dopravníkových systémů. Zařízení dostane i další mezisklad,
s plánovaným dokončením na jaře 2022. Jürgen Prinz, ředitel klastru Conventional North, DS Smith Pac-
kaging: „Nejenže uspokojíme zákazníky, ale vytvoříme i nová pracovní místa,
ve školním roce 2021 se těšíme také
na šest učňů.“
• DS Smith má dále v plánu investovat do dvou nejmodernějších obalářských závodů v Polsku a Itálii celkem 100 mil. £, protože elektronický obchod vzkvétá a tradiční trhy s potravinami a nápoji expandují. Plánovaná zaříze- ní na zelené louce u měst Bełchatów
a Castelfranco Emilia s novou výrob- ní technologií, inovacemi a udržitel- nou produkcí prospějí místní ekono- mice a jejich uvedení do provozu se očekává během dvou až tří let.
International Paper
• International Paper v dubnu získal dva moderní závody na obaly z vlnité lepenky ve Španělsku. Podmínky pře- vodu nebyly zveřejněny. Společnost La Gaviota v Grinónu poblíž Madridu se 60 zaměstnanci provozuje zvlňo- vací stroj a několik zpracovatelských linek na vlnité lepenky a skládačkový karton. Cartonatges Trilla ve Vallsu
u Barcelony zaměstnává 100 osob
a je vybavena zvlňovacím strojem
a několika zpracovatelskými linkami na vlnitou lepenku. Eric Chartrain, vi- ceprezident a generální ředitel, obaly EMEA, International Paper: „Moderní vybavení a strategické umístění nabíd- nou zákazníkům řešení pro rychle ros- toucí průmyslové obory, přepravu ovoce a zeleniny a elektronický obchod.“
• International Paper se rozhodl opustit své podnikání s obaly z vlnité lepenky v Turecku. Svůj 90,38% podíl na Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret prodal
  36 PACKAGING 4/2021

   34   35   36   37   38