Page 34 - Packaging 4/2021
P. 34

DODAVATELÉ / PAPÍRNY
    více než 230 pracovních míst tu vznikne 25 nových. Projekt obsahuje instalaci nového moderního zvlňova- cího stroje, nového zpracovatelského vybavení, optimalizaci logistiky
a sklad hotových výrobků s kapacitou 12 000 palet. V plánu bylo zahájit výstavbu letos v červenci a dokončit ji během roku 2022. Jedním z přínosů bude i snížení emisí CO2 o cca 55 t/r.
• Na rozšíření závodu na vlnitou lepenku v Rethelu na severovýcho- dě Francie vynaloží Smurfit Kappa 24 mil. €. Nová budova s 8 200 m2 usnadní konsolidaci dvou stávajících zařízení v závodě a instalaci nového moderního zvlňovacího stroje a zpra- covatelského vybavení, navíc ročně ušetří přinejmenším 150 t emisí CO2. První etapu, zahrnující instalaci zvl- ňovače na fluting pro potravinářství a jiná průmyslová odvětví, je v plánu dokončit v I. pol. 2022 a celý projekt v roce 2023.
• Do výrobního závodu na papír
a lepenku v městečku Hoya na seve- rozápadě Německa investuje Smurfit Kappa dalších 35 mil. €. Jde o posled- ní fázi programu zahájeného v roce 2011, jež má zvýšit produkci o 70 000 na 450 000 t/r. Kompletní lisová část stroje PM2 na testliner (krycí karton na vlnitou lepenku ze sběrového papíru) a fluting bude v jejím rámci nahrazena moderní technikou. Rych- lost stroje stoupne na 1 250 m/min
a emise CO2 se naopak sníží o 5 500 t/r. Uvedení do provozu se očekává
v I. Q 2023.
• Smurfit Kappa schválil pro svůj závod Mold v severním Walesu transformační plány za 40 mil. €,
které dále rozšíří kapacitu jeho největší továrny na krabice ve Velké Británii. Investice do nejmodernější- ho vybavení sníží emise CO2 závodu o 15 %. Mimoto zde vznikne naučná stezka o rozloze 1,2 ha kolem míst- ního potoka a pěšina pro personál areálu i místní obyvatele. Bude tu vysazeno dalších 10 000 stromů, keřů a polokeřů.
• Ve své papírně Zülpich v Německu zafinancuje Smurfit Kappa 11,5 mil.
€ projekt na přestavbu kotle na vyu- žití více druhů paliva. Vznikne tím udržitelnější zdroj páry a elektřiny, který nahradí fosilní uhlí. Sníží zdejší emiseCO2o55000t/r,cožjeo21% na závod a o 2 % za celou skupinu Smurfit Kappa. Uvedení do provozu se očekává v polovině roku 2022.
• Smurfit Kappa dokončil akvizici výrobce skládacích krabic Cartonbox v Monterrey na severovýchodě Mexi- ka. Jorge Alberto Angel, CEO, Smurfit Kappa Mexico: „Vítáme mezi nás 240 nových zaměstnanců. Toto je příležitost přímo zásobovat zákazníky v severní oblasti státu obaly na rychloobrátkové spotřební zboží, potraviny a nápoje, pe- kárenské výrobky a kancelářské potřeby.“
• Smurfit Kappa získal společnost Car- tones del Pacifico, zásobující krabicemi z vlnité lepenky obzvlášť zemědělství a průmysl, ve městě Paramonga poblíž hlavního města Peru, čímž rozšířil své zastoupení na americkém kontinentu ze 12 na 13 zemí. Jako součást trans- akce od něj skupina Emusa získala podnik na výrobu měkkých obalů
v Salvadoru. Juan G. Castaneda, CEO The Americas, Smurfit Kappa: „Vítáme 368 nových zaměstnanců.“
• Smurfit Kappa posiluje svou výrobu papírových pytlů v Jižní Americe investicí 40 mil. $: V Palmiře v Ko- lumbii je už v plném provozu nový stroj Windmöller & Hölscher, který představuje hodnotu 9,5 mil. $ a zvý- ší místní produkci o dalších 100 mil. vícevrstvých papírových pytlů ročně. Nový flexografický tiskový stroj ital- ské značky Expert je připraven k in- stalaci v San Jose v Kostarice. Tamější závod byl ve II. Q 2021 modernizován za 1 mil. $. Stroj na papírové pytle
v Cali v Kolumbii bude letos moder- nizován za 19 mil. $ skupinami Voith a A.Celli.
Norske Skog
• V roce 2022 vstoupí Norske Skog
na evropský trh s obaly. Představen- stvo dospělo k rozhodnutí přesta-
vět nejprve papírenský stroj PM3
v Brucku v Rakousku a poté papí- renský stroj PM1 v Golbey ve Fran-
cii z produkce novinového papíru
na recyklovanou bednovou lepenku. V Brucku vznikne kapacita 210 000 t/r. Výroba testlineru a flutingu bude zahájena ve IV. Q 2022 po tříměsíční odstávce; dosažení plného výkonu se očekává ve II. pol. 2025. Při tom bude využívána pára z nového závodu
na zpracování odpadu v energii, vy- budovaného nákladem asi 100 mil. €, který v areálu začne fungovat v I. pol. 2022. Projekt zahrnuje nový závod na zpracování sběrové vlnité lepen- ky; přestavbu PM3 včetně nových navíjecích, elektrických, automatizač- ních a pomocných systémů; integraci areálu a konstrukční práce. Výrobce získal příslib financování od míst- ních bank ve výši 70 mil. €, zbytek půjde z hotovosti a cashflow. Druhý stroj v Brucku s kapacitou 265 000 t/r LWC magazínového papíru nebude procesem neovlivněn.
Konverze PM1 v Golbey přidá dalších 550 000 t/r testlineru a flutingu
s nízkou plošnou hmotností. Výroba začne postupně nabíhat ve IV. Q 2023, plný provoz se předpokládá ve II. pol. 2026. Součástí projektu je výstavba nového zařízení na výrobu páry
z biomasy. Vše bude stát asi 250 mil. €, z toho 175 mil. pokryje syndiko- vaný úvěr (v době psaní článku se čekalo na souhlas exportní úvěrové agentury), zbytek hotovost a cashflow z provozu. Druhý stroj v Golbey s ka- pacitou 330 000 t/r běžného a vylep-
 Papírna Metsä v Husumu
34 PACKAGING 4/2021

   32   33   34   35   36