Page 38 - Packaging 4/2021
P. 38

Fixace zdaleka nehraje hlavní roli jen u přeprav- ních typů větších celků, naopak v souvislosti s růs- tem e-commerce roste její úloha i v tomto segmentu.
Nemluvě o tom, že vedle fixační role zde často, především u univerzál- ních krabic, hraje ještě sekundární úlohu – vyplňovače volného prostoru. Již na jaře v tiskové zprávě uvedla společnost Raja značně alarmující číslo, že v oblasti e-commerce mnoho balíků obsahuje až 40 % prázdného prostoru. Kvůli nesprávné velikosti krabic je zároveň dodavatel nucen vy- užít více výplňového materiálu a také fixace, aby se zboží během přepravy neznehodnotilo. Řešením jsou obaly na míru, ale ne vždy jsou pro uživate- le i řešením ekonomickým. Zde řada výrobců nabízí univerzální obaly
s měnitelnými rozměry. Právě Raja má ve své nabídce krabice s nastavi- telnou výškou, které se objemu zboží jednoduše přizpůsobí. Při volbě vhod- ného obalu kromě rozměru zboží hra- jí roli také jeho vlastnosti (materiál, křehkost, hmotnost atd.) a skladovací a přepravní podmínky.
V neposlední řadě je dobré volit takové obaly, které umožní zpětné za- slání v případě reklamace či výměny zboží. Vhodné jsou například krabice s dvojitým lepicím proužkem a perfo- rační nití, nebo pevné plastové obálky s dvojitým samolepicím pruhem. Ostatně nadbytečné obaly řeší velmi často i uživatel, který je v 21. století mnohem více environmentálně za- měřen. Redukce obalových materiálů je jednoznačně nejnovějším trendem balení. V současné době hýbe světem internetových obchodů trend tzv. „Frustration-Free Packaging“ (neboli obaly bez frustrace), jehož podstatou je snaha snižování zbytečně velkého
množství obalů, přes které se zákaz- ník ke svému zboží jen těžko dostává. Tento systém by měl zabránit plýt- váním obalovými materiály, ale také nespokojenosti zákazníků ještě před vybalením samotného produktu.
Tvarované papíry nebo prořezaná lepenka?
Přesto, ať už z důvodu nutnosti nebo z jiných důvodů, budou vždy exis- tovat krabice s volným prostorem, který je potřeba vyplnit. V případě e-commerce se většinou nepoužívají konstrukční fixační typy, ale spíše volné vycpávkové či výsypné typy fi- xací. Mezi ty nejčastější patří výsypná tělíska, tvarované papíry, bublinkové fólie či vzduchové polštáře. Uvedený typ fixace chrání zboží zcela proti účinkům přiměřených rázů a vib- rací, a je vhodný zvláště pro křehké
a citlivé výrobky. Výhoda pro baliče, který není obalářem, je, že si lze pořídit za velmi příznivou cenu, ev. je možný i pronájem, pořídit prostorově nenáročná zařízení pro výrobu těchto typů unifikovaných fixací. Druhou cestou je i pochopitelně možnost ku-
povat si přímo typ fixace v potřebném množství od výrobce. Oblíbené jsou zejména tvarované typy papírů, které lze na stroji odsekávat do libovolných délek. Tyto kontinuálně vyráběné,
do prostorového útvaru formované, pásy různých druhů papíru, které se v podobě tlumicích polštářů použí- vají buď k přímé fixaci zboží, nebo
v podobě hadicových rukávců k jeho ovinutí nebo k dodatečnému vyplně- ní volných prostor. K výrobě slouží poměrně jednoduché stroje, u nichž se ze snadno manipulovatelné role odvíjí dvou- až třívrstvý navinutý papír a při průchodu strojem vzniká profilový pás zdeformovaného mate- riálu, který se odsekává na požado- vaný formát. Při výrobě jsou možné často i kombinace např. slabých recyklovaných sulfátových papírů, případně opatřených antikorozní, antistatickou, pyrofóbní aj. úpravou. Tyto tvarované papíry jsou dodávány pod různými názvy podle výrobce, typu tvarování či použitého mate- riálu. K nejznámějším patří Pad pack, Raff Pack, Easy pack, ill Pack/Ran- Pack, Pack Tiger a mnohé další.
DODAVATELÉ / POMOCNÉ MATERIÁLY
  Když je potřeba vyplnit prázdný prostor
Obaly musejí maximálně chránit produkt a někdy samy o sobě na tuto funkci nestačí. V těchto případech nastupuje pomocná role fixace. Fixačních řešení lze použít celou řadu, vždy však závisí na produktu, způsobu balení a pohybu zboží.
TEXT A FOTO: JANA ŽIŽKOVÁ
   38 PACKAGING 4/2021   36   37   38   39   40