Page 39 - Packaging 4/2021
P. 39

DODAVATELÉ / POMOCNÉ MATERIÁLY
    Podobně k velmi oblíbeným (přede- vším díky dostupnosti i ceně) patří i různé typy prořezaných papírů či lepenek. Asi všichni znají zvláště
v našich krajinách velmi oblíbený Kartofix (i ten je samozřejmě v za- hraničí prodáván v řadě modifikací pod řadou dalších obchodních názvů, např. Flextra, Easy Fill, Eco Pack...), který zde začal již před mnoha lety dodávat Servisbal Obaly. Oproti rovněž populární papírové vlně má navíc jednu velkou výhodu. Aplikace tohoto materiálu je velice obdobná jako u klasické vlny a jeho výhodou (kromě příznivé ceny) je rovněž snadné a „čisté“ vybalování předmětů, protože prořezaná voština tvoří jeden celek, na rozdíl od mnohočetných částic (proužků) vlny nebo tělísek. Na- víc i zde je tento způsob fixace ceněn spotřebitelem jako šetrný k přírodě právě tím, že prořez, a tím i vytvoře- ní flexibilní hexagonální struktury, vzniká v podstatě z odpadu – z použi- tých krabic z vlnité lepenky. Na dru- hou stranu je však pravdou, že mate- riál má i jeden nedostatek – při jeho aplikaci vzniká určitá míra prašnosti, takže rozhodně není univerzálním řešením. Strukturu Kartofixu do urči- té míry připomíná o něco luxusnější typ fixace – Geami Wrap Pak. I zde
se totiž vizuálně jedná o prostříhaný papír se zajímavou a zároveň sofisti- kovaně funkční strukturou (unikátní šestihranné výseky fixují výrobek
v krabici a zabraňují tak nežádoucímu pohybu) s podložním rovným balicím papírem. Původní papír však není od- padovým zbožím, takže tato fixace je přece jenom o něco dražším řešením. Na druhou stranu velkým benefitem je její uplatnění nejenom jako ochran- ného, ale i dekorativního prvku.
Polštáře z fólií, papíru i pěn
Polštáře se jako výplň prostoru využívají jak u menších obalů, tak
i velkoobjemového transportního ba- lení. Zde je současným eko trendem používat polštáře papírového cha- rakteru. Ty se od sebe liší především materiálem, počtem vrstev (až 8), rozměry, konstrukcí plnicího ventilu či cestností (vratný/nevratný). Vedle papírových nabízí řada výrobců
i plastové vaky. Oba typy se využívají k vyplňování prázdných mezer v ka- mionu, kontejneru či vlaku. Vaky lze vzduchem plnit různým způsobem,
nejčastěji klasicky kompresorem nebo pomocí AKU plnicí pistole. U nás pa- tří k dodavatelům těchto řešení např. společnost Sopack. Díky velkým zku- šenostem (ve svém portfoliu má více jak 100 typů vzduchových fixačních vaků – Air Bagů) a specializované SW aplikaci je tato firma schopna zajistit optimalizaci ložení od A až do Z,
tedy nejenom vhodný výběr výplně, ale i další typy fixačních prostředků, úvazy, safety sheet, termoregulaci, ochranu proti vlhkosti.
Vedle velkoobjemových výplňových polštářů se využívají vzduchové polštáře různých tvarů i rozměrů
i při přepravě spotřebitelských forem balení, tedy opět především v oblasti e-commerce. Podobně jako u tvarova- ných papírů ani zde není nedostupná vlastní výroba i pro menší výrobu, obchod či balicí centrum. Řadu řešení nabízí i společnost TART. Patří k nim i systém Fill-Air® RocketTM , který je dostupný ve třech šířkách (200 mm, 250mma300mm)amůžebýtpři- způsoben na dvě různé délky výplně (130 mm a 200 mm), což vytváří mož- nost šesti různých velikostí výplně. Pomocí stroje Fill-Air Rocket si zá- kazník vytvoří vzduchové polštářky požadovaných velikostí z nekonečné role PE fólie. Tyto polštářky jsou vklá- dány do volného prostoru v krabici kolem baleného zboží. Vzduchové polštářky zabraňují pohybu výrobku v obalu a zajišťují jeho bezpečnou přepravu. Technologie dokáže vyrá- bět až 30 metrů nafouknutých polš-
tářků za minutu. Samozřejmě existují i varianty pro stolní provedení, kde je rovněž velmi nenáročným postupem možno vyrobit si tento jednoduchý, ale velmi účinný typ fixace. Stolní typy v podobě značky Master’in má
v nabídce i Branopac/Antalis. Mas- ter‘in A-200 AC byl vyvinut pro malé a střední provozy a začínající online obchody. Kombinuje moderní ovládá- ní pomocí dotykového panelu a flexi- bilní použití. Polštářky jsou vyrobeny z HDPE. Jsou průhledné a nepotištěné a je mezi nimi perforace pro snadné odtrhávání. Výhodou HDPE fólie je její vysoká odolnost vůči nárazům
a protržení. Rychlost výroby polštářů je 4 m/min.
Vedle vzduchových polštářů se jako výplňová fixace uplatňují i pěny, nejčastěji PUR. Asi nejznámější tech- nologií je systém Instapak od společ- nost Sealed Air, který využívá proces samovypěňování. Podle potřeby lze používat různé typy PUR hmoty, lišící se objemovou hmotností, která je od 6 kg/m3 do 23 kg/m3 i více. Čím je nižší objemová hmotnost, tím je vyšší pružnost. PUR pěna vstříknu- tá do speciálních sáčků při tuhnutí zvětšuje svůj objem a tuhne, respek- tive obtéká výrobek a vyplňuje volný prostor v kartonu, ve kterém je výro- bek vložen. Sáčky jsou plněné pěnou speciálními stroji (SpeedyPackerTM, TableTop atd.). Objem PUR pěny Instapak se po aplikaci do prostoru pro výplň zvětší až 280× nad objem původní kapaliny.
  PACKAGING 4/2021 39

   37   38   39   40   41