Page 29 - Packaging 4/2021
P. 29

DODAVATELÉ / INFORMAČNÍ SYSTÉMY
     podnikových procesů ve všech dceři- ných firmách, automatizace vzájem- ných transakcí a konsolidace dat.
Garantovaná správa a dostupnost
Společnost Info21 poskytuje veš- kerou technickou infrastrukturu
v datových centrech s optimálně konfigurovanými servery a potřeb- ným software. Podpora zahrnuje po- hotovost a reakční dobu na poskyt- nutí služby nebo zahájení obnovy systému SAP Business One / SAP HANA do 24 hodin od nahlášení havárie. Jsou možné tyto varianty podpory:
• 9/5 (Po–Pá 8:00-17:00)
• 16/5 (Po–Pá 6:00-22:00)
• 24/7 (Po–Ne 00:00-23:59)
Správa systému SAP Business One
v cloudu zahrnuje:
• Pronájem a zajištění provozu veške-
ré potřebné hardwarové a softwaro-
vé infrastruktury
• Průběžné aktualizace (servery,
operační systémy, diskový
prostor, atd...)
• Zabezpečený přístup a ochranu dat • Zálohování a obnovu dat
• Nezbytnou technickou podporu
V posledních letech se mění pohled zákazníků na provozování systému
v cloudu, kdy před pěti lety uvažova- la o možnosti provozu v cloudu jen pětina zákazníků. Nyní již uvažuje
o provozu v cloudu celá polovina nových zákazníků systému SAP Business One. Většina dává zatím přednost pořízení licencí před jejich pronájmem. V každém případě je vidět, že se nástup cloudu zrychluje. Společnost Info21 je etablovaným dodavatelem systému u výrobních firem střední velikosti. Můžete se spo- lehnout na zkušený tým pracovníků.
   

   27   28   29   30   31