Page 28 - Packaging 4/2021
P. 28

Podnikový systém
v cloudu také zrychluje implementaci systému, kdy není třeba čekat
na vybudování technické infrastruktury včetně
pořízení serverů. Řeší nedostatek IT pracovníků, kdy je stále těžší sehnat IT odborníky pro správu systému.
A navíc rozkládá investice v čase
ve formě pravidelných plateb.
Společnost Info21 poskytuje svým zá- kazníkům systém SAP Business One v cloudu. SAP Business One je určen pro střední a menší firmy u nichž není k dispozici žádné IT oddělení. Při provozu systému v cloudu tak odpadá spousta starostí.
Úspora nákladů na vlastnictví
V první řadě je možné licence systé- mu SAP Business One pořídit formou pronájmu. Odpadá tak počáteční in- vestice do software. Výše předplatné- ho se kalkuluje podle počtu uživatelů a je předem známá, což je nesporným přínosem při řízení peněžních toků.
Můžete si službu uzpůsobit tak, aby přesně vyhovovala vašemu podniká- ní. Tento model poskytuje flexibilní podporu pro neustále se měnící pod- nikatelské prostředí, kdy lze měnit počet uživatelů podle potřeby. Bez nutnosti údržby a podpory softwaru nebo správy technické infrastruktury jsou celkové náklady na vlastnictví nižší a vaši zaměstnanci mohou své úsilí nasměrovat na priority, které přinášejí přidanou hodnotu.
Vede tedy ke snížení investic a mini- malizaci režijních nákladů IT díky eliminaci potřeby najímat zkušené IT pracovníky.
Rychlá implementace
Díky tomu, že je systém dodáván jako služba, je určen k hladkému
rychlému nástupu do používání. To znamená, že jej budete schopni zavést a používat v řádu týdnů s mini- málním rušivým dopadem na vaše provozní činnosti. Řešení založené
na cloudu vám pomůže rychleji raci- onalizovat procesy, zvýšit efektivitu
a zlepšit rozhodování.
Flexibilní změna licencí a inovace
SAP Business One Cloud je vytvořen s důrazem na flexibilitu, takže s vý- vojem vašich potřeb můžete zároveň přizpůsobovat a rozšiřovat dané řešení. Díky SAP Busines One v clou- du získáte schopnost rychlé reakce na nové příležitosti. S cloudem máte také zajištěny automatické aktualiza- ce systému, které poskytují výhodu průběžné inovace.
Bezpečný provoz
Zajištění bezpečnosti je jedním
z nejdůležitějších úkolů při správě podnikových systémů. Také při provozování systému SAP Business One v cloudu jsou zohledněny bez- pečnostní aspekty jako např. ochrana přístupu k systému, ochrana proti počítačovým virům, archivace dat, garance obnovy systému v případě havárie, kontinuální správa a monito- rování systému.
Snadná expanze do zahraniční
SAP Business One Cloud vám usnadní expanzi vašich podnikatel- ských aktivit do zahraničí, a to díky dostupnosti 43 lokálních verzí ve 27 jazycích. Vaše dceřiné společnosti např. v Německu, Polsku, na Slo- vensku, mohou provozovat systém SAP Business One na jednom cloudu v České republice a tím se výrazně šetří náklady za správu a podporu systému. Je zajištěn i jednotný model
DODAVATELÉ / INFORMAČNÍ SYSTÉMY
  Provoz podnikového systému
v cloudu
Provoz podnikového systému v cloudu řeší kritické aspekty při jeho implementaci. Zajišťuje dostupnost nových inovací, kdy je garantována pravidelná aktualizace systému v cloudu. Pro Packaging píše Petr Dobšovič ze společnosti Info21.
     28 PACKAGING 4/2021   26   27   28   29   30