Page 26 - Packaging 4/2021
P. 26

Meinders & Elster- mann je rodinná společnost se 135letou historií. Jedná se o knižní, časopisecké a novi-
nové vydavatelství, mající i špičkově vybavenou tiskárnu. V závodě v Belmu (poblíž Osnabrücku) pracuje přibližně 150 zaměstnanců na třech 8barvových a jednom 10barvovém archovém ofse- tovém tiskovém stroji. Na nejmoderněj- ších tiskových strojích je tiskárna M&E schopna ve velmi krátké době reali- zovat velkoobjemové a komplikované objednávky. Jedním z dalších kroků postupné automatizace jejich workflow je instalace robotického pracoviště pro obsluhu, resp. zavádění tiskových desek do linky CtP.
Spotřeba tiskových desek stále stoupá
Zavedením nového manažerského systému (MIS) v roce 2016 se předpo- kládala budoucí úplná síťová integrace celé společnosti. O dva roky později byl inovován systém řízení a kontroly výroby, stávající systém bez patřičné digitalizace byl již zastaralý. Propojení a sběr dat ze všech strojních zařízení byly zásadní pro komunikaci a vytěže- ní sebraných dat pro plánování výroby. Potřeba dalšího prostoru pro insta-
laci nových technologických celků si vyžádala různá prostorová úsporná opatření. Došlo tedy k přechodu z kla- sických termálních tiskových desek
na desky bezprocesní, čímž se rovněž ušetřil prostor a zároveň se výroba stala více ekologickou.
Hledá se nejvyšší možná automatizace
V posledních letech se významně zvý- šila potřeba vyššího počtu tiskových desek a s tím související požadavky
na interní logistiku. To vyžadova-
lo spolehlivější a jednodušší řešení výroby tiskových desek. Tiskárna M&E
požadovala nejvyšší možnou automa- tizaci všech kroků procesu a možnost nezávislého provozu systému bez personálu. Na jednom z předních míst sledovanosti byla spolehlivost. Zatímco firma, dodavatel CtP, zůstala stejná, hledala tiskárna M&E nového, silného a spolehlivého partnera pro logistiku tiskových desek. Společnost BEIL Systems dokázala tiskárnu přesvědčit také svým inovativním řešením pro podávání desek do zařízení CtP. BEIL byla vybrána kvůli svým zkušenostem v této oblasti a řešení celého pracoviště. Koncept robotizace pracoviště zahrnuje 6osého robota, který může odebírat tiskové desky z různých palet, od- kládat prokladový papír do krabice
a umisťovat desky – aniž by se dotkl vrstvy emulze na ovrstvené straně – přesně na válečkové dopravníky, které přivádějí tiskové desky k osvitovým jednotkám.
Po dvou provedení korekce polohy jsou tiskové desky také plně automaticky zpracovány v ohýbacím stroji pro tiskový stroj Heidelberg Speedmaster XL 106 a poté roztříděny a umístěny
v jedné z deseti dostupných pozic pro stohování. Přiřazení zásobníku
se provádí podle předchozí dispozice na tiskový stroj přes přímé rozhraní systému Prinect.
Během celého procesu jsou tiskové desky skenovány a sledovány pomocí čteček QR kódů. V závislosti na výkonu expozičních jednotek dokázala ohýbač- ka zvládnout až 210 desek za hodinu. Po objednání na jaře 2020 se uvedení do provozu v Belmu plánovalo v době veletrhu drupa 2020. Pandemie mimo jiné odsunula výstavbu a uvedení toho- to pracoviště do provozu až na loňský srpen. Po úplné demontáži starého za- řízení byl nový systém konečně uveden do výroby v září 2020.
Pro zaměstnance bylo mnoho věcí no- vých – nejen pokud jde o technologii, ale také nové postupy ve změněném prostoru tiskárny. V mnoha oblas- tech nyní nový pracovní postup šetří značný čas.
Čistá expoziční kapacita se zvýšila
o dalších 12 desek za hodinu a po najetí systému došlo ke značnému poklesu ne- produktivních časů. Jistě nezůstane bez povšimnutí, že pokud dále bude stoupat poptávka po exponovaných tiskových deskách, lze toto robotické pracoviště vystavět i u dalších jednotek CtP.
TECHNOLOGIE / PREPRESS
  Robotizace pracoviště CtP
Průmysl 4.0 si zakládá i na robotizaci. Především manuální monotónní činnosti si o robotizaci přímo říkají. Jedním z příkladů může být použití šestiosého robota pro přesun tiskových desek do osvitové jednotky CtP v jedné tiskárně v Německu.
    26 PACKAGING 4/2021
   24   25   26   27   28