Page 25 - Packaging 4/2021
P. 25

DODAVATELÉ / STATICKÁ ELEKTŘINA
    Pokud tyto kontaminace nebudou odstraněny nebo alespoň redukovány na minimální úroveň těmito systémy, kontaminují následně tiskové desky, inkoustové (barvové) systémy a ani- loxové válce, což se ihned projeví sní- ženou kvalitou tisku, zvyšující dobu odstávky strojů a zbytečný odpad.
Efektivní čisticí systémy, pracující ve spojení se systémy pro eliminaci statického náboje, zvyšují produkti- vitu tím, že redukují čas nutný pro údržbu a minimalizují odpad.
Existují dvě základní technologie čištění pásu pro narušení povrchové vzduchové vrstvy na površích pásů – kontaktní a bezkontaktní. Kontaktní systémy, využívající adhezivní válce, mají dvojité elastomerové válce, jako například systém TakClean firmy Meech, jsou v kontaktu se zbožím
v plné šíři, narušují vzduchovou vrst- vu a odstraňují kontaminaci z povr- chu materiálu. Tyto elastomerové vál- ce přenášejí zachycenou kontaminaci na druhý válec s vysoce adhezivní hmotou, který snímá nečistoty z válce prvního. Systém s adhezivními válci pracuje spolehlivě tam, kde se od- straňují nečistoty malé, avšak nejsou stavěny pro aplikace náročnější, kde je hladina znečištění vyšší, neboť adhe- zivní válce se rychle znehodnotí.
Bezkontaktní technologie jsou v pro- vedení „foukni a odsaj“. Tyto systé-
my, například systémy firmy Meech CyClean, jsou osazeny vzduchovými noži na libovolné straně povrchu materiálu, naruší povrchovou vrstvu vzduchu a rozvíří kontaminaci nad povrchem. Odsávací hlava zajišťuje, že zvířený vzduch je zachycen a bez- prostředně odsán. Jedná se o účin- nou metodu, systémy jsou zpravidla kompaktní, aby byla usnadněna jejich vestavba do stávající linky.
Vysoce pokročilá bezkontaktní technologie byla vyvinuta tak, aby umožňovala, že tyto systémy mohou pracovat i na pásech s malou tahovou silou a na pásech úzkých. Čištění tohoto typu bylo pro průmysl výzva, ale dnešní systémy poskytují vysoce efektivní čištění bez nebezpečí po- škození materiálu. Mají malé rozměry a jsou tiché, v příslušenství může být
rovněž automatické nastavování toku vzduchu, což minimalizuje potřebu zásahu obsluhy.
Závěr
Různé aplikace, přicházející neustále na trh, znamenají, že tiskaři a výrobci obalů musejí nalézat způsoby, jak dr- žet krok s požadavky a současně být adaptabilní. Instalování systémů pro eliminaci statického náboje a systémů pro čištění zbožového pásu zvyšuje produktivitu linek a zajišťuje, že vý- robek je zpracováván v konzistentní vysoké kvalitě. Nejvyspělejší systémy jsou rovněž vysoce flexibilní a mají velké uplatnění i v budoucnu. Je třeba posoudit co nejpřesněji, co ovlivňuje hladinu statického náboje a kontami- naci přítomnou ve stroji. Pouze tehdy může být zvolena ta nejsprávnější technologie pro jejich odstranění.
   Stejný výsledek.
S recyklátem.
Recyklovaný materiál podléhá přirozeně větším výky- vům při dávkování než čistý materiál.
Přes kolísající kvalitu materiálu zaručují naše inteli- gentní systémy a technologie stálý objem taveniny a tím i neměnnou vysokou kvalitu výroby.
K tématu oběhového hospodářství se více dovíte:
      


   23   24   25   26   27