Page 24 - Packaging 4/2021
P. 24

DODAVATELÉ / STATICKÁ ELEKTŘINA
  Analýza technologie pro zvýšení produktivity v obalovém průmyslu
Ovládání statického náboje
a kontaminace na balicích linkách
  Systémy pro čištění zbožo- vých pásů hrají zásadní roli v obalovém prů- myslu. Jejich schopnost odstraňovat kontaminaci z pásů chrání výrobu před
zmetkovitostí a zvyšují kvalitu obalů i potisku. V souvislosti s koronaviro- vou pandemií je nyní více než dříve třeba porozumět, jak dochází ke kon- taminaci zbožového pásu a jaký
má kontaminace celkový negativní dopad.
Existují dva hlavní důvody, proč při transportu produkt na pásu přitahuje prach a další nečistoty: Jedná se o po- vrchovou vzduchovou vrstvu, kterou běžící pás vytváří a která s sebou nese nečistoty, a dále se generuje statický náboj. Povrchovou vrstvu tvoří okolní vzduch, který unáší pás při svém pohy- bu. Ta vtlačuje kontaminaci na povrch pásu, nebo ji jen v sobě zadržuje. Sta- tická elektřina může vznikat rychlým třením válců při kontaktu se zbožím, nebo vzniká při separaci materiálu
u odvíjení, nebo dokonce indukcí z okolních strojních zařízení.
Příslušně neošetřený materiál má elektrický náboj a přitahuje nečistoty z okolí, což následně působí problémy při výrobě a v dalších procesech. Jako příklad lze uvést nerovný povrch materiálu, rozmazaný tisk i znečiš- tění. Přítomnost statického náboje
na materiálu negativně ovlivňuje např. přilnavost inkoustu (barvy), který nepřilne k povrchu etikety. Mnohé obory, zejména potravinářské či farmaceutické, mají přísná hygie- nická pravidla a jakýkoliv znečištěný obal či výrobek zvyšuje zmetkovitost a přerušování výroby.
Nicméně, není to jen vlastní materiál, který je negativně ovlivněn kontami-
nací. I stroje, jimiž kontaminovaný materiál prochází, se mohou zanášet těmito nečistotami, a může docházet např. k zadření či jiné poruše vyža- dující opravy a údržbu. Současně statický náboj představuje značné riziko pro obsluhu.
Investice do řešení problémů s výše uvedenou problematikou je zásadní jak pro výrobu, tak i pro vlastní profit.
Řešení problémů se statickým nábojem
Nejúčinnějším prostředkem je aktivní eliminace statického náboje. Tato technologie využívá ionizaci, či ionizovaný vzduch, kdy napětí je při- váděno na řadu hrotů emitorů, které jsou umístěny na ionizační tyči. Tyto emitory generují vysoce energetický „oblak“ kladných a záporných iontů. Jakýkoliv staticky nabitý povrch, a to libovolné polarity, který projde tímto oblakem, je ihned neutralizován. Umístění ionizátoru (např. tedy ioni- zační tyče) bezprostředně za odvíjecí stanici nebo bezprostředně před tisk maximalizuje produktivitu a reduku- je možnost vzniku zbytečného odpa- du a problémy související s údržbou.
Technický pokrok v posledních letech vedl k vyvinutí velmi výkonných pulzních DC systémů. Jako příklad uvádíme skupinu HYPERION firmy Meech, jejíž produkty jsou osazovány
pro aplikace s krátkou, střední či dlou- hou délkou účinnosti. Tyto ionizační tyče jsou mnohem odolnější a mohou dokonce poskytovat zpětnou vazbu ohledně jejich aktuálního výkonu. Tato technologie je začleňována do procesů automatizace. SmartControl firmy Meech je příklad vyspělého systému, který obsluze umožňuje vidět informa- ce o účinnosti stávajících ionizačních zařízení na přehledném displeji, což může být mobilní telefon, tablet, doty- ková obrazovka či monitor, a umožňuje okamžité přenastavení pro zachování správné funkce. Tato zařízení mohou být propojena s controllerem (zdrojem) ionizačních tyčí, což je vyšší technická úroveň dodávaných systémů pro elimi- naci statického náboje.
Přestože ovládání (eliminace) sta- tického náboje pomáhá při problé- mech s kvalitou a bezpečnosti práce, samy tyto systémy nevyřeší veškeré problémy vztahujícími se ke staticky nabitému materiálu.
Systémy pro čištění zbožového pásu
Vzhledem k okolnímu prostředí,
ve kterém firmy obalového průmy- slu pracují, jsou systémy pro čištění pásů zásadní, neboť téměř všechny druhy pásů obsahují jistý stupeň kontaminace na svém povrchu.
  24 PACKAGING 4/2021
   22   23   24   25   26