Page 8 - Packaging 1/2022
P. 8

jsme věděli, jak těmto firmám s pomocí výpočetní techniky vyjít vstříc. Návrhy, vizualizace a mnoho dalších projektů šlo náhle realizovat s daleko větší účinností, o rychlosti ani nemluvě. V té době jsme se začali věnovat marketingu, a dokonce i výstavnictví, a to zdaleka ne jenom te- oreticky – realizaci stánků a výstavních prostor na akcích typu Invex jsme i přes počáteční potíže brzy zvládali na jed- ničku. Od výročních zpráv, katalogů, inzercí, kampaní jsme pomalu postoupili ke spolupráci se zahraničními reklamní- mi agenturami, takže jsme se mnohému naučili, jak se říká, za pochodu. A s při- bývajícími zkušenostmi přichází i jistota, takže jste schopni a ochotni přijímat
i takové zakázky, které ostatní pro vy- sokou náročnost odmítají. Povedou-li se, je to zase krok kupředu a otevřené dveře k dalším zakázkám.“
Rozumět a naslouchat
„V době našeho stěhování na nové pracoviště v Praze 6 nás bylo ve fir- mě již šest,“ pokračuje Jiří Fiala.
„V roce1998 nás poprvé oslovila PR agentura pracující pro velký nadná- rodní koncern – Philip Morris a hned následovaly další. Pomáhali jsme
v mediálních službách s tvorbou in- zerce, například v Lidových novinách, v novinách a časopisech, které vydá- vala tehdejší Mafra, spolupracovali jsme s Elle a s mnoha dalšími subjekty. Získávali jsme neocenitelné zkušenos- ti, a hlavně oprávněné přesvědčení,
že si dokážeme poradit se vším, co je
po nás požadováno. A nejen teoreticky, tisková příprava či jakýkoli osobní do- hled přímo u zakázky v tiskárně nebo doručení hotové zakázky, nic pro nás nebylo problémem. Co nám to přineslo? Věděli jsme, že co našemu zákazníkovi slíbíme, to jsme schopni dodržet. A co je nejdůležitější – zákazník to věděl také. A ještě něco jsme se naučili – umět naslouchat. Nebýt zalezlý ve své bublině a svých unifikovaných předsta- vách, ale pozorně poslouchat a stavět dílo na základech svého partnera, nikoli na svých.“
Rohlíky i pivo Démon
„Čistě obalový design děláme prakticky od roku 1998 a ten se stal i naší hlavní náplní. Přestoi stále potřebujeme hledat nové pracovní postupy, nápady, trendy. Někdy se nebojíme dobré nápady převzít. První velká zakázka, která nám byla svěřena, byla od firmy Odkolek, tedy od společnosti United Bakeries bratří Paříků. Ti přinesli na český trh novinku, která však v zahraničí dávno novinkou nebyla – balené pekárenské výrobky. Neměli to zpočátku lehké, český zákazník je po léta zvyklý
na housky a rohlíky volně sypané v bed- nách či koších, ale snad trochu i naší zásluhou po čase akceptoval i pečivo hezky a prakticky zabalené. Možná
i s ohledem na hygienu prodeje a fakt,
že trvanlivost takovéhoto zboží je přece jenom vyšší. Jindy využíváme toho, že máme mladé a mladistvé kolegy a děti a necháme se inspirovat jejich viděním světa, a, světe div se, je to někdy podob- né jako s tím baleným pečivem od Od- kolků – také si musíme leckdy na jejich pojetí a představy nějaký čas zvykat. Etiketa piva Démon například, která nese obrázek načrtnutý několika tahy, zato však při umělém osvětlení fosfores- kující, tak byla přijata s nadšením.“
Testy přinášejí poznání i inspiraci
„Velkým zdrojem poznání je pro nás i fe- nomén testování obalů nebo i samotných produktů“ vysvětluje Jiří Fiala. „To se dnes provádí již téměř automaticky skoro u všech typů a druhů zboží. Často bývá- me součástí takovýchto testů. Samotný výrobek včetně jeho obalu je většinou cílen na určitou skupinu zákazníků. Může to být věková skupina, zájmová skupina, či třeba skupina demografická, v rozdělení na obyvatele vesnic, menších městeček, nebo velkoměst. Když tohle absolvujete desetkrát, dvacetkrát, stokrát, dokážete pochopit způsob uvažování těchto skupin, těchto „vzorků obyva- telstva“, a mnohem snáze se vám pak odhadují jejich reakce a potřeby. Na to
se rádi zaměřujeme, snažíme se vcítit
se do způsobu života těch, kdo jsou koncovými zákazníky a na základě toho odhadnout „co zabere“ a co ne. Na druhé
DODAVATELÉ / DESIGN
      8 PACKAGING 1/2022
   6   7   8   9   10