Page 56 - Packaging 1/2022
P. 56

DODAVATELÉ / PRŮMYSL 4.0
  Řízení skladových
zásob, redistribuce
a doručení zákazníkovi
„Retail v roce 2022 bude o flexibilitě a automatickém řízení zásob, technologicky vyzbrojit se musí i ti nejmenší,“ říká Roland Džogan (start-up Ydistri).
  Uplynulý rok se nesl zejména v duchu pandemie covid-19, která zasáhla praktic- ky všechna odvětví. Jednou z oblastí, které
pandemie postihla nejvíce, byl ale bezpochyby mezinárodní obchod. Byli jsme svědky prudkého poklesu globální produkce, celý svět se potýkal s pro- blémy v dodavatelském řetězci, jakým v moderní historii dosud nemusel čelit a v důsledku kterých vznikla na trhu významná nerovnováha mezi poptáv- kou a nabídkou zboží. Na změny, které pandemie přinesla, byli nuceni bezpro- středně reagovat obchodníci a doda- vatelé, své chování ale přehodnocovali také zákazníci.
Výsledkem rychlých a nečekaných změn byl zmatek na všech úrovních dodavatelského řetězce. Problémy,
s nimiž se dodavatelský řetězec musel v uplynulém roce potýkat, nicméně velmi pravděpodobně potrvají i nadále. Návrat dodavatelského řetězce do stavu před pandemií podle odborníků nelze čekat dříve než v horizontu několika let, pokud vůbec. K vytvoření nové rovnováhy a obnovení zákaznické důvěry proto bude třeba, aby obchod- níci přehodnotili svá dosavadní řešení a byli ještě flexibilnější a otevřenější trendům, jimž dalo uplynulé období prostor vzniknout.
Automatizace řízení zásob
Loňský rok ukázal, že neschopnost obchodníků pokrýt poptávku může
být osudná. Ať už se firmy potýkaly
s nedostatkem zboží z důvodu zpoždění dodávek ze zámoří, či neschopnosti správně předvídat, jak vysokou po- ptávku mohou očekávat, nedostupnost poptávaného zboží je ze strany zákaz-
níků vždy vnímáno negativně. Není proto divu, že se novým standardem stávají nejen replenishment (= doplňo- vací) systémy, ale čím dál častěji také systémy pro redistribuci zboží, které byly dříve vnímány pouze spíše jako příjemný doplněk.
Čím automatizovanější a propracova- nější systémy budou mít obchodníci
k dispozici, tím lépe dokážou na po- ptávku reagovat a přizpůsobovat se zákazníkům. Vyhráno budou mít ti, kteří se naučí s objednávkami a vlastně- ným zbožím disponovat tak, aby neměli prázdné regály, ale ani přebytky, které budou řešit nevýhodnými slevovými akcemi. Slevy totiž mají negativní do- pad nejen na ziskovost podnikání, ale také na renomé značky.
Důraz na udržitelnost
Potřebu lépe optimalizovat skladové zásoby umocňuje také čím dál větší tlak na udržitelnost. Pandemie měla totiž také světlejší stránky – podle dosa- vadních výzkumů přiměla zákazníky
k tomu, aby byli výrazně vnímavější
k ekologickým dopadům svého nákup- ního chování. Mnoho lidí se v průběhu
pandemie vrátilo k lokálním nákupům u místních prodejců. Důvodem byla kromě snahy o podporu malých podni- ků také nespokojenost s velkou zátěží životního prostředí, kterou s sebou přinášejí nákupy on-line. Dá se proto očekávat nejen to, že se lidé budou po- stupně vracet do kamenných obchodů, ale také to, že aktivity podniků v oblasti ekologie a udržitelnosti budou stále důležitějším faktorem pro úspěch či neúspěch firmy.
Cirkulární ekonomika
Velkým tématem následujícího roku
i let dalších bude také cirkulární ekonomika, trend, o kterém je stále
více slyšet právě zejména v souvislosti s udržitelností a snížením uhlíkové sto- py průmyslu a obchodu. Nalézt řešení, jak co největší množství zboží dokázat vrátit zpět do dodavatelského řetězce, využívat ho opakovaně, recyklovat
i znovu prodávat, bude velkou výzvou. Ačkoliv rok 2022 zřejmě nebude rokem průlomovým, má velký potenciál být rokem, kdy se udržitelným řešením
v duchu cirkulární ekonomiky položí základy.
   56 PACKAGING 1/2022   54   55   56   57   58