Page 36 - Packaging 1/2022
P. 36

VELETRHY / DVI 2021
  Začala už budoucnost?
Zpráva z 31. Drážďanské obalové konference.
Ve dnech 2. a 3. prosince 2021 Německý obalový institut e.V. (dvi) pozval již podruhé zástupce obalového průmyslu na tradiční drážďanské setkání, bohužel opět jen v digitální podobě. Letošní vyhlášené motto bylo „Popřemýšlet o balení jinak. Budoucnost již začala!“ Konferenci podpořilo představenstvo METSÄ a společnost Gerhard Schubert GmbH.
   Přednášky po oba dny sledovalo více než 180 účastníků
Na mnoho otázek z různých úhlů pohle- dů bylo přednáškami zamířeno, např.:
– Jak daleko pokročil přechod na plně
cirkulární ekonomiku v obalovém
průmyslu?
– Děláme pokroky v recyklaci a v obě-
hovém hospodářství?
– Má plast vyrobený z CO2
budoucnost?
– Jsou nároky na design a současně
na udržitelnost kompatibilní?
– Jakou budoucnost mají opakovaně
použitelné obaly v gastronomii?
Stav a problémy recyklace plastů
Odborníci, kteří se tomuto tématu věnovali, byli Christian Schiller, jednatel, cirplus GmbH, Dr. Joachim Christiani, výkonný ředitel společ- nosti Cyclos a Gunda Rachutová, předsedkyně centrální kanceláře pro nadaci registru obalů. Kromě toho
Laura Griestopová, manažerka pro udržitelné podnikání a trhy ve WWF Německo, představila studii s ná- zvem „Obrat obalů hned! – Jak se daří přechod na oběhové hospodářství
u plastů v Německu“.
Společnost cirplus GmbH od roku 2019 zpracovává data jako nezávislý poskytovatel softwaru, významně se věnuje globálnímu trhu s recykláty
a plastovým odpadem (obr. 1). Pro sou- časný stav je charakteristické výrazné zdražováním recyklátů – především PET, LDPE, HDPE, PP – a současně je osm z deseti dodavatelů vyprodaných na více než tři měsíce dopředu! Po- ptávka po termoplastickém odpadu se od začátku roku 2021 zvýšila o 82 %. Pro zajištění potřebné kvality recyk- látů byla vyvinuta klasifikace, kterou uvádí nová norma DIN SPEC 91446. Joachim Christiani porovnal zákon- né požadavky na recyklaci plastů se současnou praxí a konstatoval, že
požadavek „méně plastů“ nemůže vést ke zvýšenému používání plastů recyklovaných. Technologie třídění
a zpracování se neustále zlepšuje, ale nedostatek vysoce kvalitního recyk- látu je přesto vážný. V současnosti jsou nedostatkové zejména flexibilní plastové obaly a PET misky. Recy- klační procesy navíc nejsou nijak levné. Primární surovina je obecně levnější než recyklovaný plast. Zde je hlavně třeba hledat řešení na základě všestranné diskuse. Potřebnému pře- hledu reálných možností napomáhá
v neposlední řadě i evropská standar- dizace technologií.
Gunda Rachutová ve svém příspěvku uvedla rozhodující hlediska při volbě a tvorbě nového obalu. V budoucnu by měl být preferován takový obal, který je z jednoho typu materiálu. Je-li vyroben z plastu, pak má být
co možná nejlehčí, pokud možno
bez nátěrů a laků, které znesnadňují recyklaci, pokusit se plast nahradit papírem nebo lepenkou (tedy ma- teriály na bázi vláken). Je třeba se soustředit na rozhodující důležité díly (např. víka, madla) a využít nové ma- teriály a vlastní obal řešit z vhodného recyklovaného materiálu. V roce 2020 bylo recyklováno přibližně 5,8 mi- lionu tun použitých obalů jen ze soukromého sektoru, což představuje nárůst o 8,4 % ve srovnání s před- chozím rokem. Podíl recyklovaných plastových obalů v celku vzrostl o dvě procenta. Koncem roku se v Německu očekávaly varianty možné finanční pobídky pro obaly vhodné k recyklaci. V EU se chystá novela nařízení o oba- lech s pravděpodobným zavedením poplatku „Ekomodulace“.
 obr.1
36 PACKAGING 1/2022
   34   35   36   37   38