Page 38 - Packaging 1/2022
P. 38

kové plyny na udržitelné suroviny ekologicky a ekonomicky rozumným způsobem. Několik postupů dlouho nemělo potenciál pro komercializaci, ale nakonec byl proces přeměny CO2 na etanol jako základ mnoha udr- žitelných plastů úspěšný. Dr. Arne Roth, vedoucí oddělení Innovation Field Sustainable Catalytic Proce- sses ve Fraunhoferově institutu pro mezifázové inženýrství a biotechno- logie (IGB), vysvětlil, že výroba plastů z CO2 je příležitostí pro průmysl, který zvládne výrobu plastů bez pou- žití ropy a zároveň tím umožní snížit klima poškozující CO2 v atmosféře. Navíc je takový plast plně recyklo- vatelný, nevyžaduje ani žádnou pěs- tební plochu. Taková technologie by mohla být milníkem na cestě k udrži- telné cirkulární ekonomice.
Dohodnout se na designu pro recyklaci a udržitelnost
Cesty k udržitelnému balení ve formě laminátových tub byly předmětem přednášky Matthiase Lütkemeiera, jednatele EPL Deutschland GmbH. Udržitelné obaly by měly činit svět „zelenějším“, aniž by omezovaly funkčnost obalu. K tomu firma EPL používá sadu nástrojů pro ekologické produkty, která sleduje cíle „Reduce, Reuse and Recycle“ (Snížení, znovu užití a recyklace). Ale i k takovému „zelenému“ obalu by se mělo při- stupovat s jistou dávkou selského rozumu. Je přece nasnadě, že velký objem má menší problém s udrži- telností v porovnání se shodným objemem několika menších obalů. Přesto je nelogicky pro konečné spotřebitele často v obchodě jednot- ková cena produktu výhodná opačně. Podobně je tomu u některých legisla- tivních nároků na čistotu recyklátu pro použití v kosmetickém, případně v potravinářském průmyslu bez smysluplných výjimek, a dokonce se někdy záměňuje význam pojmů, jako požadovaná recyklace a použití re- cyklátu. Podle Matthiase Lütkemeiera by se mělo dbát o zvýšení možné recyklovatelnosti na rozdíl od často nuceného použití recyklátu. Tím je nakonec docílen jen jeho nedostatek a dokonce možné zhoršení kvality re- cyklátu. EPL se úspěšně zamýšlí nad požadovaným objemem v souvislosti s geometrií tub z pohledu snížené spotřeby plastu na jejich výrobu. Tím
dosahuje snížení CO2 bez snižování tloušťky stěn.
Zakladatelé start-upu Haepsi, bratři Cihan a Bilal Dalgicové, představili udržitelné, inovativní obaly kebabu, které letos získaly ocenění German Gold Packaging Award (obr. 3). Pro velký německý trh chybělo vhodné ba- lení teplých a mastných jídel z okénka. Po mnoha slepých uličkách se podaři- lo vyvinout, odzkoušet a zavést výro- bu i prodej vyhovujících papírových kapes. Ty jsou hygienické, ekonomické, odolné proti mastnotě a vlhkosti, udr- žují teplo, jsou recyklovatelné bez tzn. ovrstvení, snadno vyrobitelné a záro- veň v neposlední řadě ergonomické.
Marika Knorrová, vedoucí oddělení udržitelnosti a komunikace, CCL Label Meerane GmbH, ukázala, jak mohou být etikety udržitelné a recyk-
obr.3
lovatelné. Velmi oblíbené jsou Shrink Sleeve, Pressure Sensistive Label
a Stretch Sleeve. Dobrým zakončením tohoto tematického bloku byl typ EcoStretch, který získal německou obalovou cenu jako opakovaně použi- telný sleeve pro opakovaně použitel- né systémy.
Celé dva dny již tradičně doprovázel jednatel dvi Winfried Batzke. Loň- skou 31. digitální konferenci uvedl již druhý rok bez osobní účasti. Digitální forma konferencí má jistě své výho- dy, zvláště pro mladší přednášející. Mnohým ale přece jen chybí radostné setkávání mezi profesními přáteli. Doufáme i nadále, že se už v roce 2022 v Drážďanech setkáme zase tváří
v tvář!
Příští, již 32. DVT, se budou konat 1.–2. prosince 2022
VELETRHY / DVI 2021
              
   
  

  
  
 
  
  38 PACKAGING 1/2022

   36   37   38   39   40