Page 37 - Packaging 1/2022
P. 37

VELETRHY / DVI 2021
     obr.2
O praktických zkušenostech s obaly
z recyklovaných materiálů referoval Michael Düsener z firmy Compo, předního dodavatele zboží pro za- hradu a zemědělství. U společnosti Compo je snaha stejně jako samo balené zboží i obal poskládat (vyrobit) z recyklovaných surovin. Poukázal na dobré výsledky při použití recyk- látů, současně ale také na rozpor mezi nabídkou a poptávkou vhodných recyklátů (obr. 2). Některé metody získávání recyklovaných plasto-
vých hmot jsou stále ještě ve stádiu vývoje, často narážejí na ekonomické nevýhody, je tedy potřeba zvážit každé použití a stejně tak potřebná jednotlivá množství. V poslední době se zvýšením zájmu o recyklované hmoty je velkou výzvou zajistit jejich zdroje v potřebné míře. Uzavírají se dlouhodobé dohody a partnerství, proto je na místě dohodnout i případ- né zálohování vratných obalů, vč. nutné obchodní akceptovatelnosti. Laura Griestopová díky studii WWF „Packaging turn now!“ dokázala, že globální ekonomika je pouze z 8,6 % cirkulární. Vize bezodpadového, cirku- lárního obalového průmyslu v oblasti plastů je v současné době stále daleko od reality. Podle analýzy v dané studii se ukazuje jako reálné, že do roku 2040 Německo sníží celkový objem odpadu o 40 % a spotřebu nových plastů o zhruba 60 %. Stejně tak sníží spalování odpadu na výrobu energie
o více než 70 %. Tyto navrhované po- stupy se mohou dařit i celosvětově.
Digitalizace šetří náklady na balení
Thomas Regenhardt, Head of Pac- kaging ve společnosti Hellofresh SE, globálně působící Food Solutions Group je předním dodavatelem
varných boxů, zahájil druhý den Drážďanské konference zprávou
o zkušenostech a reálných úsporách balení potravin pro on-line prodej. Jeho téma je aktuální výzvou pro současný obalový průmysl.
V rámci Hellofresh je každý týden odesíláno do celého světa sedm mili- onů různých kombinací potravin pro domácí vaření. Aby toto rozesílání mohlo být udržitelné, musí být obal hlavně navržen co nejšetrněji, nejú- sporněji, ale také v souladu s potře- bou a nároky na balení. Od roku 2021 využívá Hellofresh vlastní think-tank pro otázky balení prostřednictvím digitalizačního portálu a na zákla-
dě sběru big-dat zpracuje Dynamic Packaging Configurator (DPC) opti- malizaci balení vycházející ze všech registrovaných rozměrů a hmotností u 20 000 možných přísad. Dosud se podle Thomase Regenhardta podařilo ušetřit 10 000 tun papíru, 119 tun plastu a 4 300 tun CO2. V budoucnu by mělo být plánování ještě přesněj- ší, aby se snížil objem potřebných
přeprav. V dalším kroku chce Hello- fresh rozšířit své DPC a přidat ještě více údajů o dodavatelském řetězci
a klimatu, chtěl by zohlednit napří- klad nutné náklady na dodávky vč. požadavků na chlazení atp. Thomas Regenhardt zatím nevidí smysluplné nasazení vícecestných obalů pro je- jich zásilky. Naopak by velmi přivítal digitální tržiště s globální nabídkou obalů.
Další přednášející, Dr. Tim Breker, jednatel a spolumajitel firmy VY- TAL Global GmbH, představil jejich úspěšně se rozvíjející systém opako- vaně použitelných nádob pro rozvoz a prodej hotových jídel z restaurací „přes ulici“. Základem celého systé- mu je zpracování QR kódu z nádoby, který jednoznačně a individuálně identifikuje jeho oběh vč. smluvního finančního pronájmu. Spotřebitelé (konzumenti) si vytvoří účet u Vytalu a mohou si zvolené nádobky půjčit
od všech partnerů VYTAL (restaura- ce) na 14 dní zdarma. Partneři platí za každou vypůjčenou nádobu, která je šetrnější k životnímu prostředí než jednocestné obaly, a to již po dese-
ti použitích. Vytvořený systém je uživatelsky jednoduchý a pro použití komfortní. Po pouhém roce působení na trhu se podařilo díky nádobkám VYTAL nahradit více než 2,1 milionu jednocestných obalů. Do budoucna je jistou podporou i povinnost v Ně- mecku od roku 2023, aby restaurace nabízely vícecestná řešení.
PlastvyrobenýzCO –příležitost
 pro obaly?
2
Věda se dlouhodobě zabývá možnost- mi biotechnologií přeměnit sklení-
  4
PACKAGING 1/2022 37
   35   36   37   38   39