Page 35 - Packaging 1/2022
P. 35

DODAVATELÉ / INFORMAČNÍ SYSTÉMY
    pochybnosti) cloud poskytuje i zvýše- nou bezpečnost při práci s daty.
ERP není jen SAP
SAP je asi nejznámější ERP SW a set- kat se s ním lze prakticky v jakémkoli odvětví, tedy i včetně obalové výroby. SAP byl dlouho využíván především velkými průmyslovými giganty. Dnes v nabídce SAP nechybí ani řešení pro střední a menší firmy v podobě SAP Business One. Hlavními oblastmi, kde lze produkt využít, jsou tedy především finance a účetnictví, oblast prodeje a komunikace se zákazníky, zásob a distribuce či vykazování
a správy. Společnost Info21 nabízí oborové softwarové řešení Package21 ve spojení s podnikovým systémem SAP Business One, které je určeno primárně pro obaláře. Specifika obalové výroby jsou zohledněna mezi jednotlivými funkcemi, jako např. Konfigurace obalů, Kalkulace a nabíd- ky, Elektronická výměna dat, Řazení operací ve výrobě, Nástroje, štočky, vzorky či dnes tolik žádaná Vazba
na e-shop. Pochopitelně nechybí ani moduly využitelné v oblasti náku-
pu a kooperace, WMS řízení skladů
a mnohé další.
K nejprodávanějším ERP systémům
v segmentu středních a velkých firem patří systém Helios. Systém si oblíbili i obaláři a tiskaři, protože i zde jsou hlavní moduly (účetnictví, mzdy, fakturace, obchod, skladové hospo- dářství) doplněny o různá odvětvová řešení, včetně „naší“ obalové branže. A podobně jako i jiné úspěšné ERP SW, musí i Helios reagovat svými upgrady na nové požadavky trhu.
Od roku 2021 došlo k zásadním změnám v rozsahu evidence obalů
a obalových odpadů, a to v souvislosti se změnami obalové legislativy. Tento legislativní proces se protáhl z dů- vodu pandemie a proto tedy systém vykazování podle nové struktury Výkazu o produkci obalů podniky bu- dou poprvé vyplňovat až nyní v dub- nu 2022. Na tuto legislativní změnu musela reagovat i společnost Asseco Solutions, a. s. – producent ERP systému HELIOS Orange. Vznikl tak nový plugin nazvaný EKO-KOM 2021. Rozšiřující modul EKO-KOM od 2021 pro HELIOS Orange, edici iNUVIO, dává uživateli nástroj pro výpočet statistických podkladů k vyplnění výkazu.
Dalším již značně zavedeným pod- nikovým informačním systémem, který v ČR využívají i obalové firmy, je Prodirect, dodávaný stejnojmen- nou firmou. Komplexní informační systém určený pro obor výroby a pro- deje obalů pokrývá oblasti nákupu, kalkulací, prodeje, skladové evidence, plánování a řízení výroby i manažer- ská vyhodnocení. Základem systému je rychlá konfigurace nového obalu, která zahrnuje konstrukci (součástí je parametrická knihovna FEFCO), materiálovou specifikaci, specifikaci výsekového nástroje i štočku, počet barev a plochu potisku. V programu je možné dále zadat způsob uložení obalů na paletách a palet na vozid- lech, včetně jejich vytíženosti.
Karat, Magis, K2 a stále nejsme
u konce
Propojení obchodu, výroby i ekonomi- ky umožňuje i další systém ERP, KA- RAT. Kromě účetnictví se informační systém KARAT zaměřuje na procesy, které nejvíce ovlivňují získávání nových zákazníků, realizaci zakázek, zajištění zdrojů a inovace. Systém
má komplexní a propracované vazby, je otevřený a škálovatelný – proto je vhodný i pro větší firmy s několika závody. Všechny výrobní provozy lze pak řídit opět jen z jednoho místa. Speciálně pro odvětví kartonáže
a výroby obalů byla vytvořena aplikace MAGIS CB. Počínaje ver- zí 9 je v aplikacích MAGIS součástí i podpora elektronického podpisu
u dokumentů. Tato podpora zajistí, že na základě parametrů nastavených pro příslušnou instalaci aplikace budou vybrané PDF dokumenty automaticky při vytvoření podepsány instalovaným certifikátem (certifi- káty) a opatřeny časovým razítkem
– podle nastaveného parametru nekvalifikovaným (odvozeným ze systémového času podnikového IS) nebo kvalifikovaným podle serveru Certifikační autority, kde byla časová razítka zakoupena. Elektronický podpis obecně zaručuje, že příslušný dokument v elektronické formě (ale třeba i e-mail či jiná elektronická data) pocházejí z příslušného zdroje a zároveň garantuje, že jejich obsah nebyl od data vystavení změněn. Každá firma je unikátní. A stejně tak mají svá specifika i jednotlivé obory podnikání. Informační systém K2
je díky své otevřenosti a přizpůsobi- telnosti úspěšně využíván v mnoha různorodých odvětvích průmyslu
a obchodu. Vedle výrobních firem (potraviny, farmacie, strojírenství)
je stále častěji spojován s narůstající nabídkou e-commerce. Výhody pro e-shopy jsou jasné. ERP K2 umožňuje plnohodnotné řízení skladů i účet- nictví. Tím, že jsou všechna data okamžitě k dispozici, může kontaktní centrum pracovat se všemi detaily
o zákazníkovi, jeho objednávkách
a reklamacích a rovněž expedice zbo- ží je realizována do několika minut po odeslání objednávky. Navíc jednu instalaci lze využít i pro více e-shopů.
 PACKAGING 1/2022 35

   33   34   35   36   37