Page 34 - Packaging 1/2022
P. 34

Informační řídicí systém kategorie ERP lze definovat jako účinný nástroj, který je schopen pokrýt plánování a řízení všech klíčových interních podnikových
procesů, a to na všech úrovních od strategické až po operativu. Systémy jsou vždy vybírány a im- plementovány na míru zákazníka. Proto se s nimi můžeme setkávat
i ve velmi rozdílném rozsahu. Je
to pochopitelné, živnostník bude
mít, pokud se pro systém vůbec rozhodne, naprosto jiné požadavky než obří koncern. ERP samozřej-
mě zohledňují i sortiment, pro který jsou určeny. Pro návrh a úspěšnou implementaci efektivního ERP systému je bezpodmínečně nutná správná analýza klíčových firemních procesů. Jako všechno nové, nejsou často na začátku svého působení systémy ERP obvykle všemi zaměst- nanci kladně přijímány. Po krátkém čase zvykání a využívání se naopak téměř všichni zúčastnění shodují, že nasazený a správně nastavený ERP systém přináší výraznou výhodu před konkurencí. Díky ERP dochází
k výraznému zlepšení informačních procesů a tím i k zefektivnění komu- nikace. Vedení firmy díky ERP zís- kává detailní přehledy o výkonnosti podniku i o obchodních partnerech či právě probíhajících i dřívějších zakázkách velmi efektivním, přehled- ným a především rychlým způsobem. Velký vliv mají ERP i na zjednodu- šení plánování a řízení výroby, a to
včetně speciálních zakázek. O význa- mu ERP svědčí i to, že se jimi zabývají nejenom samostatné subjekty, ale
v nabídce má řídicí systém v podobě Dynamics 365 i společnost Microsoft. Microsoft Dynamics je propojení všech potřebných podnikových apli- kací využívaných pro zákaznickou podporu, obchod a práci v terénu
v jeden celek. Synergie těchto oblas- tí významně zvyšuje produktivitu
a urychluje komunikaci mezi zaměst- nanci i směrem k zákazníkovi.
Budoucnost ERP? Jednoznačně cloud!
Ani pro obaláře samozřejmě nee- xistuje jen jediný ERP SW. Naopak
na trhu je jich celá řada a v současnos- ti dochází i k jeho proměnám. I když se o prvních implementacích na cloud začalo hovořit již zhruba před 10 lety, výhodnost a především potřebnost tohoto způsobu ukázala současná
pandemie covid 19, kdy se lid- stvo ve velmi krátké době muselo přizpůsobit on-line světu, včetně všech souvisejících aspektů. Jed- ním z nejzásadnějších úkolů bylo i co nejrychleji optimalizovat zdroje a přesměrovat je na jiné prioritní úkoly a cíle, jinými slo- vy přizpůsobit všechny firemní procesy novým podmínkám. Velkou výhodou bylo, že posky- tovatelé ERP již byli na kvali- tativně nový způsob používání připraveni a ERP na cloudech začali nabízet již předtím. Tyto systémy ERP se často v od-
borném světě označují jako ERP II, protože byly nejen nově přepsány
do výkonných webových jazyků, ale uživatelům poskytují i řadu dalších chytrých funkcí, kterými se rozšiřují jejich možnosti i výkonnost. V čem jsou však především cloudová řešení lepší? Jedním z největších benefitů je rychlé prvotní spuštění. Zatímco při implementaci a následném uvedení do provozu je obvykle zapotřebí i více odborníků a celé uvedení do provo- zu trvá obvykle řadu dní, spuštění cloudového ERP řešení nevyžaduje zvláštní technické znalosti a trvá
v průměru méně než jeden den. Asi trvalým nejmarkantnějším benefitem však je, že uživatelé mohou pracovat s cloudovými ERP systémy 24/7 odkudkoli na světě, na jakémkoli za- řízení a obvykle dokonce i na jakékoli platformě (Android, MS, iOS). V ne- poslední řadě (i když právě zde řada laiků vyjadřuje ničím nepodložené
DODAVATELÉ / INFORMAČNÍ SYSTÉMY
  S kvalitními informačními systémy řízení o krok před konkurencí
Informační systémy řízení (ERP) jsou na trhu již celou řadu let, a především větší subjekty si asi bez nich svůj „život“ už představit ani neumějí. Tím, že je v řídicím systému zaintegrována většina firemních procesů, týkajících se výroby, ekonomiky, účetnictví, lidských zdrojů, logistiky, skladového hospodářství, správy majetku, distribuce, marketingu i manažerského vyhodnocování, se stávají velmi účinným nástrojem k efektivnímu řízení prakticky všech firemních zdrojů. Od Jany Žižkové.
    34 PACKAGING 1/2022

   32   33   34   35   36