Page 32 - Packaging 1/2022
P. 32

 Společnost BOBST nedávno zahájila pilotní projekt zaměřený na podporu pře- chodu obalového průmys- lu k cirkulární ekonomice. Projekt je součástí iniciati-
vy R-Cycle, meziodvětvového konsor- cia, které pracuje na vývoji globálně použitelného sledovacího standardu na společné datové platformě pro au- tomatické zaznamenávání a ukládání informací relevantních pro recyklaci v rámci hodnotového řetězce výroby flexibilních obalů.
„Náš závazek k dosažení cirkularity je velmi silný a zahrnuje vše – od udrži- telných substrátů a vývoje procesů, přes jejich zušlechtění během tisku a zpra- cování až po konec jejich životnosti,“ říká Nick Copeland, ředitel výzkumu a vývoje Barrier Solutions ve společ- nosti BOBST. „Existuje velký potenciál v recyklovatelnosti nových monomate- riálových obalových řešení, ale musíme podpořit průmysl a překonat problém jejich identifikace v třídicím toku, jinak přijdeme o většinu jejich výhod.“ Současné potíže s tříděním flexibil- ních obalů často vedou k recyklování pouze jejich malé části nebo odesílání velkého množství jinak recyklova-
telného materiálu do spalovny nebo na skládku. Cílem projektu je ukládat výrobní data do tzv. digitálních pro- duktových pasů (DPP) a zpřístupnit tak informace využitelné pro recykla- ci konečných produktů. Tento přístup umožňuje preciznější třídění odpadů a tím i využití kvalitních recyklátů
a podporuje fungující cirkulární ekonomiku.
BOBST provede první zkoušku datového standardu R-Cycle na vaku- ovém metalizéru BOBST EXPERT K5 ve svém výzkumném a vývojovém
centru pro bariérová řešení v Man- chesteru, ve Velké Briánii.
„Iniciativa R-Cycle spojuje témata udržitelnosti, konektivity a digitalizace, což jsou tři ze čtyř pilířů vize společnosti BOBST pro budoucnost flexibilních oba- lů, takže rozsah tohoto projektu doko- nale odpovídá našemu závazku rozvíjet recyklovatelnost flexibilních obalů. Je také významným stavebním kamenem digitalizace pro ještě efektivnější výrobní procesy. Věříme, že je to důležitý krok vpřed k dosažení lepší cirkularity flexi- bilních obalů,“ uzavírá Nick Copeland.
DODAVATELÉ / ZPRACOVATELSKÉ STROJE
  BOBST se připojuje k cirkulární ekonomice
BOBST se připojuje k iniciativě R-Cycle na podporu rozvoje digitálních produktových pasů s cílem uzavřít smyčku v odvětví flexibilních obalů.
     32 PACKAGING 1/2022   30   31   32   33   34