Page 17 - Packaging 1/2022
P. 17

Otom, co by zavedení povinného systému zna- menalo pro spotřebitele, pro obce a pro životní pro- středí hovoří Pavel Bře- zina, předseda Asociace
českého tradičního obchodu a zároveň předseda představenstva Svazu českých a moravských spotřebních družstev, známého pod zkratkou COOP.
Díváte se na téma zálohování z po- hledu malých obchodů, které zastře- šujete, a z pohledu jejich zákazníků. Vidíte na systému povinného záloho- vání PET lahví něco pozitivního? Pozitivních věcí na zálohovém sys- tému je spousta. Pro výrobce nápojů. Není na tom nic pozitivního pro zá- kazníka, není na tom nic pozitivního pro obchodníka, a co je nejsmutnější, není na tom nic pozitivního ani pro ekologii. To je asi zásadní informace.
Co by udělalo povinné zálohování
s tříděním plastů jako takovým? Myslím, že to z toho vyplývá. Lidé budou doma schraňovat zvlášť petky, které budou muset nějakým způ- sobem dopravit zpět do prodejny,
a zvlášť by měli odkládat ostatní plastové obaly, kterých bude logicky méně, budete je mít doma déle a třeba zbytky mléčných výrobků v nich začnou pracovat, zapáchat, pak se obávám, že lidé začnou tyto ostatní plasty házet do směsného komunál- ního odpadu a třídění plastů jako celek zaznamená pokles.
Pokud by byl nějakým způsobem sys- tém povinného zálohování schválen, co by to znamenalo pro spotřebitele? Především doufám, že to nenastane,
a hlavně že to nebude nějakým legis- lativním přílepkem k zákonu, protože
potom bychom se dostali do podobné situace, v jaké je teď Slovensko. Tam systém uzákonili narychlo k 1. 1. 2022 a myslím, že logistika je absolutně nepřipravená, je to doslova tragédie. Ov- šem i v případě, že by bylo uzákonění povinného systému připraveno, dopad na zákazníky by to mělo a očekávám, že by se to dotklo významně i malých výrobců. Jednak v tom, že by se nápoje o zálohu opticky zdražily a tím by ztra- tily atraktivitu, ale především vidím dopady ze samotné podstaty systému, který je pro lidi nekomfortní, ohrožu-
je stávající systém třídění a ve svém důsledku povede k celkovému poklesu třídění plastových obalů, a navíc je nee- kologický a vytváří zbytečnou uhlíko- vou stopu a zátěž pro životní prostředí.
Nesouhlasíte s povinným zálohová- ním, jak tedy vy jako COOP motivujete zákazníky k ekologickému chování? Pro nás je typická lokálnost. Počítá- me si dokonce „cestu chleba“ nebo „cestu piva“, neboli počítáme, jak málo kilometrů urazí výrobek na naši pro- dejnu. Naše pojetí lokálnosti spočívá v tom, že když podporujeme napří-
klad výrobce z Vysočiny, znamená to, že jeho výrobky prodáváme jen
na Vysočině, a nevozíme je přes celou republiku, protože lokální dodavatele máme v každém regionu. Nabízíme doplňkové služby, aby lidé nemu-
seli cestovat do větších měst, třeba
za bankomatem. Když potřebují vy- brat hotovost, mohou to udělat u nás při placení nákupu. Zkrátka dělat věci jednoduše, lokálně. Povinný zálohový systém jde proti téhle logice.
Nezkrácený rozhovor najdete v pod- castu. PODCAST21 otevírá témata spojená s životním prostředím,
s recyklací, zákazem skládkování, cirkulární ekonomikou a ekologic- kými výzvami obecně. Přináší další pohled, často odlišný od toho tzv. mainstreamového nebo mediálně převažujícího. A to je také případ hned prvního podcastu, ve kterém se hovoří o možných důsledcích povin- ného zálohování PET lahví. Podcast najdete v obvyklých podcastových aplikacích, například na Spotify nebo Google Podcasts, nebo na youtube kanálu ČAObH.
EKOLOGIE / PLASTY
  COOP hodnotí systém zálohování PET
Problémem systému zálohování PET lahví, jak jej prosazují velcí hráči, jako je Mattoni nebo Kofola, je ten, že by měl být povinný, a tedy plošný. Rozhovor s Pavlem Březinou, předsedou Asociace českého tradičního obchodu, vede Kateřina Kodadová.
    PACKAGING 1/2022 17














































































   15   16   17   18   19