Page 15 - Packaging 1/2022
P. 15

EKOLOGIE / PLASTY
   
 
   
      
    
   
 
  
 
   
  
 
  

   
   
 
  
 
      
 ti a tím dochází k posílení základů cirkulární ekonomiky. Zjednodušeně řečeno, nejlépe je vyrábět obal z ma- teriálů, které se po recyklaci mohou opět vrátit do původní výroby. Samo- zřejmostí je energeticko-ekonomická optimalizace v celém životním cyklu.
Plasty jako littering jsou obřím problémem
I když je vždy nutné řešit u jakéhokoli materiálu celý jeho životní cyklus,
a v jeho průběhu veškeré dopady
na životní prostředí, v souvislosti
s plastovými obaly je asi největším
a zároveň nejviditelnějším problé- mem jeho likvidace, recyklace či zno- vu použití. A to se bohužel týká i plas- tů, se kterými po stránce recyklace
a následného využití by v podstatě žádné problémy nebyly (např. PET). Pokud se podíváme na tuto problema- tiku z globálního hlediska je velkým problémem odpad především v mno- ha asijských a afrických zemích, to bohužel nemluvíme o řízených sklád- kách, ale o naprosto šíleném množ- ství tun litteringu (volně odhazovaný odpad), který končí jak na pevnině, tak i ve světových oceánech. Často se hovoří o problematice dlouhodobého rozkladu, který může u některých typů plastových obalů trvat i několik stovek let. Méně často se bohužel zdů- razňuje, že i když dojde k rozložení (nebo částečnému rozkladu) plasto- vého sáčku v moři, vznikají při tomto procesu chemické látky, které mohou pozřít ryby, které pak končí na našem talíři. Již před pěti lety byla na Světo- vém ekonomickém fóru zveřejněna zpráva týkající se výzkumu nadace bývalé jachtařky Ellen MacArthurové, která uvádí, že do roku 2050 bude
v oceánu více plastových odpadů než ryb, pokud urychleně nepřijmeme
protiopatření. Podle této zprávy došlo od roku 1964 k dvacetinásobnému zvýšení výroby plastů a předpoklá- dá se, že v příštích 20 letech se toto číslo opět zdvojnásobí a do roku 2050 téměř zčtyřnásobí. Po plastech je
od počátku jejich výroby v průmys- lu poptávka, na druhou stranu, jak tato alarmující zpráva, která se stala základem pro řadu iniciativ různých brandů i menších producentů, pouze cca 15 % plastů se účinně recykluje, zatímco 40 % končí na skládkách
a další třetina v ekosystémech, tedy např. ve světových oceánech.
Velké brandy a jejich nový pohled na potravinářské obaly
Mezi ty, kteří se připojili k iniciativě, která vzešla z výše uvedené zprávy, kde se producent zavazuje, že do roku 2025 bude možné opětovně využívat, recyklovat nebo kompostovat veškeré své plastové obaly, byla i společnost Unilever. Tato iniciativa se společně
s dalšími udržitelnými aktivitami stala součástí „Plánu udržitelného rozvoje společnosti Unilever“ (Uni- lever Sustainable Living Plan). Vedle cirkulárního využití plastů jde však společnost i cestou alternativního vý- voje nových typů obalů. Jednou z no- vinek minulého roku byl například prototyp vůbec první láhve na prací prášek na bázi papíru. Obal je určen pro značku prádelen OMO (známou svými brandy Persil, Skip a Breeze). Buničina k výrobě je získávaná udr- žitelným způsobem a určená k recyk- laci jako papírový odpad. Láhve jsou uvnitř opatřeny speciálním nátěrem, který odpuzuje vodu, což umožňuje papírovému obalovému materiálu po- jmout tekuté produkty, jako jsou prací prostředky, šampony a kondicionéry, které obsahují povrchově aktivní lát-
 






























































   13   14   15   16   17