Page 14 - Packaging 1/2022
P. 14

Jak byly syntetické hmoty
na začátku svého vstupu
do průmyslové výroby vítány, tak jsou nyní naopak zatraco- vány. Bohužel především mezi nepoučenou laickou veřejnos-
tí. Ano, jedním z hlavních důvo- dů různých plastových antikam- paní je nedostatek informací anebo
naopak přespříliš různých protichůd- ných „znalostí“, který dnešní spotře- bitel získává velmi snadno a často bez ověření jakýchkoli zdrojů především z internetových médií.
Řada producentů potravin, drogerie, kosmetiky i dalšího sortimentu si je naopak velmi dobře vědoma nejenom mínusů, ale i plusů, které s sebou po- někud rozsáhlejší výroba plastových obalů nese. Mixem znalostí optimál-
ního využití plastů, společenským klimatem s akcentem na udržitelnost, legislativními tlaky a všemocnou ekonomikou se stále častěji setkává- me s proměnou pohledu na tento typ obalů. Trendů lze vystopovat hned několik.
Pokračujícím trendem je snižování spotřeby materiálu, případně sni- žování vrstev a náhrada kompozit- ních materiálů za monomateriálové varianty. V případech, kdy kvůli bariérovým vlastnostem obalu nelze jít cestou jednoho materiálu, se hledají cesty, jejichž cílem je vývoj cirkulárních typů recyklačních technologií. Že se tímto způsobem dá využít materiál, například u vícevrst- vých flexibilních obalů, prezentovala před časem společnost Toyo Ink SC
Holdings ve spolupráci s ITOCHU Corporation. Technologie je založena na nanášení odbarvovacího nátěro- vého prostředku na vrstvu plastové fólie, kdy při tomto procesu záro-
veň dochází i k delaminaci lepidla.
Po použití je obalový odpad podroben zásaditému ošetření, při kterém se
z fóliového substrátu uvolní případný povlak, lepidlo i mezivrstvy tisku. Vý- sledkem je získání vysoce kvalitního plastového materiálu, který lze poté znovu použít k vytvoření nových produktů. V Japonsku se v součas-
né době dokončuje pilotní závod založený na tomto procesu regenerace plastů, řešení bude využitelné jak pro výrobce potravin, tak i dalšího zboží denní potřeby.
Dalším trendem je hledání materiálo- vých alternativních zdrojů. V těchto případech se velmi často setkáváme, že plastový obal je buď nahrazen oba- lem z jiného stávajícího konvenčního substrátu (například papírem) nebo může docházet i k vývoji nového ma- teriálového řešení, např. na bázi bio- plastů (pochopitelně nikoli na oxo, ale biodegradabilním základu). Ovšem všechno pro, má i své proti, jinými slovy i ve výrobě obalů z bioplastů funguje zákon akce i reakce. A hlav- ním negativem zůstává, že bioplasty jsou v současnosti drahé na výrobu
a rovněž následné recyklační systémy nejsou obvykle příliš efektivní. Řada iniciativ, jak výrobců produktů, tak
i samotných obalářů v současnosti vychází ze společenské zodpovědnos-
EKOLOGIE / PLASTY
  Proměna plastových obalů začala...
Kolem plastů se již před pár lety rozpoutala řada někdy až hysterických kampaní. Doba pod taktovkou covidu nám naopak ukázala, že úplně se obejít bez plastů nejde a že jsou naopak často velmi efektivním
a hygienickým řešením. A konečně zvolna začíná docházet k postupnému vybalancování problému. Zbavit se úplně plastů bychom se
z nejrůznějších důvodů neměli, jejich rozumnou eliminací však můžeme přispět ke zlepšení enviromentálních podmínek našeho života.
Do problematiky nás zasvěcuje Jana Žižková.
    14 PACKAGING 1/2022
   12   13   14   15   16