Page 62 - Packaging 6/2021
P. 62

MANAGEMENT / ZAMĚSTNANOST
  Nedostatek zaměstnanců roste
Společnost ManpowerGroup zveřejnila výsledky průzkumu „Nedostatek zaměstnanců s potřebným profilem pro čtvrté čtvrtletí 2021“, který se zaměřuje na to, jak je pro zaměstnavatele náročné obsadit volná pracovní místa, na které konkrétní překážky narážejí a jaké strategie používají k jejich překonávání.
 Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika, říká: „Po celém světě i v ČR pozorujeme nebýva- lý náborový optimizmus firem. Takovéto rychlé oživení a tempo
náboru zaměstnanců je nesrovna- telné s poslední hospodářskou krizí.
Boj o talenty se zostřuje a zaměstnavate- lé začínají více reagovat na to, co zaměst- nanci chtějí – větší flexibilitu, vyšší mzdu a rozvoj dovedností. Až jednou provždy uzavřeme kapitolu covid, digitalizace tu s námi zůstane. Podpora lidí při rekva- lifikaci a zvyšování kvalifikace zůstává jednou z největších výzev naší doby.“
Zaměstnavatelé v ČR mají problémy s obsazováním pracovních míst kvůli nedostatku zaměstnanců
s potřebným profilem
62 % zaměstnavatelů v ČR nemůže dlouhodobě najít dostatek vhodných uchazečů. Oproti tomu 36 % jich hlásí, že s obsazením volných pracov- ních pozic nemají problémy a 2 % si nejsou jisti. Jedná se o jeden z největ- ších podílů od roku 2009, kdy Manpo- werGroup začal měřit nedostatek lidí s potřebným profilem u zaměstnava- telů. Nejvíce se s nedostatkem talentů potýkají středně velcí zaměstnavatelé (50–250 zaměstnanců) – 73 % jich hlásí, že nemohou dlouhodobě najít dostatek vhodných uchazečů, u vel- kých firem (nad 250 zaměstnanců)
to je 65 %. U malých podniků (10 až 49 zaměstnanců) se s nedostatkem talentů setkává 57 %, zatímco u firem s méně než 10 zaměstnanci je to 63 %.
Řešení nedostatku talentů
Tréninky, školení a další rozvoj
Mezinárodní srovnání: Nedostatek talentů dosahuje celosvětového maxima
Globální průměr dosahuje rekordní úrovně za celou historii průzkumu od roku 2006 – 69 % firem se potýká s nedostatkem talentů, což je dáno zejména technologickou revolucí
a měnící se strukturou pozic a nový- mi potřebami dovedností na všech úrovních. Tyto trendy ještě urych- lila a zvýraznila pandemie covidu. Největší nedostatek pracovníků
s potřebnými dovednostmi je v Indii (89 %), Rumunsku a Singapuru (84 %), Bulharsku (81 %) a ve Francii (79 %). Naopak nejmenší potíže zaznamenala Čína (15 %), Kolumbie (20 %), Panama (29 %), Kostarika (34 %) a Peru (35 %).
Jak české firmy řeší nedostatek talentů
54 % společností se snaží čelit nedo- statku talentů rozvojem zaměstnanců
(reskilling, upskilling). Dalším důle- žitým trendem je zavedení flexibilní pracovní doby, prostřednictvím které se firmy snaží čím dál více přizpůso- bit požadavkům svých zaměstnanců (41 %). Nabídku různých zaměstna- neckých výhod a nefinančních bene- fitů nabízí 41 % firem. Téměř třetina firem (29 %) snižuje své požadavky týkající se vzdělání nebo zkušeností na danou pracovní pozici. Navyšo- váním mezd zkouší čelit nedostatků talentů 28 % zaměstnavatelů. Flexi- bilitu v podobě volby, odkud bude zaměstnanec pracovat, nabízí 17 % firem.
Překážky, se kterými se firmy při zvyšování kvalifikace potýkají Největší překážkou, se kterou se čeští zaměstnavatelé při snaze zavedení tréninkových programů potýkají,
je nedostatek financí (23 %) a času (18 %). S neochotou zavádět progra-
     62 PACKAGING 6/2021

   60   61   62   63   64