Page 60 - Packaging 6/2021
P. 60

Vrámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro čtvrté čtvrtletí 2021 byla všem účastníkům vybraného reprezen- tativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměst- nanců ve vaší společnosti v následují- cím čtvrtletí do konce prosince 2021 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“ ManpowerGroup má pro Českou republiku k dispozici i sezónně očiš- těná data SAD (jelikož průzkum v ČR se provádí již více než pět let), která eliminují dopad sezonních výkyvů
v datech týkajících se náborových aktivit. Tisková zpráva uvádí všechna data sezonně neočištěná. Zaměstnavatelé v České republi-
ce hlásí pro čtvrté čtvrtletí 2021 optimistické náborové plány. 16 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu zaměstnanců, 6 % předpovídá jejich snížení a 77 % zaměstnavatelů ne- předpokládá žádné změny. Na zákla- dě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro čtvrté čtvrtletí 2021 hodnotu +10 %. „Většina sektorů plánuje v závěru roku nabírat podobně vysokým tempem,
jako tomu bylo v roce 2018. Aktuálně je rekordní počet neobsazených pracovních míst v historii. Pandemie ale zmrazila trh práce a ten se oživuje jen velmi pomalu.
Lidé nechtějí dobrovolně měnit zaměst- nání a jít do nejistoty. To se projevuje především u nekvalifikovaných pracovních míst ve výrobě a logistice. Najít větší množství dělníků nebo skladníků je po- dobně náročné, jako nábor programátorů. Tvrdým oříškem nadále zůstává nábor zaměstnanců s technickým vzděláním všech úrovní od řemeslníků po strojní
a IT inženýry. Extrémně náročné je pro zaměstnavatele nalákat zpět zaměstnance do gastronomie, ubytování a osobních slu- žeb. Ti si většinou našli uplatnění v jiných oborech a z obavy z dalších vln pandemie se nechtějí vrátit do oborů, které byly
v pandemii uzavřené,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka Manpo- werGroup Česká republika.
Porovnání podle odvětví
Zaměstnavatelé ve všech sedmi od- větvích předpokládají pro nadcházejí- cí čtvrtletí navyšování počtu zaměst- nanců. Nejsilnější náborové prostředí hlásí odvětví Zpracovatelský průmy- sl, který je zároveň největším českým zaměstnavatelem. V tomto sektoru bude 28 % nabírat a 6 % propouštět
a Čistý index je tak +22 %. Zaměst- navatelé ve Stavebnictví hlásí vysoký optimismus s Indexem +18 % (20 % nabírá a 2 % propouští) a Ubytování a stravování +13 % (19 % nabírá a 6 % propouští). Odvětví Velkoobchod
a maloobchod vykazuje Index +9, ná- sledované odvětvími Finance, pojiště-
ní, nemovitosti a další služby podni- kům a Ostatní služby (Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání, kultura, osobní služby, doprava, skladování
a komunikace) s Indexem +6 %. Zaměstnavatelé v odvětví Ostatní výroba (Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody; Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov; Těžba nerostných surovin) očekávají mírně optimistické náborové plány s Indexem +1 %.
Porovnání organizací podle velikosti
Zaměstnavatelé ve všech čtyřech kategoriích očekávají v příštím čtvrtletí zvyšování počtu zaměstnan- ců. Nejsilnější náborové plány hlásí velké organizace nad 250 zaměst- nanců s Indexem +21 % (26 % nabírá a 5 % propouští). Střední organizace
s 50–250 zaměstnanci vykazují optimistický Index +9 % (18 % nabírá a 9 % propouští). Malé organizace vy- kazují Index +8 % a mikro organizace Index+3%.
Regionální srovnání v rámci ČR
Zaměstnavatelé ve všech třech regi- onech jsou optimističtí, nejvíce pak
v Praze s Indexem +17 % (21% nabírá a 4 % propouští), Index na Moravě
a ve Slezsku stejně jako v Čechách dosahuje hodnoty +7 %. V porovná- ní s předchozím čtvrtletím Index
v Praze posílil o 8 procentních bodů
MANAGEMENT / ZAMĚSTNANOST
  Firmy hledají zaměstnance,
ale moc se jim to nedaří
Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“ pro čtvrté čtvrtletí roku 2021.
    60 PACKAGING 6/2021
Index trhu práce v ČR podle velikosti organizace
   58   59   60   61   62