Page 10 - Packaging 6/2021
P. 10

Personalizovaný marke- ting je jedním ze způso- bů, jak přilákat zákaz- níky ke značce, protože spotřebitelé milují něco, co je pro ně osobní a je-
dinečné. O tom, že personalizované obaly jsou trendy záležitostí, asi není potřeba nějak zvláště diskutovat. Cílem personalizace může být zvý- šení loajality ke značce, zaujetí určité cílové skupiny zákazníků či nějaký typ formy propojení se zákazníky. Další přidanou hodnotou je odlišení od konkurence, upoutání pozornosti a zvýšení prodeje. Řada producentů se jí však stále tak trochu bojí, přede- vším z hlediska ekonomické návrat- nosti. Z řady současných průzkumů je však patrné, že společnost, kde zvláště u mladší generace hraje ego velkou roli, je ochotna si za produkt
v personalizovaném obalu i připlatit. Což je pro výrobce jak produktů, tak potažmo i pro producenty obalů či etiket dobrá zpráva. Ovšem perso- nalizovaný obal již pro náročného klienta není jen o textu, jako tomu bylo v začátcích využívání persona- lizace v packagingu, ale i o grafice
ve spojení s dalším marketingovým zapojením, včetně možnosti sdílení přes sociální sítě atd. Toto multispoje- ní poprvé ve větším měřítku předved- ly ve svých kampaní značky KitKat
a Oreo již téměř před čtyřmi lety, kdy ve spojení s digitálním tiskem HP Indigo a využití web2print portálů, si mohl zákazník svůj obal navrhnout či upravit sám podle svých představ. Ostatně tento přístup propojení per- sonalizovaného obalu s virtuálním světem internetu se ukazuje z hle- diska marketingové podpory značky
stále jako jeden z nejúčinnějších. Personalizace však nemůže být bez- účelnou záležitostí. Velmi efektivní je i zapojení příslušného příběhu, který se značkou či produktem buď přímo konkrétně, nebo podprahově souvisí. Chytří marketéři totiž dobře vědí, že lidé mají vztah k příběhům stejný jako k samotným značkám. Když společnost prezentuje prostřed- nictvím obalu příběh, se kterým se spotřebitel může ztotožnit na indivi- duální, tedy personalizované úrovni, šité přímo na míru jemu a jeho cílové skupině, produkt se stává pro něho nejenom o to důvěryhodnějším, ale
i neodolatelným.
Dárek v personalizovaném obalu dává najevo, že někomu na vás záleží
Dnešní svět je zvláštní v tom, že díky sociálním sítím můžeme mít stovky i tisíce kontaktů, kterým můžeme říkat „přátelé“. Na druhou stranu si je však lidské povědomí stále vědomo, že skutečných přátel máme v životě jen pár, a i když jsou zapojeni v na- šich kontaktech na sociálních sítích, často u nich stejně upřednostňujeme stále kontakt osobní. Podobně je tomu i u přání, dárků apod. Sku- tečně svědčí o osobním přístupu hromadné přání se stejným textem rozeslaný všem svým kontaktům? Všichni upřednostňujeme, abychom byli oslovováni kvůli sobě samým, tedy jedinečným způsobem a tento způsob preferujeme i v rovině dárků. To si je vědom i personalizovaný
OBALY / PERSONALIZACE
  Personalizace je trendy.
Ano či ne?
Od dob, kdy Coca-Cola ve velkém představila personalizaci v podobě dnes již ikonických etiket se jmény, uplynulo již téměř neuvěřitelných osm let. Personalizace na obalech je tak trochu zvláštní fenomén, stojí o ni spotřebitelé, možnosti personalizovaných obalů díky novým technologiím stoupají, ve světě se více a více zabydluje, jen u nás se jí výrobci věnují zatím spíše sporadičtěji. Dobrá zpráva pro všechny zúčastněné je, že trh si ji postupně vynucuje. Osvětu do této oblasti přináší Jana Žižková.
    10 PACKAGING 6/2021

   8   9   10   11   12