Page 65 - Packaging 5/2021
P. 65

HISTORIE / TISK
     Pamětní deska v Rytířské ulici v Praze
Tiskovou formou je kamenná deska, ně- kdy i přes 10 cm silná. Často se slepuje ze dvou druhů kamene. Principem je kresba mastnou křídou či inkoustem na desku z vyhlazeného solenhofen- ského vápence a nepokreslená místa preparovat tak, aby dobře přijímala vodu. Na mastné kresbě dobře ulpívá barva, kámen mimo kresbu se vlhčí. Senefelderovy pokusy konané v letech 1798–1799 mu přinesly zcela nový poznatek. Partie potřené na povrchu vápence roztokem arabské gumy za pří- tomnosti kyseliny dusičné přijímají dobře vodu, avšak mastnou tiskovou barvu odpuzují, a tudíž netisknou.
A tady je jádro úspěšného objevu!
Jako první si uvědomil, že kámen nepreparuje ani lučavka, ani arabská klovatina, nýbrž kyselina metaarabino- vá, vznikající chemickou reakcí obou látek s vápencem. Kyselina narušuje povrchové póry kamene a uhličitan vápenatý přitom mění na hygrosko- pický a mastnotu odpuzující dusičnan vápenatý. Když povrch kamene naválel barvou po celé ploše, barva ulpěla jen na mastných místech kresby.
Krásné tisky v běhu století
„Přeji si, aby můj vynález v brzku
po celém světě se rozšířil, lidstvu prospěl k zušlechtění, nikdy však nebyl zneužit
k něčemu zlému! Pak budiž žehnáno té hodině, ve které jsem svůj vynález učinil.“ (Cesty k malířskému umění 1923) Toto jasnozřivé přání Aloise Senefel-
Jiří Suchý tvoří litografii (Foto: Zdeněk Lhoták) dera příštím staletím se přinejmenším
v první části vyplnilo beze zbytku, dru- hou část ponechme diskusi. Jisté je, že celý kulturní svět věnoval a jistě nadále bude věnovat jak geniálnímu objevu, tak jeho odkazu velkou pozornost. „Nález lithografie vyniká čestně mezi znamenitými nálezy našeho věku, jež zasáhly hluboko do života. V mnoha odvětvích písemnictví a umění, z ní vzešel požitek převeliký a přerozmanitý uměním i naukám, živnostem, obchodu, přepychu a módě, a jí konečně dostalo se tisícům lidí živnosti vydatné. Konečně sama osobnost nálezcova dojímá nás nemálo a klopotný
život jeho, zápas to téměř ustavičný ducha vznešeného s nepřízní poměrů, vedený nezmořitelnou trpělivostí a vytrvalostí, velkým důmyslem a nalezavostí, vzbuzuje v nás nejživější soustrast.“ (Úvod do dě- jin nálezův 1872)
Skvělými litografiemi se chlubí všechny světové galerie a muzea. Nádherné plakáty Henri de Tou- lous-Lautreca z prostředí kabaretu Moulin Rouge lze spatřit v proslulé pařížské galerii impresionismu mu- zeu d´Orsay. Nebo je nutné připome- nout, jak těsně před koncem 19. století ovlivnil tvorbu secesního plakátu
  Litografická dílna v Říční ulici na Malé Straně – zprava Matěj Bouda, ak. mal. Martin Bouda, Štěpán Keprta (Foto: Zdeněk Lhoták)
PACKAGING 5/2021 65
   63   64   65   66   67