Page 55 - Packaging 5/2021
P. 55

KONFERENCE / DIGITALIZACE
  
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
      
  v digitální transformaci. Během příš- tích pěti let plánuje společnost vydat více než 300 řešení služeb na míru, zavést více než 200 standardů
a vytvořit více než 800 partnerských řešení služeb.
Společnost China Oil & Gas Pipeline Network Corporation (PipeChina), která byla založena v roce 2019, spolupracuje od svého založení se společností Huawei na jejich cestě
k digitální transformaci a snaží se díky digitalizaci vyniknout. Liou Čung-jün, zástupce generálního ředitele společnosti PipeChina, uvedl: „Digitální transformace je složitý, syste- matický a dlouhodobý proces. Digitální platformy a data jsou klíčem k digitali- zaci společnosti PipeChina a také zákla- dem pro přechod na digitální technologie. Společnost PipeChina bude i nadále spolupracovat se společností Huawei
na digitální transformaci s cílem dosáh- nout úspěchu založeného na sdílených zdrojích, standardizované architektuře, konvergovaných datech, schopnostech jako službě a aplikacích na míru.“
Vývoj partnerského systému: Spo- lečnost Huawei bude komplexně mo- dernizovat partnerský systém s cílem zajistit společný úspěch a jeho další fungování jako pevného základu pro rozvoj kompetenčních partnerů. Digital China Group je jedním ze strategických partnerů Huawei po ce- lém světě. O zkušenosti a výsledky spolupráce se společností v oblasti digitální transformace se podělil
Kuo Wej, předseda představenstva
a generální ředitel společnosti Digital China: „V dnešním digitálním světě
je posláním společnosti Digital China vybudovat cloudově orientovaný „Meta- Verse“ s využitím nové infrastruktury, cloudových technologií a sítí. To určí bu- doucnost celé společnosti. Digital China chce spolupracovat se společností Huawei a dalšími partnery z ekosystému s cílem zajistit přechod na digitální technologie, umožnit digitální transformaci průmys- lových odvětví, společně inovovat a uspět v budoucnosti.“
Jedenáct řešení založených
na scénářích pro přechod
na digitální technologie
Společnost Huawei na této akci před- stavila 11 inovativních řešení založe- ných na scénářích, která se zaměřují na pět odvětví v rámci zkoumání ino-
vací v oblasti digitální transformace. Jedná se o veřejné služby, energetiku, finance, dopravu a výrobu.
Ve veřejném sektoru byla představena tři klíčová řešení v rámci programu City Intelligent Twins, a sice: Jednot- ná správa měst v jedné síti, Asisto- vaná provozní služba a Zabezpečení se zákazem důvěry zařízení v rám- ci sítě. Neustále pomáhá vládám transformovat jejich administrativní procesy a umožňuje budovat nový typ chytrého města, které je pohodlnější, inovativnější, humánnější, odolnější
a ekologičtější.
V odvětví energetiky pomáhají řešení pro inteligentní elektrárny a inte- ligentní plynové stanice hráčům
v oboru energetiky dosáhnout kvalit- ního rozvoje a vybudovat ekologický, nízkouhlíkový, bezpečný a efektivní inteligentní energetický systém s nu- lovými emisemi uhlíku.
Ve finančním sektoru pomohou mobilní platby a řešení Digital CORE transformovat finanční instituce
na lepší digitální společnosti, založe- né na ekosystému. Přispějí k vybu- dování plně propojeného, inteligent- ního a ekosystémového finančního sektoru.
V oblasti dopravy budou moderni- zovaná řešení Chytré letiště, Chytré řízení letového provozu a Komplexní doprava nadále umožňovat pohodlné cestování a bezproblémovou logistiku a podporovat zákazníky v digitální transformaci.
A konečně v oblasti výroby má řešení Inteligentní výrobce automobilů zlep- šit efektivitu a zkušenosti a zároveň usnadnit inovace.
Společnost Huawei dlouhodobě spolupracuje s partnery a zákazní-
ky po celém světě v různých fázích digitálního vývoje a využívá pokroči- lé schopnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií a dlou- holeté zkušenosti v oboru s cílem plně podpořit jejich digitální transfor- maci. Společnost Huawei bude jako vždy pomáhat zákazníkům zvyšovat jejich jedinečnou hodnotu a posilovat tak jejich silné postavení.
Pro další informace se obraťte na náš místní tým nebo se podívejte na stránkách https://www.huawei.com/ en/events/huaweiconnect
Kontaktní email: Ťiang Mao-jüan, jiangmaoyuan1@huawei.com   53   54   55   56   57