Page 54 - Packaging 5/2021
P. 54

Společnost Huawei pořádala on-line konferenci Hua- wei Connect 2021 v době od 23. září do 31. října. Tématem letošního roční- ku bylo „Dive into Digital“,
neboli ponoření se do digitalizace. Konference se zabývala praktickým využitím technologií, jako je cloud, umělá inteligence a sítě 5G, ve všech odvětvích, a tím, jak mohou různé podniky zefektivnit svou činnost, nabízet širší škálu služeb a nakonec i zvýšit svou odolnost na cestě k hos- podářskému oživení.
Během akce společnost Huawei představila 11 inovativních řešení za- ložených na scénářích pro zákazníky z oblasti veřejných služeb, dopravy, financí, energetiky a výroby. Neustá- lou spoluprací s partnery se společ- nost Huawei snaží plnit požadavky zákazníků v různých fázích digitální transformace, řešit výzvy, využívat nové příležitosti k transformaci a vy- tvářet hodnoty pro dané odvětví.
Pcheng Čung-jang řekl: „Společnost Huawei se bude i nadále věnovat digitálním technologiím – se zaměřením na scénáře, modely a partnery – s cílem pomoci zákazníkům uspět na jejich cestě k digitální transformaci. Integru- jeme ICT s reálnými scénáři a procesy
a vyvíjíme nový model poradenství, integrace a provozní podpory. Naším cí- lem je plně porozumět potřebám a vizím našich zákazníků a následně je proměnit ve skutečnost. Podporujeme partnery, aby se z úlohy distribučních kanálů
stali kompetenčními partnery a usilovali o vybudování partnerského systému, který roste, inovuje a vítězí společně se společností Huawei.“
Ponoření se do digitálních technologií – zaměření na scénáře, modely a partnery
Přechod do digitálního světa je opakující se proces. Vzhledem k tomu, že se digitální transformace stala kon- sensem v odvětví, pozornost se pře- sunula od otázky, zda digitalizovat
či nikoli, k otázce, jak digitalizovat. Společnost Huawei se snaží pomáhat zákazníkům z řad podniků inovovat modely, zvyšovat kvalitu a efektivitu, nabývat zkušenosti a posilovat odol- nost, a proto zdůraznila tři hlavní oblasti, na které se zaměřuje při přechodu do digitálního světa.
Digitalizace scénářů: Huawei se domnívá, že klíč k další integraci ICT a podnikových procesů spočívá v ná- sledujících třech aspektech: od po- mocného systému k základnímu/ výrobnímu systému, od kokpitu ve- dení k detailům provozních scénářů a od digitalizace jedné oblasti ke kom- plexní digitalizaci všech scénářů. Společnost neustále sbírá zkušenosti s různými scénáři a prohlubuje své znalosti v každém z nich, a proto je schopna řešit klíčové obchodní pro- blémy v daném odvětví.
Od roku 2016 společnost Huawei prosazuje všestrannou strategii digi- tální transformace tím, že digitalizaci zavádí v rámci společnosti samotné. Tchao Ťing-wen, člen představenstva a ředitel informačních technologií společnosti Huawei, uvedl: „Aby podniky dosáhly digitální transformace, musejí jako základ vyvinout digitální platformu a zaměřit se na restrukturali- zaci podnikání s cílem podpořit úspěch své hlavní činnosti. Společnost Huawei vytvořila platformu Horiz pro digitální podporu na základě vlastních trans- formačních zkušeností. Tato otevřená platforma pomůže podnikům z různých odvětví dosáhnout digitalizace a posílit globální konkurenceschopnost.“
Transformace modelu: Společnost Huawei zavádí nový model poraden- ství, integrace a provozní podpory
s cílem pomoci zákazníkům uspět
KONFERENCE / DIGITALIZACE
  Huawei Connect 2021
Na konferenci Huawei Connect 2021 přednesl Pcheng Čung-jang, člen představenstva společnosti Huawei a prezident Enterprise Business Group, hlavní projev na téma „Ponoření do digitálních technologií pro lepší budoucnost“, v němž navrhl tři hlavní oblasti, které se týkají vize a budoucnosti digitální transformace průmyslu. Jedná se o scénář, modely a ekosystém.
    54 PACKAGING 5/2021


   52   53   54   55   56