Page 63 - Packaging 4/2021
P. 63

Jaroslava Rezlerová, generální ře- ditelka ManpowerGroup Česká re- publika, říká: „Historická zkušenost ukazuje, že po překonání krize chtějí lidé změnu, hledají nové příležitosti růstu, snaží se nově nastavit pracovní
a osobní život, chtějí dostatečně vysokou mzdu a mění své priority. Je důležité zamě- řit se na retenci zaměstnanců, protože nábor
nového zaměstnance je o 25 % nákladnější než udržení si stávajících pracovníků.“
Nedostatek pracovníků v České republice je na rekordní úrovni
65 % českých zaměstnavatelů uvádí, že mají potíže s náborem nových zaměst- nanců. Pouze 25 % jich hlásí, že s obsa- zením volných pracovních pozic nemají problémy a 10 % si není jisté. Jedná
se o největší podíl od roku 2009, kdy ManpowerGroup začal měřit potřebu lidí s nutným profilem u zaměstnavatelů. Nejvíce se s nedostatkem talentů potýkají středně velcí zaměstnavatelé (50–250 zaměstnanců) – 73 % jich hlásí, že nemo- hou dlouhodobě najít dostatek vhodných uchazečů, u velkých firem (nad 250 za- městnanců) to je 65 %. U malých podniků (10 až 49 zaměstnanců) se s nedostatkem talentů setkává 57 %, zatímco u firem
s méně než 10 zaměstnanci je to 63 %.
Mezinárodní srovnání
Globální průměr dosahuje rekordní úrov- ně za celou historii průzkumu od roku 2006 – 69 % firem se potýká s nedostat- kem talentů, což je dáno zejména techno- logickou revolucí a měnící se strukturou pozic a novými potřebami dovedností
na všech úrovních. Největší potíže mají evropští zaměstnavatelé. Největší nedo- statek pracovníků s potřebnými doved- nostmi je ve Francii (88 %), Rumunsku (86 %), Švýcarsku (83 %), Belgii (83 %)
a Turecku (83 %). Nejmenší nedostatek talentů zaznamenala Čína (28 %), USA (32 %), Indie (43 %) a Jihoafrická republi- ka (46 %).
Pozice, které je nejobtížnější obsadit
Nejhůře obsaditelné profily zaměstnanců byly rozděleny do osmi základních skupin a jsou seřazeny podle podílu firem, které uvádí problémy s obsazením těchto pozic: 1. Doprava a logistika (36 %)
2. Výroba (31%)
3.IT(9%)
4. Prodej a marketing (8 %)
5. Administrativní podpora (6 %) 6. Styk se zákazníky (5 %) 7.HR(2%)
8. Ostatní (7 %)
Na trhu je především nedostatek lidí s tech- nickým vzděláním všech úrovní. Mezi nejhůře obsaditelnými pozicemi jsou jak vysoce kvalifikovaní inženýři, IT specia- listé a lékaři, tak i certifikovaní specialisté, jako svářeči, technici, mechanici, řidiči nebo účetní. Podle J. Rezlerové „se bude
v budoucnu stále méně vyžadovat ukončené vysokoškolské vzdělání a důraz se bude pře- souvat na specifickou kvalifikaci a certifikaci. Středně odborné pracovní pozice tohoto typu představují 40 % všech pracovních míst v rámci zemí OECD a poptávka po nich nadále roste.
V digitální době si zaměstnání nebude vždy žádat vysokoškolský titul, ale bude výrazně záviset na neustálém rozvoji dovedností.
I nejtradičnější pracovní pozice se mění spolu s novými technologiemi.“
Stávajícím trendem na trhu práce je rostoucí nedostatek vhodných pracovníků i na nekvalifikovaná pracovní místa, jako jsou například montážní dělníci, skladníci nebo opět po pandemii personál v ubytová- ní a stravování. „Nedostatek vhodných talentů snižuje schopnost firem vyhovět zákazníkům, musejí prodlužovat dodací lhůty jejich zboží
a služeb a zároveň se snižuje jejich produktivita a konkurenceschopnost,“ říká J. Rezlerová.
Rostoucí význam měkkých dovedností
Podle Jaroslavy Rezlerové „došlo v roce 2020 k největší proměně trhu práce a nejzásadnější změně požadovaných dovedností od druhé
světové války. Poptávku po některých doved- nostech ovlivnila pandemie pouze dočasně, ale většinu dlouhodobých strukturálních změn spíše urychlila, jako je klesající zájem lidí
o práci ve výrobě, rychlost zavádění robotizace a softwarové automatizace, a nutnost rychlé re- kvalifikace velkého počtu zaměstnanců. To vše ještě zvýšilo důraz firem na měkké dovednosti zaměstnanců.“
V době rychlých změn a velké nejistoty organizacím podle průzkumu nejčastěji chybí u zaměstnanců tyto dovednosti: 1. Odpovědnost, spolehlivost
a disciplína(48 %)
2. Odolnost, schopnost zvládat stres,
a přizpůsobivost (26 %)
3. Iniciativa (23 %)
4. Logické myšlení a schopnost řešit
problémy (23 %)
5. Učenlivost a zvídavost (22 %)
6. Spolupráce a týmová práce (22 %)
7. Kritické a analytické myšlení (20 %) 8. Kreativita a originalita (19 %)
9. Leadership a sociální vliv (18 %)
Příležitost pro novou a lepší realitu: co by měli mít zaměstnavatelé na paměti
„V současném technologickém světě se poža- dované dovednosti zaměstnanců mění rychleji než kdy dříve. Zaměstnavatelé musejí lépe přizpůsobit své požadavky nabídce, ale musejí rovněž lépe naplňovat potřeby a očekávání pracovníků, kteří jsou stále žádanější. V kon- kurenci všech ostatních zaměstnavatelů musejí přitáhnout, zaujmout, udržet a rozvíjet si ty nejlepší talenty. Z výzkumu vyplývá, že přístup zaměstnavatelů musí být zaměřený prioritně na zaměstnance, že je třeba vytvořit takový svět práce, který povede jak k dosahování cílů organizací, tak bude vyhovovat i zaměstnan- cům. Lidé a firmy potřebují silné vedení, trans- parentní a pravidelnou komunikaci, kulturu, která umožňuje kombinovat práci na dálku
a na pracovišti, a podporovat osobní pocit po- hody a spokojenosti. Využijme této příležitosti k návratu do práce budoucnosti a k vytvoření nových příležitostí pro většinu, nikoli jen pro menšinu,“ říká Jaroslava Rezlerová.
PRŮZKUM / ZAMĚSTNANOST
  Za posledních 15 let je největší nedostatek zaměstnanců s potřebným profilem
Společnost ManpowerGroup zveřejnila výsledky průzkumu „Nedostatek zaměstnanců s potřebným profilem 2021“, který zkoumá, jak je pro zaměstnavatele náročné obsadit volná pracovní místa, které profese obsazuje s největšími obtížemi a jaké měkké dovednosti nejvíce u svých zaměstnanců očekávají.
  PACKAGING 4/2021 63

   61   62   63   64   65